Navigatie overslaan

Create a Service Bus Premium Namespace and AuthorizationRule

Laatst bijgewerkt: 22-6-2017

This template creates a Service Bus Premium Namespace and a namespace AuthorizationRule

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
premiumNamespaceName Name of the Event Hub namespace
skuCapacity MessagingUnits for premium namespace
namespaceSASKeyName Name of the Namespace AuthorizationRule
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-servicebus-pn-ar/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-servicebus-pn-ar/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren