The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Machine Learning service workspace.

Laatst bijgewerkt: 15-5-2020

This template creates an Azure Machine Learning service workspace.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for all resources.
sku Specifies the sku, also referred as 'edition' of the Azure Machine Learning workspace.
storageAccountNewOrExisting (geen beschrijving beschikbaar)
storageAccountName (geen beschrijving beschikbaar)
storageAccountType (geen beschrijving beschikbaar)
storageAccountResourceGroupName (geen beschrijving beschikbaar)
keyVaultNewOrExisting Determines whether or not a key vault should be provisioned.
keyVaultName (geen beschrijving beschikbaar)
keyVaultResourceGroupName (geen beschrijving beschikbaar)
applicationInsightsNewOrExisting (geen beschrijving beschikbaar)
applicationInsightsName (geen beschrijving beschikbaar)
applicationInsightsResourceGroupName (geen beschrijving beschikbaar)
containerRegistry The container registry resource id if you want to create a link to the workspace.
adbWorkspace Azure Databrick workspace resource id to be linked to the workspace
confidential_data Specifies that the Azure Machine Learning workspace holds highly confidential data.
encryption_status Specifies if the Azure Machine Learning workspace should be encrypted with customer managed key.
cmk_keyvault Specifies the customer managed keyVault arm id.
resource_cmk_uri Specifies if the customer managed keyvault key uri.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-create/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren