The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Cloud Shell - VNet

Laatst bijgewerkt: 28-10-2020

This template deploys Azure Cloud Shell resources into an Azure virtual network.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
existingVNETName Name of the existing VNET to inject Cloud Shell into.
relayNamespaceName Name of Azure Relay Namespace.
azureContainerInstanceOID Object Id of Azure Container Instance Service Principal. We have to grant this permission to create hybrid connections in the Azure Relay you specify. To get it - Get-AzADServicePrincipal -DisplayNameBeginsWith 'Azure Container Instance'
containerSubnetName Name of the subnet to use for cloud shell containers.
containerSubnetAddressPrefix Address space of the subnet to add for cloud shell. e.g. 10.0.1.0/26
relaySubnetName Name of the subnet to use for private link of relay namespace.
relaySubnetAddressPrefix Address space of the subnet to add for relay. e.g. 10.0.2.0/26
storageSubnetName Name of the subnet to use for storage account.
storageSubnetAddressPrefix Address space of the subnet to add for storage. e.g. 10.0.3.0/26
privateEndpointName Name of Private Endpoint for Azure Relay.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-cloud-shell-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-cloud-shell-vnet/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door Danny Maertens