The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Backup for Workload in Azure Virtual Machines

door Nilay Shah
Laatst bijgewerkt: 26-3-2019

This template creates a Recovery Services Vault and a Workload specific Backup Policy. Registers VM with Backup service and Configures Protection

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vaultName Name of the Vault
vmResourceGroup Resource group of Compute VM containing the workload
vmName Name of the Compute VM containing the workload
policyName Backup Policy Name
databaseInstanceName Name of database server instance
databaseName Name of protectable data source i.e. Database Name
isNewVault Conditional parameter for New or Existing Vault
isNewPolicy Conditional parameter for New or Existing Backup Policy
workloadType Workload type which is installed in VM and Pre-Registration Steps are performed
protectedItemType Protected Item (Database) type
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-recovery-services-vm-workload-backup/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-recovery-services-vm-workload-backup/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren