The Azure Quickstart templates are currently available in English

Two-Activity chained Data Factory Pipeline

Laatst bijgewerkt: 21-10-2017

This template deploys a new Data Factory and requisite objects (linked services, datasets, pipelines, gateways, etc.) to fascilitate a two-activity chained Data Factory pipeline. The first leg of the pipeline leverages data management gateway to pull data from an on-premises SQL server source into Azure Data Lake Store in Apache orc columnar storage format. The second leg of the pipeline pulls data from orc files in Azure Data Lake Store and inserts into Azure SQL as a final destination. This pipeline can be easily customized to accomodated a wide variety of additional sources and targets.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
dataLakeStoreUri URI of Azure Data Lake store
dataLakeStoreServicePrincipalID ID of Azure Service Principal used for accessing Data Lake
dataLakeStoreServicePrincipalKey Key for Azure Service Principal used for accessing Data Lake
azureSQLConnectionString Connection string for Azure SQL Database
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-chained-copy-activities/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-chained-copy-activities/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren