Create a VM from User Image

Laatst bijgewerkt: 10-9-2015

This template allows you to create a Virtual Machines from a User image. This template also deploys a Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
customVmName This is the name of the your VM
bootDiagnosticsStorageAccountName This is the name of the your storage account
bootDiagnosticsStorageAccountResourceGroupName Resource group of the existing storage account
osDiskVhdUri Uri of the your user image
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
adminUsername User Name for the Virtual Machine
adminPassword Password for the Virtual Machine
osType This is the OS that your VM will be running
vmSize This is the size of your VM
newOrExistingVnet Select if this template needs a new VNet or will reference an existing VNet
newOrExistingVnetName New or Existing VNet Name
newOrExistingSubnetName New or Existing subnet Name
existingVnetResourceGroupName Resource group of the existing VNET
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-from-user-image/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-from-user-image/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren