The Azure Quickstart templates are currently available in English

Metric alert rule with a dynamic threshold

door hutzleo
Laatst bijgewerkt: 1-12-2020

This template creates a metric alert rule that monitors the CPU Percentage metric of a virtual machine using a dynamic threshold condition type.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
alertName Name of the alert
alertDescription Description of alert
alertSeverity Severity of alert {0,1,2,3,4}
isEnabled Specifies whether the alert is enabled
resourceId Full Resource ID of the resource emitting the metric that will be used for the comparison. For example /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000-00000000/resourceGroups/ResourceGroupName/providers/Microsoft.compute/virtualMachines/VM_xyz
metricName Name of the metric used in the comparison to activate the alert.
operator Operator comparing the current value with the threshold value.
alertSensitivity Tunes how 'noisy' the Dynamic Thresholds alerts will be: 'High' will result in more alerts while 'Low' will result in fewer alerts.
numberOfEvaluationPeriods The number of periods to check in the alert evaluation.
minFailingPeriodsToAlert The number of unhealthy periods to alert on (must be lower or equal to numberOfEvaluationPeriods).
ignoreDataBefore Use this option to set the date from which to start learning the metric historical data and calculate the dynamic thresholds (in ISO8601 format, e.g. '2019-12-31T22:00:00Z').
timeAggregation How the data that is collected should be combined over time.
windowSize Period of time used to monitor alert activity based on the threshold. Must be between five minutes and one hour. ISO 8601 duration format.
evaluationFrequency how often the metric alert is evaluated represented in ISO 8601 duration format

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-monitoring-dynamic-metric-alert/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-monitoring-dynamic-metric-alert/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren