The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure SQL Datastore

door Achal Jain
Laatst bijgewerkt: 10-7-2020

This template creates a SQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace which will hold this datastore target.
datastoreName The name of the datastore, case insensitive, can only contain alphanumeric characters and underscore
sqlServerName The SQL server name.
authenticationType Authentication type
userNameOrClientId The username of the database user or service principal/application ID.
passwordOrClientSecret The password of the database user or service principal's secret.
tenantId This is ignored if SQL Authentication is selected.
databaseName The database name.
authorityUrl Optional : Authority url used to authenticate the user. Defaults to https://login.microsoftonline.com
resourceUrl Optional : Determines what operations will be performed on the database. Defaults to https://database.windows.net/
endpoint Optional : The endpoint of the sql server. Defaults to database.windows.net.
skipValidation Optional : If set to true, the call will skip datastore validation. Defaults to false
location The location of the Azure Machine Learning Workspace.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-datastore-create-sql/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-datastore-create-sql/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren