Create Azure Automation Runbook to retrieve Azure VMs

Laatst bijgewerkt: 4-12-2015

This template creates an Azure Automation runbook that retrieves Azure V1 VMs and a credential to authenticate to Azure. It then starts the runbook job.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
accountName The name of the Azure Automation account to deploy to.
credentialName DefaultAzureCredential is the name of the Automation credential used in this runbook. This credential allows you to authenticate to Azure.
userName The username for the Azure Automation credential.
password The password for the Azure Automation credential.
jobId The GUID for the runbook job to be started.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-automation-runbook-getvms/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-automation-runbook-getvms/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren