The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Data Factory, copy from Salesforce to Blob

Laatst bijgewerkt: 13-10-2016

This template uses Azure Data Factory to perform data movement from Salesforce to Azure Blobs

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
storageAccountName Name of the Azure Storage
storageAccountKey Key associated with the corresponding Azure Storage
SfUserName User Name associated with Salesforce account
SfPassword Password associated with the corresponding Salesforce account
SfSecurityToken Password associated with the corresponding Salesforce account
SfTable Salesforce Object from where to copy the data from
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-salesforce-to-blob-copy/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-salesforce-to-blob-copy/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren