The Azure Quickstart templates are currently available in English

Alert to queue with Logic app

Laatst bijgewerkt: 28-3-2020

This template allows you to create a Logic app that has a webhook. When the Logic app is triggered, it will add the payload you pass to an Azure Storage queue that you specify. You can add this webhook to an Azure Alert and then whenever the Alert fires, you'll get that item in the queue.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
logicAppName The name for the logic app.
serviceBusConnectionString The Azure Service Bus namespace connection string.
serviceBusConnectionName The name for the Service Bus connection.
serviceBusQueueName The name of the queue to add a message to.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-alert-to-queue-with-logic-app/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-alert-to-queue-with-logic-app/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren