The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Service Bus Topic with Subscription and SQL Filter

Laatst bijgewerkt: 23-6-2017

This template creates a Service Bus Namespace and Topic with a Subscription using a SQL Filter expression to recieve only the messages that match the defined SQL Filter Expression.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
serviceBusNamespaceName Name of the Service Bus Namespace
serviceBusTopicName Name of the Service Bus Topic
serviceBusTopicSubscriptionName Name of the Service Bus Topic Subscription
serviceBusTopicSubscriptionSqlFilter The SQL Filter of the Service Bus Topic Subscription
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-servicebus-topic-subscription-sqlfilter/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-servicebus-topic-subscription-sqlfilter/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren