Navigatie overslaan

Azure Container Instances - MS NAV with SQL Server and IIS

Laatst bijgewerkt: 26-4-2018

Deploy a single Windows container with a fully featured self-contained Dynamics NAV / Dynamics 365 Business Central environment on Azure Container Instances.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
name Name for the container group
navRelease Before the colon: dynamics-nav for NAV or bcsandbox for Business Central. After the colon: Identifier for the specific release like 2018-cu4-de for NAV or de for BC. Possible values can be found at https://hub.docker.com/r/microsoft/dynamics-nav/tags/ or https://hub.docker.com/r/microsoft/bcsandbox/tags/
username Username for your NAV super user
password Password for your NAV/BC super user and your sa user on the database
cpuCores The number of CPU cores to allocate to the container
memoryInGb The amount of memory to allocate to the container in gigabytes. Provide a minimum of 2 as he container will include SQL Server and NAV NST
acceptEula Change to 'Y' to accept the end user license agreement available at https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=861843. This is necessary to successfully run the container
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-aci-dynamicsnav/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-aci-dynamicsnav/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren