The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Databricks All-in-one Template for VNet Injection

door Ravi Rao
Laatst bijgewerkt: 27-11-2019

This template allows you to create a network security group, a virtual network and an Azure Databricks workspace with the virtual network.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
nsgName The name of the network security group to create.
vnetName The name of the virtual network to create.
workspaceName The name of the Azure Databricks workspace to create.
privateSubnetName The name of the private subnet to create.
publicSubnetName The name of the public subnet to create.
pricingTier The pricing tier of workspace.
location Location for all resources.
vnetCidr Cidr range for the vnet.
privateSubnetCidr Cidr range for the private subnet.
publicSubnetCidr Cidr range for the public subnet..

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-databricks-all-in-one-template-for-vnet-injection/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-databricks-all-in-one-template-for-vnet-injection/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren