Navigatie overslaan

Microsoft Azure Dev Tools voor Onderwijs

Overeenkomst inzake Microsoft Azure Dev Tools voor Onderwijs

Herzien: januari 2020

Deze Overeenkomst inzake het Abonnement voor Microsoft Azure Dev Tools voor Onderwijs (“Overeenkomst”) is een overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation of, afhankelijk van de plaats waar uw instelling is opgericht, een van haar gelieerde ondernemingen (“Microsoft”, “wij”, “ons” of “onze”). Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door. De Overeenkomst regelt uw toegang tot en gebruik van het Abonnement voor Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (“Abonnement”), met inbegrip van alle wedstrijden, ontwikkelaarstools, online leren, software, media, inhoud, materialen, diensten, updates, aanvullingen, internetdiensten, promoties en ondersteunende diensten die u via het Abonnement kunt ontvangen (“Abonnementsvoordelen”), tenzij andere voorwaarden zijn opgenomen bij die Abonnementsvoordelen, in welk geval die voorwaarden van toepassing zijn. Door u te registreren voor een Abonnement, te klikken op een knop “Akkoord”, een knop “Registreren”, een selectievakje of andere functioneel gelijkwaardig besturingselement, of door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de Abonnementsvoordelen, bevestigt u dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat, registreer u dan niet voor een Abonnement, activeer het Abonnement niet en maak geen gebruik van de Abonnementsvoordelen. Lees deze voorwaarden en maak en bewaar een afdruk ervan voor uw administratie, want er wordt geen exemplaar voor u bewaard.

 1. Verkiesbaarheid

  In deze Overeenkomst betekent "u" een onderwijsinstelling of een wetenschappelijk, technologisch, ingenieurs-, of wiskundige afdeling of -laboratorium dat zich bevindt in en eigendom is van een onderwijsinstelling (“STEM-afdeling”). "Onderwijsinstelling" betekent een entiteit die uitsluitend georganiseerd en beheerd wordt met het oog op het onderwijzen van de ingeschreven studenten, en die geaccrediteerd is door de relevante erkende onderwijsaccreditatie-instelling in het geografische gebied waar zij gevestigd is. "Student" betekent een individuele persoon (niet een rechtspersoon) die actief deel- of voltijds is ingeschreven voor en deelneemt aan cursussen aan een Onderwijsinstelling die resulteren in academische studiepunten, certificering of een diploma. “Gemachtigde gebruikers” van het Abonnement omvatten (a) Studenten, (b) personeel dat IT- of administratieve ondersteuning biedt die rechtstreeks verband houdt met het beheer van uw Abonnement (“Personeel”), en (c) de onderwijsmedewerkers die werkzaam zijn om cursussen te geven aan uw Studenten, te assisteren bij cursussen, labo’s of programma’s voor uw Studenten of om niet-commerciële onderzoeken te verrichten in uw naam (“Onderwijsmedewerkers”).

  Microsoft behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of een Onderwijsinstelling voldoet (of nog steeds voldoet) aan de kwalificatiecriteria voor het ontvangen van een Abonnement.

 2. Abonnement

  Het Abonnement biedt u en uw Gemachtigde gebruikers toegang tot de Microsoft Azure Dev Tools voor Onderwijs community en bepaalde bijbehorende Abonnementsvoordelen zolang u een actief Abonnement hebt, afhankelijk van de specifieke voorwaarden van uw Abonnement, tenzij u dit eerder beëindigt. Wanneer uw Abonnement afloopt, hebben u en uw Gemachtigde gebruikers geen toegang meer tot de Abonnementsvoordelen of nieuwe activeringen of productcodes, maar kunnen Gemachtigde gebruikers de software die zij hebben verkregen voordat zij niet langer in aanmerking kwamen, blijven gebruiken, onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 3. Updates van of wijzigingen aan de Abonnementsvoordelen

  Microsoft behoudt zich het recht voor om op elk moment enig aspect van het Abonnement of deze voorwaarden, met inbegrip van eventuele Abonnementsvoordelen, te wijzigen. Dergelijke updates kunnen op de Microsoft Azure Education Hub worden geplaatst, in een e-mailbericht, gepresenteerd bij het inloggen, of via andere redelijke middelen. U dient de Education Hub ten minste eenmaal per dertig (30) dagen te bezoeken om na te gaan of er mogelijk wijzigingen zijn aangebracht en Gemachtigde gebruikers te instrueren om hetzelfde te doen. Indien u uw Abonnement gebruikt nadat de wijzigingen zijn ingegaan, betekent dit dat u instemt met de nieuwe voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van het Abonnement en uw Abonnement beëindigen. Anders gelden de nieuwe voorwaarden voor u.

 4. Gebruik van de Abonnementsvoordelen

  Uw Abonnement biedt u en uw Gemachtigde gebruikers toegang tot bepaalde Abonnementsvoordelen die uitdrukkelijk bedoeld zijn ter ondersteuning van uw opleiding, onderwijs, niet-commercieel onderzoek of inspanningen om softwaretoepassingen voor de bovengenoemde doeleinden te ontwerpen, te ontwikkelen, testen en demonstreren. Abonnementsvoordelen zijn persoonlijk voor u en u mag ze niet overdragen, verkopen, delen, in sublicentie geven, toewijzen of uitlenen. Uw toegang tot en gebruik van de Abonnementsvoordelen, met inbegrip van de verstrekking ervan aan Gemachtigde gebruikers, zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en alle afzonderlijke voorwaarden die op het specifieke Abonnementsvoordeel van toepassing zijn. Om toegang te krijgen tot de meeste Abonnementsvoordelen moet u een actueel, actief Abonnement hebben.

  1. Software; cloud services; ontwikkelaar

   1. Installatie; gebruik

    Uw installatie en gebruik van, en het gebruik door uw Gemachtigde gebruikers van, software, cloud services of tools voor ontwikkelaars die als Abonnementsvoordelen worden geleverd, zijn onderworpen aan afzonderlijke licentievoorwaarden die worden geleverd bij de software, services of tools, zoals click-through licentievoorwaarden, met uitzondering van wijzigingen aan deze voorwaarden die zijn opgenomen in deze Overeenkomst. U en Gemachtigde gebruikers mogen deze Abonnementsvoordelen alleen in een virtuele omgeving gebruiken indien de specifieke gebruiksrechtovereenkomst voor het product dit toestaat. Natuurlijk mogen de software, cloud services of tools voor ontwikkelaars nooit worden gebruikt om schadelijke software of spamware te ontwikkelen.

   2. Activering

    Voor bepaalde software kan activering vereist zijn. Indien dit het geval is, moet u de software activeren binnen het geografische gebied dat aan uw Abonnement gekoppeld is.

   3. Productcodes

    Mogelijk is een code vereist om de software te installeren of te openen. Niet alle software is voorzien van hetzelfde aantal codes. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van codes die aan u zijn toegewezen of aan Gemachtigde gebruikers zijn verstrekt. U mag geen codes doorverkopen, delen, toewijzen of anderszins overdragen. Belangrijke activiteiten worden gecontroleerd. Microsoft behoudt zich het recht voor om toegang tot een Abonnement of Abonnementsvoordelen tijdelijk in te trekken of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting aan u, indien Microsoft verdachte activiteiten met betrekking tot codes of activeringen ontdekt. Microsoft behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of een activiteit een verdachte activiteit uitmaakt. Microsoft kan uw codes na afloop van uw Abonnement deactiveren of anderszins beperken. Gedeactiveerde codes kunnen de software niet activeren. U mag alleen codes aan uw Gemachtigde gebruikers bekendmaken als dat nodig is om het Abonnement direct te ondersteunen. Individuele productcodes die aan Gemachtigde gebruikers worden gedistribueerd, zijn uitsluitend bedoeld voor het activeren van software op persoonlijke toestellen van Studenten en Onderwijsmedewerkers en mogen niet worden gedeeld, overgedragen of toegewezen. U zult alles in het werk stellen om deze personen bewust te maken van de gebruiksbeperkingen van de codes. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op labcodes die worden verstrekt in het kader van het Abonnement voor Microsoft Azure Dev Tools voor Onderwijs: (a) labcodes mogen uitsluitend worden gebruikt voor het activeren van de software in een STEM-afdeling die momenteel een licentiehouder is onder een Abonnement voor Microsoft Azure Dev Tools voor Onderwijs, en (b) labcodes mogen alleen worden geactiveerd op de fysieke campus waarvoor het Abonnement voor Microsoft Azure Dev Tools voor Onderwijs werd aangeschaft.

   4. Windows-besturingssystemen

    Als uw Abonnement bepaalde producten van het Windows-besturingssysteem bevat, mag u deze producten alleen installeren op computers binnen een STEM-afdeling die een geldige licentiehouder is onder een Abonnement voor Microsoft Azure Dev Tools voor Onderwijs, zelfs als er op deze computers nog geen Windows-besturingssysteem is geïnstalleerd, ALLEEN indien (i) de computers in het bezit zijn van of verhuurd zijn aan u, (ii) de computers te allen tijde fysiek in de STEM-afdeling blijven staan die de licentiehouder onder deze Overeenkomst is, (iii) de producten worden gebruikt ter ondersteuning van STEM-leren, -onderricht en -onderzoek met betrekking tot Microsoft-technologieën, en (iv) niet worden gebruikt voor algemene activiteiten zoals surfen op het web of e-mailtoegang of voor andere dan STEM-activiteiten. Indien de bij het Abonnement geleverde producten van het Windows-besturingssysteem op een andere manier worden gebruikt, moet eerst een geldig Certificaat van echtheid (Certificate of Authenticity, COA) voor een Windows-besturingssysteem worden aangebracht op de computer(s) waarop de producten zijn geïnstalleerd.

   5. Software van derden

    De software kan code van derden bevatten. Scripts of code van derden waarnaar een koppeling is opgenomen vanuit de software, wordt aan u in licentie gegeven door de derden die eigenaar zijn van een dergelijke code, niet door Microsoft. Eventuele mededelingen met betrekking tot de programmacode van derden dienen slechts ter informatie. De software die deel uitmaakt van het Abonnement wordt in licentie gegeven, niet verkocht, en Microsoft behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de software die niet uitdrukkelijk door Microsoft worden verleend, met inbegrip van rechten door implicatie, uitsluiting of anderszins.

  2. Evenementen; wedstrijden; prijsvragen; andere promoties

   De meeste evenementen, wedstrijden, prijsvragen of andere promoties zullen over het algemeen aparte voorwaarden hebben die verband houden met hun deelname, en u of uw Gemachtigde gebruikers moeten instemmen met deze voorwaarden om deel te nemen.

  3. Apps publiceren

   Als u of een Gemachtigde gebruiker ervoor kiest om een softwaretoepassing (“app") te publiceren die werd ontwikkeld met behulp van de Abonnementsvoordelen, dient u of de Gemachtigde gebruiker, om toegang te krijgen tot dit voordeel, een promotiecode in te geven op (https://dev.windows.com), een ontwikkelaarsaccount aan te maken en akkoord te gaan met alle van toepassing zijnde voorwaarden die verband houden met de specifieke app store.

  4. Aanbiedingen van derden

   Het Abonnement kan u en uw Gemachtigde gebruikers toegang geven tot producten, diensten, websites, links, inhoud, materiaal, games of toepassingen van derden (bedrijven of personen met uitzondering van Microsoft) en hen in staat stellen deze te verkrijgen. Dergelijke derden kunnen u of uw Gemachtigde gebruikers een privacybeleid voorleggen of van u of uw Gemachtigde gebruikers eisen om aanvullende gebruiksvoorwaarden te accepteren alvorens hun apps, diensten of andere aanbiedingen te installeren of te gebruiken; u of uw Gemachtigde gebruikers dienen eventuele aanvullende voorwaarden en privacybeleidsregels door te nemen alvorens de aanbiedingen van derden te verwerven of gebruiken. Eventuele aanvullende voorwaarden van derden wijzigen geen van deze voorwaarden. U en uw Gemachtigde gebruikers zijn verantwoordelijk voor uw respectieve transacties met derden. Microsoft geeft u of uw Gemachtigde gebruikers geen licentie voor intellectuele eigendom als onderdeel van een aanbieding van derden en is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden aan u of uw Gemachtigde gebruikers wordt verstrekt, of door u of uw Gemachtigde gebruikers aan een derde wordt verstrekt.

  5. Overige voordelen

   Andere Abonnementsvoordelen die geen software omvatten of die van tijd tot tijd kunnen worden aangeboden, kunnen onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden.

 5. Inhoud van gebruikers

  Bepaalde Abonnementsvoordelen of Microsoft-websites die u of uw Gemachtigde gebruikers in verband met het Abonnement kunnen gebruiken, kunnen u of hen in staat stellen inhoud op te slaan of te delen die u of zij genereren (“Inhoud van gebruikers”) of materiaal van derden te ontvangen. Wij maken geen aanspraak op het eigendom van dergelijke Inhoud van gebruikers. Inhoud van gebruikers blijft uw eigendom of die van de betreffende Gemachtigde gebruiker die het heeft geüpload en de uploader is er verantwoordelijk voor. De uploader van de Inhoud van gebruikers is ook verantwoordelijk voor het respecteren van de rechten van anderen, waaronder het auteursrecht. Meer informatie over auteursrecht vindt u op (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799165) . Wanneer u of uw Gemachtigde gebruikers Inhoud van gebruikers delen via het Abonnement of op Microsoft-websites, verklaart en garandeert u (verklaren en garanderen zij) alle rechten en machtigingen te hebben (en te zullen behouden) die nodig zijn voor de Inhoud van gebruikers die wordt geüpload, opgeslagen of gedeeld en dat het uploaden, opslaan of delen van dergelijke inhoud in overeenstemming is met de Microsoft-Servicesovereenkomst en Gebruiksvoorwaarden.

 6. Verboden gebruik van Abonnementsvoordelen

  Als voorwaarde voor het mogen gebruiken van het Abonnement, gaat u ermee akkoord dat u Gemachtigde gebruikers niet zal toestaan de Abonnementsvoordelen te gebruiken voor enig doel dat in strijd is met de wet of deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Gemachtigde gebruikers mogen de Abonnementsvoordelen op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat enige Microsoft-server of enig daarmee verbonden netwerk(s) zou(den) kunnen worden beschadigd, uitgeschakeld, overbelast of aangetast, of waardoor het ongestoord gebruik van de Abonnementsvoordelen door andere partijen wordt gehinderd, schade ondervindt of op welke wijze dan ook negatief wordt beïnvloed. Gemachtigde gebruikers mogen op geen enkele wijze proberen onbevoegd toegang te krijgen tot de Abonnementsvoordelen, andere accounts, computersystemen of netwerken verbonden met enige Microsoft-server of tot een van de Abonnementsvoordelen, door middel van hacking, ‘password mining’ of op enige andere wijze. Gemachtigde gebruikers mogen op geen enkele wijze materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen dat door Microsoft niet speciaal voor de Abonnementsvoordelen is bestemd.

  De Abonnementsvoordelen en de daarmee geassocieerde website(s) kunnen e-maildiensten, bulletinboarddiensten, chatruimtes, forums, community’s, persoonlijke webpagina’s, agenda’s, fotoalbums, archiefkasten en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om Gemachtigde gebruikers in staat te stellen te communiceren met anderen (“Communicatieservices”). U stemt ermee in Gemachtigde gebruikers te instrueren de Communicatieservices uitsluitend te gebruiken voor het inzenden, verzenden en ontvangen van berichten en materialen die gepast zijn en, indien van toepassing, verband houden met de betreffende Communicatieservice. Tijdens het gebruik van de Communicatieservices onthouden Gemachtigde gebruikers zich onder meer van, maar niet beperkt tot, het volgende:

  • Gebruik van de Communicatieservices in verband met enquêtes, prijsvragen, piramideregelingen, kettingbrieven, massa-e-mail, spam, of herhaalde of ongevraagde berichten (commercieel of niet-commercieel).
  • Belasteren, beledigen, lastigvallen, achtervolgen, bedreigen of anderszins aantasten van de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy of het portretrecht) van anderen.
  • Publiceren, inzenden, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, schunnige, lasterlijke, obscene, aanstootgevende onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie.
  • Uploaden of anderszins beschikbaar maken van bestanden die afbeeldingen, foto’s, software of andere materialen bevatten die vallen onder de bescherming van het intellectuele eigendomsrecht, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld en niet als beperking, het auteursrecht of handelsmerkrecht (of recht op privacy of portretrecht) tenzij de Gemachtigde gebruiker de eigenaar of beheerder is van de betreffende rechten of alle benodigde toestemming heeft verkregen van de rechthebbenden om dit te doen.
  • Gebruik van materialen of informatie, met inbegrip van afbeeldingen of foto’s die beschikbaar zijn gesteld door middel van de Communicatieservices, op een wijze die inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een partij.
  • Bestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, ransomware, cancelbots, beschadigde bestanden, malware in het algemeen, of andere vergelijkbare software of programma’s bevatten die schade zouden kunnen toebrengen aan de werking van de computer van een ander of eigendommen van een ander.
  • Adverteren of aanbieden van de verkoop of inkoop van goederen of diensten voor zakelijke doeleinden, tenzij de betreffende Communicatiedienst dergelijke berichten uitdrukkelijk toestaat.
  • Downloaden van bestanden die zijn ingezonden door een andere gebruiker van een Communicatieservice waarvan de Gemachtigde gebruiker weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze niet wettelijk op deze wijze mogen worden gereproduceerd, vertoond, uitgevoerd en/of gedistribueerd.
  • Vervalsen of verwijderen van informatie betreffende auteursrecht, zoals auteursgegevens, wettelijke of andere eigendomsmededelingen, eigendomsaanduidingen of labels betreffende de oorsprong of herkomst van software of andere materialen in een bestand dat is geüpload.
  • Beperken of belemmeren van het gebruik en genot van de Communicatiediensten door andere gebruikers.
  • Schenden van gedragscodes of andere richtlijnen die mogelijk gelden voor een bepaalde Communicatiedienst.
  • Oogsten of anderszins verzamelen van informatie over anderen, met inbegrip van e-mailadressen.
  • Schenden van toepasselijke wetten of voorschriften.
  • Creëren van een valse identiteit met de bedoeling anderen te misleiden.
  • Gebruiken, downloaden of anderszins kopiëren of verstrekken (al dan niet tegen vergoeding) aan een persoon of entiteit van een directory van gebruikers van de Abonnementsvoordelen of overige (gedeeltelijke) informatie betreffende gebruikers of het gebruik.

  Microsoft is niet verplicht de Communicatiediensten te controleren. Microsoft behoudt zich echter het recht voor materiaal dat naar de Communicatiediensten worden ingezonden te bekijken en materiaal naar eigen goeddunken te verwijderen.

  Microsoft behoudt zich het recht voor te allen tijde informatie bekend te maken indien Microsoft dit noodzakelijk acht om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, gerechtelijke processen of verzoeken van overheidswege, of informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, niet te publiceren of te verwijderen, geheel naar eigen goeddunken van Microsoft.

  Gemachtigde gebruikers moeten worden geïnstrueerd om altijd voorzichtig te zijn bij het verstrekken van persoonsgegevens over zichzelf, hun vrienden en familie, en gevoelige informatie in de Communicatieservices.

  Microsoft voert geen controle uit over de inhoud, berichten of informatie die kan worden aangetroffen in Communicatiediensten en onderschrijft deze niet. Microsoft wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid met betrekking tot de Communicatiediensten van de hand. Managers en hosts zijn geen geautoriseerde woordvoerders van Microsoft en hun visie komt niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Microsoft.

  Materialen die worden geüpload naar de Communicatiediensten kunnen zijn onderworpen aan gepubliceerde beperkingen met betrekking tot gebruik, reproductie of verspreiding. U en uw Gemachtigde gebruikers zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze beperkingen bij het downloaden van de materialen.

 7. Wijzigingen in status

  U dient te stoppen met het verstrekken van toegang tot de Abonnementsvoordelen of softwarecodes aan een ieder die niet langer een Gemachtigde gebruiker is, zoals hierboven gedefinieerd, of bij beëindiging, opzegging of het aflopen van uw Abonnement. Gemachtigde gebruikers die in het kader van het Abonnement software hebben ontvangen, mogen de software die zij hebben verkregen voordat zij niet langer in aanmerking kwamen, echter blijven gebruiken, mits zij dit doen overeenkomstig deze voorwaarden.

 8. Kwaliteit van de kopieën

  U zult ervoor zorgen dat elke kopie van de software die aan uw Gemachtige gebruikers wordt verstrekt een waarheidsgetrouwe en volledige kopie is en alle licentievoorwaarden, auteursrechten, handelsmerken en andere mededelingen bevat.

 9. Beheerder

  U wijst een beheerder aan om op te treden als de eerste contactpersoon voor Microsoft met betrekking tot:

  • het bijhouden en beheren van het Abonnement en de software;
  • het afdwingen van de naleving van de richtlijnen die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd; en
  • het bijhouden van gegevens betreffende het aantal downloads van de Abonnementssoftware van uw servers en gegevens betreffende de Gemachtigde gebruikers aan wie u media met Abonnementssoftware aanbiedt.
 10. Toestemming van ouders of wettelijke voogd

  Toegang tot de Abonnementsvoordelen kan alleen worden verleend aan Studenten jonger dan dertien (13) jaar indien hun ouder of voogd vooraf toestemming heeft gegeven voor een dergelijke toegang. U gaat ermee akkoord dat:

  • de verantwoordelijkheid voor het verifiëren van de leeftijd en het verlenen van toegang tot de Abonnementsvoordelen uitsluitend bij u of bij de Abonnementsbeheerder ligt, en niet bij Microsoft; en
  • deze toestemming op een verifieerbare manier wordt verzameld en op een opvraagbare manier wordt opgeslagen voordat een account voor de Student wordt aangemaakt of de Student toegang krijgt tot de software, hetzij via een Electronic License Management System (ELMS), een webwinkel of via een andere manier.
 11. Privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens

  Om het Abonnement te verstrekken, verzamelt Microsoft bepaalde informatie over u. Microsoft kan ook automatisch informatie uploaden over uw computer, uw gebruik van het Abonnement en de prestaties van het Abonnement. Microsoft gebruikt en beschermt deze informatie zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de Microsoft. Wanneer er iets belangrijks te vertellen valt over uw gebruik van het Abonnement, of het gebruik van het Abonnement door uw Gemachtigde gebruikers, kunnen wij u meldingen sturen via het e-mailadres dat aan uw Abonnement is gekoppeld.

 12. Beëindiging van het Abonnement

  1. Annuleren en niet-verlenging

   U kunt uw Abonnement te allen tijde opzeggen door een opzeggingsverzoek in te dienen op (https://www.azureforeducation.com/faq) en te klikken op de koppeling ‘contact opnemen’ onderaan de pagina. Uw Abonnement vervalt na afloop van uw Abonnementsperiode indien u het abonnement niet verlengt of de jaarlijkse vergoeding niet betaalt vóór het verstrijken van de Abonnementsperiode.

  2. Beëindiging

   Microsoft kan deze Overeenkomst beëindigen indien u of een van uw Gemachtigde gebruikers, geheel naar eigen goeddunken van Microsoft, deze voorwaarden niet naleeft. Bovendien, als u niet langer in aanmerking komt voor het Abonnement (door te voldoen aan de definitie van “u” hierboven), dan zal uw Abonnement automatisch worden beëindigd. Indien Microsoft uw Abonnement beëindigt, zullen wij u hiervan met een redelijke opzegtermijn vooraf in kennis stellen, tenzij er ernstige redenen zijn om uw Abonnement te beëindigen.

  3. Effect

   Indien uw Abonnement of uw kwalificatievereisten voor het ontvangen van het Abonnement om welke reden dan ook eindigt, zullen deze voorwaarden en uw recht op toegang tot de Abonnementsvoordelen worden beëindigd, hetgeen betekent dat u niet langer aanspraak kunt maken op codes of de software of andere Abonnementsvoordelen kunt distribueren aan uw Onderwijsmedewerkers, Personeel of Studenten; u en uw Onderwijsmedewerkers, Personeel en Studenten mogen echter kopieën van de Abonnementssoftware die zij vóór de beëindiging van uw Abonnement hebben ontvangen, blijven gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden, en u dient alle andere kopieën van de software die in uw bezit zijn te vernietigen. Indien Microsoft uw Abonnement echter beëindigt in verband met een schending van wezenlijke bepalingen van deze Overeenkomst, worden alle gebruiksrechten met betrekking tot de software van het Abonnement onmiddellijk beëindigd.

 13. Ondersteuningsdiensten

  Indien als onderdeel van het Abonnement ondersteuningsservices worden verleend, kunnen voor deze services afzonderlijke voorwaarden gelden. Ondersteuningsservices die als onderdeel van het Abonnement worden aangeboden, moeten voorafgaand aan de beëindiging of afloop van uw Abonnement worden gebruikt, uitsluitend ter ondersteuning van uw gebruik van het Abonnement. In het algemeen worden software en andere diensten die worden geleverd in het kader van het Abonnement geleverd “zoals ze zijn” en bieden wij geen ondersteuningsservices voor deze diensten aan.

 14. Gehele Overeenkomst; toewijzing en overdracht

  Deze Overeenkomst, met inbegrip van alle voorwaarden opgenomen door middel van verwijzing of hyperlink, en de voorwaarden voor eventuele Abonnementsvoordelen die u of uw Gemachtigde gebruikers gebruiken, vormen de gehele overeenkomst voor het Abonnement. Microsoft kan deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op elk moment overdragen zonder u daarvan in kennis te stellen. U mag deze Overeenkomst niet toewijzen en rechten op het gebruik van het Abonnement of de Abonnementsvoordelen niet overdragen.

 15. Toepasselijk recht

  De wet van de staat Washington bepaalt de interpretatie van deze Overeenkomst, en geldt voor claims van contractbreuk, ongeacht strijdige juridische principes. Op alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit het consumentenbeschermingsrecht van de staat of het land waarin u woont, uit de wetgeving inzake oneerlijke concurrentie en uit onrechtmatige daad, is het recht van de staat of het land waarin u woont van toepassing. Mogelijk hebt u bepaalde rechten die op grond van de wetten die op u van toepassing zijn, niet kunnen worden uitgesloten. Niets in deze Overeenkomst zal die wettelijke rechten aantasten.

 16. Effect van lokale wetgeving

  In deze Overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. U kunt andere rechten hebben op grond van het recht dat op u van toepassing is met betrekking tot het Abonnement en de Abonnementsvoordelen. Deze Overeenkomst vormt geen wijziging van de rechten die u hebt ingevolge de wetgeving in uw land indien de wetgeving van uw land dit niet toestaat, zelfs niet als we iets zeggen dat in tegenspraak lijkt te zijn met uw wettelijke rechten. Dat is wat we bedoelen met “onder voorbehoud van het toepasselijk recht”.

 17. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  Met inachtneming van het toepasselijk recht, kunt u slechts directe schade tot een bedrag van 5,00 USD verhalen op Microsoft en haar leveranciers. U kunt geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade. Deze beperking geldt voor alles wat verband houdt met deze Overeenkomst, bijvoorbeeld, (a) alles met betrekking tot het Abonnement, de software, diensten, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of programma’s van derden; en (b) vorderingen in verband met wanprestatie, niet nakoming van garantie of voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, of enig andere vordering, in elk geval voor zover is toegestaan op grond van het toepasselijk recht. De beperking geldt zelfs indien Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt mogelijk niet voor u, als uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade in uw land niet is toegestaan. Geen enkele bepaling houdt een uitsluiting of beperking in van onze aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel voortkomend uit onrechtmatige daad of voor bedrieglijke voorstelling van zaken van onze zijde.

  Voor vragen over het Microsoft Imagine programma, of als u ondersteuning nodig hebt, ga naar (https://www.azureforeducation.com/faq) en klik op de link ‘neem contact met ons op’ onderaan de pagina.

BEPERKTE GARANTIE

DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE GARANTIES DIE U TEGEN KUNT KOMEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE

 1. BEPERKTE GARANTIE

  Als u de instructies volgt, zal de software in hoofdzaak functioneren overeenkomstig de Microsoft-materialen die deel uitmaken van of horen bij de software.

 2. GARANTIETERMIJN; ONTVANGER VAN GARANTIE; DUUR VAN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES.

  DE BEPERKTE GARANTIE VOOR DE SOFTWARE GELDT GEDURENDE EEN JAAR NADAT DEZE IS AANGESCHAFT DOOR DE EERSTE GEBRUIKER. ALS U SUPPLEMENTEN, UPDATES OF VERVANGENDE SOFTWARE ONTVANGT GEDURENDE DAT JAAR, ZIJN DEZE GEDEKT DOOR DE GARANTIE GEDURENDE DE RESTERENDE DUUR VAN DE GARANTIE OF 30 DAGEN, ALS DIT LANGER IS. Als de eerste gebruiker de software overdraagt, geldt de resterende garantieduur voor de ontvanger.

  VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET RECHT, GELDEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES, GARANTIES OF VOORWAARDEN WAAROVER U BESCHIKT, ALLEEN TIJDENS DE DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen wat betreft de duur van een impliciete garantie of voorwaarde niet toegestaan, wat inhoudt dat deze beperking niet voor u van toepassing is. Ook kunnen deze niet van toepassing zijn voor u omdat sommige landen geen beperkingen toestaan voor de duur van een impliciete garantie, garantie of voorwaarde.

 3. UITSLUITINGEN VAN GARANTIE

  Deze garantie geldt niet voor problemen die het gevolg zijn van uw gedragingen (of nalatigheden), gedragingen van anderen of gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de verantwoordelijkheid van Microsoft vallen.

 4. VERHAALSMOGELIJKHEDEN VOOR TEKORTKOMINGEN IN DE NAKOMING VAN DE GARANTIEBEPALINGEN

  MICROSOFT REPAREERT OF VERVANGT DE SOFTWARE KOSTELOOS. ALS MICROSOFT DE SOFTWARE NIET KAN REPAREREN OF VERVANGEN, BIEDT MICROSOFT EEN RESTITUTIE VAN HET BEDRAG DAT WORDT VERMELD OP UW AANKOOPBEWIJS VAN DE SOFTWARE. MICROSOFT REPAREERT OF VERVANGT BOVENDIEN KOSTELOOS ALLE SUPPLEMENTEN, UPDATES EN VERVANGINGEN VAN DE SOFTWARE. ALS MICROSOFT DEZE NIET KAN REPAREREN OF VERVANGEN, BIEDT MICROSOFT EEN RESTITUTIE VAN HET EVENTUEEL BETAALDE BEDRAG. U MOET DE SOFTWARE VERWIJDEREN EN ALLE MEDIA EN ANDERE BIJBEHORENDE MATERIALEN RETOURNEREN AAN MICROSOFT MET HET AANKOOPBEWIJS OM EEN RESTITUTIE TE ONTVANGEN. DIT ZIJN UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEDEN VOOR EEN TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN DE BEPERKTE GARANTIE.

 5. GEEN INVLOED OP CONSUMENTENRECHTEN

  HET IS MOGELIJK DAT U AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN HEBT KRACHTENS UW LOKALE RECHT, WAARIN DEZE OVEREENKOMST GEEN WIJZIGINGEN KAN AANBRENGEN.

 6. GARANTIEPROCEDURES

  U hebt een aankoopbewijs nodig voor de garantieservice.

  Verenigde Staten en Canada. Voor garantieservice of informatie over het verkrijgen van een restitutie voor software die u hebt verkregen in de Verenigde Staten en Canada, neemt u contact op met Microsoft op

  1. (800) MICROSOFT;
  2. Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, of
  3. bezoek (www.microsoft.com/info/nareturns.htm).
  Europa, Midden-Oosten en Afrika. Als u de software hebt verkregen in Europa, het Midden-Oosten of Afrika, wordt deze beperkte garantie verleend door Microsoft Ireland Operations Limited. Als u een claim wilt indienen onder deze garantie, neemt u contact op met
  1. Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland, of
  2. de gelieerde onderneming van Microsoft voor uw land (zie www.microsoft.com/worldwide).

  Buiten de Verenigde Staten, Canada, Europa, het Midden-Oosten. en als u de software hebt verkregen buiten de Verenigde Staten, Canada, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, contact opnemen met de gelieerde onderneming van Microsoft voor uw land (zie www.microsoft.com/worldwide).

 7. AFWIJZING VAN ANDERE GARANTIES

  DE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE DIRECTE GARANTIE VAN MICROSOFT. MICROSOFT WIJST ALLE ANDERE EXPLICIETE GARANTIES, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN DE HAND. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN UW LOKALE RECHT, WIJST MICROSOFT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE SOFTWARE AF. Als onder uw lokale recht impliciete garanties of voorwaarden worden geboden, worden, ondanks deze uitsluiting, uw verhaalsmogelijkheden beschreven in de clausule ‘Verhaalsmogelijkheden voor tekortkomingen in de nakoming van de garantiebepalingen’ hiervoor, voor zover is toegestaan op grond van uw lokale recht.

 8. BEPERKING EN UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING VOOR TEKORTKOMINGEN IN DE NAKOMING VAN DE GARANTIEBEPALINGEN

  DE CLAUSULE BEPERKING EN UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING HIERVOOR GELDT VOOR TEKORTKOMINGEN IN DE NAKOMING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE.

  DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN EN MOGELIJK BESCHIKT U OOK OVER ANDERE RECHTEN DIE VAN STAAT TOT STAAT OF LAND TOT LAND VERSCHILLEN.

  VOOR AUSTRALIË – INDIEN U IN AUSTRALIË WOONT, BESCHIKT U OVER WETTELIJKE GARANTIES IN HET KADER VAN DE AUSTRALIAN CONSUMER LAW EN NIETS IN DEZE VOORWAARDEN HEEFT DE BEDOELING AFBREUK TE DOEN AAN DEZE RECHTEN.