Jenkins on Azure (SSH key)

Laatst bijgewerkt: 8-6-2018

This template allows you to deploy a secure Jenkins instance on a DS1_v2 size Linux Ubuntu 14.04 LTS VM using an SSH public key for authentication.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshPublicKey Configure the linux machines with the SSH public key string. Your key should include three parts, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
jenkinsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Jenkins Virtual Machine.
jenkinsReleaseType The Jenkins release type
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-jenkins-with-ssh-public-key/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-jenkins-with-ssh-public-key/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren