Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a VM with multiple NICs and RDP accessible

door Colin Cole
Laatst bijgewerkt: 30-4-2021

This template allows you to create a Virtual Machines with multiple (2) network interfaces (NICs), and RDP connectable with a configured load balancer and an inbound NAT rule. More NICs can easily be added with this template. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, and 2 Network Interfaces (front-end and back-end).

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminPassword Admin password.
adminUsername Admin username.
dnsNameforLBIP DNS for Load Balancer IP.
location Location for all resources.
storageAccountName Name of storage account.
vmSize Size of the virtual machine.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/1-vm-loadbalancer-2-nics/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/1-vm-loadbalancer-2-nics/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren