Create and assign a standard App Service Certificate

Laatst bijgewerkt: 18-7-2016

Creates a standard App Service Certificate, verifies it using an App service App and creates SSL bindings once the certificate is ready

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
certificateOrderName Name of the App Service Certificate
productType App Service Certificate type
existingKeyVaultId Existing Key Vault resource Id that already has access policies to allow Microsoft.CertificateRegistration and Microsoft.Web RPs to perform required operations on secret (Checkout README.md for more information)
existingAppName Existing App name to use for verification and assignment. This App should have the domain assigned as a custom domain
rootHostname Hostname for App Service Certificate. The root and www subdomain should be assigned to the Web App as custom domains
existingAppLocation App location

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-app-service-certificate-standard/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-app-service-certificate-standard/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren