The Azure Quickstart templates are currently available in English

AzureDatabricks Template for VNet Injection with NAT Gateway

Laatst bijgewerkt: 29-1-2021

This template allows you to create a NAT gateway, network security group, a virtual network and an Azure Databricks workspace with the virtual network.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
disablePublicIp Specifies whether to deploy Azure Databricks workspace with Secure Cluster Connectivity (No Public IP) enabled or not
location Location for all resources.
natGatewayName Name of the NAT gateway to be attached to the workspace subnets.
natGatewayPublicIpName Name of the NAT gateway public IP.
nsgName The name of the network security group to create.
pricingTier The pricing tier of workspace.
privateSubnetCidr Cidr range for the private subnet.
privateSubnetName The name of the private subnet to create.
publicSubnetCidr Cidr range for the public subnet..
publicSubnetName The name of the public subnet to create.
vnetCidr Cidr range for the vnet.
vnetName The name of the virtual network to create.
workspaceName The name of the Azure Databricks workspace to create.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-databricks-all-in-one-template-for-vnet-injection-with-nat-gateway/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-databricks-all-in-one-template-for-vnet-injection-with-nat-gateway/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren