Create an Application Gateway

Laatst bijgewerkt: 18-12-2015

This template creates an application gateway in a virtual network and sets up load balancing rules for any number of virtual machines

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
virtualNetworkName virtual network name
vnetAddressPrefix virtual network address range
subnetName Subnet Name
subnetPrefix Subnet prefix
applicationGatewayName application gateway name
applicationGatewaySize application gateway size
applicationGatewayInstanceCount application gateway instance count
frontendPort application gateway front end port
backendPort application gateway back end port
backendIPAddresses back end pool ip addresses
cookieBasedAffinity cookie based affinity
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-application-gateway-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-application-gateway-create/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren