Navigatie overslaan

Create VM rig for load testing using VSTS CLT service

Laatst bijgewerkt: 25-5-2018

Using this template, you can create your own load test rig on Azure IaaS virtual machines. The test rig will be configured for your Visual Studio Team Services (VSTS) account and can be used to run cloud-based load tests using Visual Studio. The cloud-load testing service will use this registered rig instead of provisioning one dynamically.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vstsAccountName Please enter the VSTS account name. If you access your VSTS account using 'https://yourAccountName.visualstudio.com', enter yourAccountName.
vstsPersonalAccessToken Personal Access Token (PAT) for the VSTS account. You should select the scope as 'Load test (read and write)'. Please refer 'https://www.visualstudio.com/en-us/get-started/setup/use-personal-access-tokens-to-authenticate' for more details.
agentCount Number of load generating agent machines to provision
agentGroupName LoadTest Agent Group Name (can be empty and will default to resource groupname)
publicIPAddressType Type of public IP allocation method
adminUsername Username for the virtual machine.
adminPassword Password for the virtual machine.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vsts-cloudloadtest-rig/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vsts-cloudloadtest-rig/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren