The Azure Quickstart templates are currently available in English

Documentation sample for multiNIC scenario.

Laatst bijgewerkt: 22-8-2018

This template set creates a multi-tier IaaS scenario with a vnet, two subnets, multiple VMs in the front end and backend subnet, NSGs, and VMs with multiNIC int he backend.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vnetName Name for the new VNet.
backEndSubnetName Name for the back end subnet.
backEndNSGName Name for the NSG used to allow DB access, and block Internet.
remoteAccessNSGName Name for the NSG used to allow remote access.
osType Type of OS to use for VMs: Windows or Ubuntu.
adminUsername Username for local admin account.
adminPassword Password for local admin account.
dbCount Number of database VMs to be deployed to the backend end subnet.
parentRG Name of resource group containing vnet and front end resources.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/IaaS-Story/11-MultiNIC/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/IaaS-Story/11-MultiNIC/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren