Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

2 VMs in a Load Balancer and load balancing rules

door ypitsch
Laatst bijgewerkt: 29-4-2021

This template allows you to create 2 Virtual Machines under a Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
storageAccountName Name of storage account
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsNameforLBIP DNS for Load Balancer IP
vmNamePrefix Prefix to use for VM names
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
lbName Load Balancer name
nicNamePrefix Network Interface name prefix
publicIPAddressName Public IP Name
vnetName VNET name
vmSize Size of the VM
location Location for all resources

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/2-vms-loadbalancer-lbrules/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/2-vms-loadbalancer-lbrules/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren