The Azure Quickstart templates are currently available in English

Protect IaasVM using Azure Backup

door Nilay Shah
Laatst bijgewerkt: 19-10-2015

This template will use existing backup vault and policy, and enables protection of registered IaasVM containers.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
existingBackupVaultName Name of the Existing Backup Vault
registeredContainers Array of registered containers. It will take input as type of container; vm name; cloud service name. e.g for iaasvm type: iaasvmcontainer;myvm1;myvm1
policyName Name of existing Backup Policy in the Backup Vault.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-backup-protect-iaasvm/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-backup-protect-iaasvm/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren