The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Machine Learning aks compute.

door ragargms
Laatst bijgewerkt: 25-6-2020

This template creates an Azure Machine Learning aks compute.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
computeName The exposed port for the compute instance.
dnsServiceIP The exposed port for the compute instance.
vnetResourceGroupName Name of the resource group which holds the VNET to which you want to inject your compute in.
vnetName Name of the vnet which you want to inject your compute in.
subnetName Name of the subnet inside the VNET which you want to inject your compute in.
location The exposed port for the compute instance.
dockerBridgeCidr The exposed port for the compute instance.
serviceCidr The exposed port for the compute instance.
agentVmSize The Azure VM size of the agent VM nodes. This cannot be changed once the cluster is created.
agentCount The number of agent nodes in the Container Service..
cert The SSL cert data in PEM format encoded as base64 string
key The SSL key data in PEM format encoded as base64 string.
cname The CName of the cert.
leafDomainLabel The leaf domain label of public endpoint.
overwriteExistingDomain Value indicating whether to overwrite existing domain label.
renew Value indicating whether to renew certificate.
sslStatus SSL status. Allowed values are Enabled and Disabled.
workspaceName The exposed port for the compute instance.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-compute-create-akscompute/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-compute-create-akscompute/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren