Create an API Management instance and all sub resources using template

Laatst bijgewerkt: 29-6-2017

This template demonstrates how to create a API Management service and configure sub-entities

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service.
mutualAuthenticationCertificate Base-64 encoded Mutual authentication PFX certificate.
certificatePassword Mutual authentication certificate password.
eventHubNamespaceConnectionString EventHub connection string for logger.
googleClientSecret Google client secret to configure google identity.
openIdConnectClientSecret OpenId connect client secret.
tenantPolicy Tenant policy XML.
apiPolicy API policy XML.
operationPolicy Operation policy XML.
productPolicy Product policy XML.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-all-resources/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-all-resources/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren