The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a V2 data factory

Laatst bijgewerkt: 15-2-2018

This template creates a V2 data factory that copies data from an on-premises SQL Server to an Azure blob storage

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
dataFactoryLocation Location of the data factory.
onPremSqlServerConnectionString Connnection string for the on-premsies SQL Server database.
sqlTableName Name of the target table in the Azure SQL database.
azureStorageConnectionString Connection string for the Azure Storage account.
blobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
outputBlobFolder The folder in the blob container to which the data is copied.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-v2-onprem-sql-to-blob-copy/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-v2-onprem-sql-to-blob-copy/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren