Create a Redis Cache using a template

Laatst bijgewerkt: 20-4-2016

This template creates an Azure Redis Cache with diagnostics data kept in a storage account.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
redisCacheSKU The pricing tier of the new Azure Redis Cache.
redisCacheFamily The family for the sku.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance.
enableNonSslPort A boolean value that indicates whether to allow access via non-SSL ports.
diagnosticsEnabled A value that indicates whether diagnostics should be saved to the specified storage account.
existingDiagnosticsStorageAccountId Existing storage account for diagnostics.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-redis-cache/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-redis-cache/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren