Navigatie overslaan

Create a Key Vault

Laatst bijgewerkt: 8-9-2017

This template creates a Key Vault and assigns permissions to the supplied objectId (principal).

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
keyVaultName Name of the Vault
tenantId Tenant Id of the subscription. Get using Get-AzureRmSubscription cmdlet or Get Subscription API
objectId Object Id of the AD user. Get using Get-AzureRmADUser or Get-AzureRmADServicePrincipal cmdlets
keysPermissions Permissions to keys in the vault. Valid values are: all, create, import, update, get, list, delete, backup, restore, encrypt, decrypt, wrapkey, unwrapkey, sign, and verify.
secretsPermissions Permissions to secrets in the vault. Valid values are: all, get, set, list, and delete.
skuName SKU for the vault
enableVaultForDeployment Specifies if the vault is enabled for a VM deployment
enableVaultForDiskEncryption Specifies if the azure platform has access to the vault for enabling disk encryption scenarios.
enabledForTemplateDeployment Specifies whether Azure Resource Manager is permitted to retrieve secrets from the key vault.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-key-vault-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-key-vault-create/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren