Vilkår for bruk av Microsoft Azure-nettsted

Sist oppdatert: Mars 2016

Aksept av vilkår

Nettstedstjenestene (som definert i neste del) som Microsoft tilbyr deg på dette Azure-nettstedet ("Nettsted"), er underlagt Vilkårene for bruk som er angitt nedenfor. Microsoft forbeholder seg retten til å oppdatere Vilkårene når som helst, uten å varsle deg. Den nyeste versjonen av Vilkårene for bruk kan vises ved å klikke hypertekstkoblingen "Vilkår for bruk" nederst på Azure-nettsidene.

Beskrivelse av nettstedstjenestene

På hele nettstedet gir Microsoft deg tilgang til ulike ressurser, som kan omfatte opp- og nedlastingsområder, kommunikasjonsfora og informasjon, og begrensede Azure-tjenester som beskrevet nedenfor (samlet kalt "Nettstedstjenester"). Nettstedstjenestene, inkludert eventuelle oppdateringer, forbedringer, nye funksjoner og/eller eventuelle nye nettfunksjoner som legges til, er underlagt disse Vilkårene for bruk. Disse Vilkårene for bruk gjelder ikke bruken av Azure-plattformen i forbindelse med skytjenester eller tilhørende funksjoner (inkludert den klassiske Microsoft Azure-portalen), som reguleres av avtalen du inngikk da du kjøpte slike tjenester. Som et begrenset unntak til det foregående gjelder disse Vilkårene for bruk for de begrensede Azure-tjenestene du kan bruke uten abonnement, hvis du ikke har et Azure-abonnement.

Personvern og beskyttelse av personsdata

Se Personvernerklæring for Microsoft.com for informasjon om innhenting og bruk av dine opplysninger.

Programvare som er tilgjengelig på dette nettstedet

Enhver programvare som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra Nettstedstjenestene ("Programvare"), er opphavsrettsbeskyttet arbeid som tilhører Microsoft og/eller Microsofts leverandører. Bruken av Programvaren er underlagt eventuelle lisensvilkår som følger med eller er inkludert i Programvaren ("Lisensavtale"). En sluttbruker er ikke autorisert til å installere Programvare som har en medfølgende eller inkludert Lisensavtale, med mindre han eller hun først samtykker til vilkårene i Lisensavtalen. Programvaren gjøres tilgjengelig for nedlasting utelukkende til bruk av sluttbrukere i henhold til Lisensavtalen. All reproduksjon og videredistribusjon av Programvaren som ikke er i samsvar med Lisensavtalen, er uttrykkelig forbudt.

Materiale som legges ut på dette nettstedet

Alt materiale, inkludert programvare, hjelpeemner, hvitbøker, dataark, videoer og vanlige spørsmål (samlet kalt "Materiale"), som stilles til rådighet som en del av Nettstedstjenestene, er opphavsrettsbeskyttet arbeid som tilhører Microsoft eller Microsofts leverandører. Din bruk av dette Materialet er underlagt ett av to sett lisensvilkår. Hvis du har lisens for Materialet, gjelder lisensvilkårene, men hvis du ikke har lisens, gjelder disse vilkårene. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter til Materialet som ikke er uttrykkelig tildelt i henhold til lisensvilkårene. Ved bruk av Materialet kan du ikke gjøre følgende:

 • fjerne, modifisere eller endre opphavsrettserklæringer;
 • distribuere Materialet til en tredjepart, inkludert ved å legge ut Materialet på en hvilken som nettverkstilkoblet datamaskin der andre datamaskiner har tilgang, eller kringkaste Materialet på et medium, eller
 • gjøre endringer i Materialet.

Materialet som er spesifisert ovenfor, omfatter ikke utformingen eller oppsettet av Nettstedet eller andre nettsteder som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av Microsoft. Elementer på Microsofts Nettsteder er beskyttet av lover om blant annet produktdesign, varemerker og urettferdig konkurranse, og du har ikke rett til å kopiere eller etterligne dem helt eller delvis. Du har ikke rett til å kopiere eller sende logoer, grafikk, lyd eller bilder på nytt fra et Microsoft-Nettsted uten uttrykkelig tillatelse fra Microsoft.

Microsoft kan ha patenter, patentsøknader, varemerker, opphavsretter eller annen intellektuell eiendomsrett som dekker emner i Materialet. Ved å tilby Materiale til deg gir Microsoft deg ingen lisens til disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller andre immaterielle rettigheter med mindre Microsoft gir deg uttrykkelig skriftlig tillatelse til dette.

Noe Materiale som er tilgjengelig som en del av Nettstedstjenestene, lisensieres til deg av tredjeparter. Microsoft gir deg ingen tilleggsrettigheter (uttrykte eller underforståtte) til slikt Materiale fra tredjeparter.

Microsoft krever ikke eierskap til materiale du leverer til Microsoft (inkludert tilbakemeldinger og forslag) eller legger inn på, laster opp til, lagrer på eller sender til noen Nettstedstjenester slik at det blir tilgjengelig for allmennheten eller medlemmer av en offentlig eller privat gruppe (samlet kalt "Bidrag"). Ved å legge inn, laste opp, lagre, levere eller sende inn ditt Bidrag, gir du imidlertid Microsoft, Microsofts tilknyttede selskaper og andre berørte lisenstakere tillatelse til å bruke ditt Bidrag i forbindelse med driften av deres Internett-forretninger (inkludert, uten begrensning, alle Microsoft-tjenester), inkludert, uten begrensning, lisensrettighetene til å: kopiere, distribuere, sende, vise offentlig, fremføre offentlig, reprodusere, redigere, oversette og formatere på nytt dine Bidrag, publisere navnet ditt i forbindelse med ditt Bidrag og viderelisensiere slike rettigheter til enhver leverandør av Nettstedstjenestene.

Ansvarsfraskrivelse

MICROSOFT OG MICROSOFTS LEVERANDØRER GIR INGEN GARANTIER OM EGNETHETEN TIL INFORMASJONEN I MATERIALET OG DEN TILKNYTTEDE GRAFIKKEN SOM PUBLISERES SOM EN DEL AV NETTSTEDSTJENESTENE, TIL NOE FORMÅL. ALT SLIKT MATERIALE OG TILKNYTTET GRAFIKK, OG NETTSTEDSTJENESTENE, LEVERES "SOM DE ER", UTEN NOEN FORM FOR BEGRENSEDE RETTIGHETER. MICROSOFT OG DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG HERVED ALLE BEGRENSEDE RETTIGHETER OG VILKÅR I FORBINDELSE MED DET FOREGÅENDE, INKLUDERT ALLE BEGRENSEDE RETTIGHETER OG VILKÅR OM SALGBARHET, ENTEN UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVFESTEDE, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, EIERRETTIGHETER ELLER ANSVAR SOM FØLGE AV KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. MATERIALET OG DEN TILKNYTTEDE GRAFIKKEN SOM PUBLISERES PÅ NETTSTEDET, KAN INNEHOLDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER TRYKKFEIL. INFORMASJONEN HER ENDRES REGELMESSIG. MICROSOFT OG MICROSOFTS LEVERANDØRER KAN NÅR SOM HELST FORBEDRE OG/ELLER ENDRE NETTSTEDSTJENESTENE OG/ELLER MATERIALET SOM BESKRIVES HER.

MICROSOFT ELLER MICROSOFTS LEVERANDØRER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE FOR NOEN SÆRLIGE TAP, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER NOEN ANDRE SKADER SOM FØLGE AV TAPT BRUK, TAP AV DATA ELLER TAPT FORTJENESTE, I FORBINDELSE MED KONTRAKT, UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE UTENFOR KONTRAKT, SOM OPPSTÅR SOM EN FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV ELLER YTELSEN TIL NETTSTEDSTJENESTENE, LEVERING AV ELLER MANGLENDE LEVERING AV NETTSTEDSTJENESTER ELLER INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG FRA NETTSTEDSTJENESTENE. MICROSOFTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN SKAL IKKE OVERSTIGE USD 5.

Retningslinjer ved innsending av uønskede forslag

Verken Microsoft eller noen av Microsofts ansatte vil ta imot eller vurdere uønskede forslag, herunder forslag til nye markedsføringskampanjer, nye reklamekampanjer, nye produkter eller teknologier, prosesser, materialer, markedsføringsplaner eller nye produktnavn. Derfor ber vi deg om å ikke sende inn kreative arbeider, prøver, demoer eller andre uønskede forslag til Microsoft eller noen i Microsoft. Formålet med disse retningslinjene er utelukkende å unngå potensielle misforståelser eller tvister i tilfeller der Microsofts produkter eller markedsføringsstrategier kan ligne forslag som er sendt til Microsoft. Hvis du, til tross for vår oppfordring om ikke å sende oss dine forslag og materialer, likevel sender dem, gjør vi deg oppmerksom på at Microsoft ikke garanterer at dine forslag og materialer behandles som konfidensielle eller rettighetsbeskyttede.

Medlemskonto, passord og sikkerhet

Hvis noen av Nettstedstjenestene krever at du oppretter en konto, må du fullføre registreringen og gi oss oppdatert, fullstendig og nøyaktig informasjon slik du blir bedt om det i det aktuelle registreringsskjemaet. Du må også velge et passord og et brukernavn. Du alene er ansvarlig for å holde passordet ditt og annen ikke-offentlig kontoinformasjon hemmelig. Du er også ansvarlig for all aktivitet på din konto. Du godtar å varsle Microsoft umiddelbart om enhver form for uautorisert bruk av din konto eller andre former for sikkerhetsovertredelser. Microsoft er ikke ansvarlig for noe tap du måtte pådra deg som følge av at andre bruker ditt brukernavn, passord eller din konto, med eller uten din kjennskap. Du kan imidlertid holdes ansvarlig for tap som Microsoft eller en annen part pådrar seg som følge av at andre bruker ditt brukernavn, ditt passord eller din konto. Du har aldri rett til å bruke noen andres konto uten tillatelse fra kontoinnehaveren.

Ingen ulovlig eller forbudt bruk

Din rett til å bruke Nettstedstjenestene forutsetter at du ikke bruker Nettstedstjenestene til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse Vilkårene for bruk. Du har ikke rett til å bruke Nettstedstjenestene på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller hemme en Microsoft-server, eller nettverk som er tilknyttet en Microsoft-server, eller som kan forstyrre en annen parts bruk og glede over å bruke Nettstedstjenestene. Du har ikke rett til å forsøke å få uautorisert tilgang til noen Nettstedstjenester, andre kontoer, datamaskinsystemer eller nettverk som er tilknyttet en Microsoft-server eller en av Nettstedstjenestene, ved hjelp av hacking, passordinnhenting eller på annen måte. Du har ikke rett til på noen måte å innhente eller forsøke å innhente materiale eller opplysninger som ikke med hensikt er gjort tilgjengelige gjennom Nettstedstjenestene.

Bruk av kommunikasjonstjenester

Nettstedstjenestene kan omfatte meldings- eller kommunikasjonsfunksjoner som gir deg muligheten til å kommunisere eller dele materiale eller løsninger med andre (hver en "Kommunikasjonstjeneste" og samlet "Kommunikasjonstjenester"). Du godtar at du bare vil bruke kommunikasjonstjenestene til å legge opp, sende og motta meldinger og materiale som er egnet, og når aktuelt, relatert til den spesifikke Kommunikasjonstjenesten. Hvis du deler materiale eller løsninger med andre ved hjelp av en Kommunikasjonstjeneste, samtykker du i at du gir en lisens til alle brukere av Kommunikasjonstjenesten, inkludert rett til å bruke, endre og flytte slikt materiale eller slike løsninger, og du gir Microsoft tillatelse til å gjøre dem tilgjengelige for slike brukere på den måten og det stedet som Microsoft selv velger. Når du bruker Kommunikasjonstjenestene, samtykker du i å ikke:

 • bruke Kommunikasjonstjenestene i forbindelse med spørreundersøkelser eller konkurranser (med unntak av og i det omfang de tilbys av Microsoft, våre partnere og kunder gjennom dette Nettstedet), pyramidesalg, kjedebrev, søppelpost, spamming eller noen andre repetitive eller uønskede meldinger (kommersielt eller på annen måte);
 • ærekrenke, misbruke, trakassere, forfølge, true eller på annen måte krenke andres rettigheter (slik som personvern og vern mot offentliggjøring);
 • publisere, legge inn, laste opp, distribuere eller spre noe upassende, blasfemisk, ærekrenkende, slibrig, uanstendig eller ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon;
 • laste opp eller på annen måte gjøre tilgjengelig filer med bilder, fotografier, programvare eller annet materiale som er beskyttet av lover om immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, lover om opphavsrett eller varemerker (eller rett til personvern og vern mot offentliggjøring), med mindre du eier eller kontrollerer rettighetene til dette eller har fått alle nødvendige tillatelser;
 • bruke materiale eller informasjon, inkludert bilder eller fotografier, som gjøres tilgjengelige gjennom Nettstedstjenestene, på noen måte som krenker opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet eller annen eiendomsrett til noen part.
 • laste opp filer som inneholder virus, trojanske hester, ormer, "tidsbomber", "cancelbots", ødelagte filer eller lignende programvare eller programmer som kan skade andres datamaskiner eller eiendom;
 • reklamere for eller tilby å selge eller kjøpe varer eller tjenester til noe forretningsformål, med mindre en Kommunikasjonstjeneste uttrykkelig tillater slike meldinger;
 • laste ned enhver fil lagt opp av en annen bruker av en Kommunikasjonstjeneste som du vet, eller med rimelighet burde vite, ikke er tillatt å reprodusere, vise, kjøre eller distribuere på en slik måte;
 • forfalske eller slette informasjon om opphavsrettsadministrasjon, for eksempel forfatterattribusjoner, juridiske eller andre tilhørende merknader eller proprietære betegnelser eller merker som angir opprinnelse eller kilde til programvare eller annet materiale som finnes i en fil som lastes opp;
 • begrense eller hindre en annens bruk og glede over bruk av Kommunikasjonstjenestene;
 • bryte atferdskoder eller andre retningslinjer som kan gjelde for en Kommunikasjonstjeneste;
 • innhente eller på annen måte samle inn informasjon om andre, inkludert e-postadresser;
 • bryte noen gjeldende lover eller forskrifter;
 • opprette en falsk identitet med det formål å villede andre, eller
 • bruke, laste ned eller på annen måte kopiere eller gi (mot vederlag eller ikke) en person eller enhet noen oversikt over brukere av Nettstedstjenestene eller annen fullstendig eller delvis informasjon om brukere eller bruk av disse.

Microsoft er ikke ansvarlig for å overvåke Kommunikasjonstjenestene. Men Microsoft forbeholder seg retten til å vurdere materiale som legges opp på kommunikasjonstjenester og fjerne materiale etter eget skjønn. Microsoft forbeholder seg retten til å nekte deg tilgang til en Kommunikasjonstjeneste når som helst, uten forvarsel og av en hvilken som helst grunn.

Microsoft forbeholder seg retten til når som helst å fremlegge informasjon for å følge gjeldende lover, regler, juridiske prosesser eller krav fra det offentlige, og å redigere, nekte å legge inn eller fjerne informasjon eller materialer, helt eller delvis, etter Microsofts eget skjønn.

Du skal alltid utvise varsomhet når du utleverer opplysninger som kan identifisere deg eller dine barn i en Kommunikasjonstjeneste. Microsoft verken kontrollerer eller godkjenner innholdet, meldingene eller informasjonen i noen Kommunikasjonstjeneste, og Microsoft fraskriver seg derfor alt erstatningsansvar med hensyn til Kommunikasjonstjenestene og eventuelle søksmål som følger av din deltakelse i en Kommunikasjonstjeneste. Administratorer og verter er ikke autoriserte talspersoner for Microsoft og deres synspunkter reflekterer ikke nødvendigvis de til Microsoft.

Materiale som lastes opp til kommunikasjonstjenestene kan være underlagt oppgitte begrensinger for bruk, reproduksjon eller formidling. Du er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis du laster ned slikt materiale.

Tilbakemeldinger

Hvis du gir tilbakemelding til Microsoft, gir du Microsoft en ugjenkallelig, permanent, underlisensierbar rett til å bruke, dele og kommersialisere tilbakemeldingen din vederlagsfritt på enhver måte og for ethvert formål. Du gir også tredjeparter, uten vederlag, alle patentrettigheter til din tilbakemelding som er nødvendige for at deres produkter, teknologi og tjenester skal kunne bruke eller samvirke med spesifikke deler av et Microsoft-program eller en Microsoft-tjeneste. Du skal ikke gi tilbakemelding som er underlagt en lisens eller annen forpliktelse som krever at Microsoft gir eller overdrar rettigheter eller foretar offentliggjøringer eller betalinger til tredjeparter. Disse rettighetene overlever disse vilkårene.

Det vil ikke bli utbetalt noen kompensasjon når det gjelder bruk av sendingen, i henhold til vilkårene som er angitt i dette dokumentet. Microsoft er ikke forpliktet til å legge inn eller bruke noe Bidrag du måtte levere, og Microsoft kan fjerne ethvert Bidrag når som helst, etter eget skjønn.

Ved å legge inn et Bidrag garanterer og representerer du at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til ditt Bidrag som beskrevet i disse Vilkårene for bruk, inkludert, uten begrensning, alle rettighetene du trenger for å levere, legge inn, laste opp, lagre eller sende Bidraget.

I tillegg til garantien og erklæringen som er beskrevet ovenfor, garanterer og erklærer du ved å legge inn et Bidrag som inkluderer bilder, fotografier, animasjoner eller innhold som på annen måte er helt eller delvis grafisk ("Bilder"), at (a) du eier opphavsretten til slike Bilder, eller at eieren av opphavsretten til Bildene har gitt deg tillatelse til å bruke Bildene eller innhold som omfattes av Bildene, til ditt bruk og ditt formål og på annen måte i samsvar med disse Vilkårene for bruk og Nettstedtjenestene, (b) du har de nødvendige rettighetene til å tildele lisensene og underlisensene som beskrives i disse Vilkårene for bruk, og (c) at alle personene som er avbildet på slike Bilder, om noen, har samtykket til at Bildene brukes som beskrevet i disse Vilkårene for bruk, inkludert, som et eksempel og ikke som en begrensning, at Bildene distribueres, vises offentlig og reproduseres. Ved å Legge inn Bilder gir du (a) alle medlemmer av din private gruppe (gjelder hvert Bilde som er tilgjengelig for medlemmer av slike private grupper) og/eller (b) allmennheten (gjelder hvert Bilde som er tilgjengelig gjennom Nettstedstjenestene, ikke en privat gruppe) tillatelse til å bruke et slikt Bilde, i samsvar med disse Vilkårene for bruk i forbindelse med bruk av alle Nettstedstjenestene, en ikke-eksklusiv, verdensomfattende, royalty-fri lisens til å: kopiere, distribuere, overføre, vise offentlig, fremføre offentlig, reprodusere, redigere, oversette og formatere på nytt et slikt Bilde uten attribusjon, og retten til å viderelisensiere slike rettigheter til enhver leverandør av Nettstedstjenestene. Lisensene som tildeles for et Bilde i henhold til de foregående setningene, opphører når du fjerner et slikt Bilde fullstendig fra Nettstedstjenestene, forutsatt at opphøret ikke påvirker noen lisenser som tildeles i forbindelse med Bildet, før du fjerner Bildet fullstendig. Det vil ikke bli utbetalt noen kompensasjon når det gjelder bruk av slike Bilder.

Koblinger til tredjeparts nettsteder

Nettstedstjenester kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder som er uavhengige av nettstedet. Disse nettstedene til er ikke underlagt Microsofts kontroll. Microsoft gjennomgår ikke innholdet på disse nettstedene, inkludert gyldighet, lovlighet, overholdelse av opphavsrett eller anstendighet til slikt innhold, og kan ikke holdes ansvarlig for innhold på disse nettstedene. Dersom Microsoft har inkludert koblinger til tredjeparts nettsteder på Nettstedet, er de kun stilt til rådighet som en praktisk hjelp. Microsoft støtter ikke eller gir ingen representasjon, garanti eller forsikring i forbindelse med tredjeparts nettsteder, tjenester eller produkter. Produkter eller tjenester du kjøper fra tredjeparter, og enhver utveksling av data mellom deg og en slik tredjepartleverandør, foregår utelukkende mellom deg og tredjeparten. Tredjeparts nettsteder kan være underlagt vilkårene, betingelsene og personvernerklæringene til tredjeparten. Microsoft kan deaktivere koblinger til en tredjeparts nettsted som du eller andre legger inn på Nettstedet.

Immaterielle rettigheter

Microsoft eller deres leverandører beholder alle rettigheter, eierrettigheter og interesser i og til Nettstedet og Nettstedstjenestene, inklusiv alle opphavsretter, patenter, forretningshemmeligheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter. Microsoft forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt. Disse Vilkårene for bruk gir eller antyder ikke noen rettigheter til varemerker, forretningsnavn eller logoer fra Microsoft eller leverandører. Informasjon om varemerker er tilgjengelig på https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx

Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig tildelt her, er forbeholdt Microsoft.

Send spørsmålene dine til en av følgende kontakter:

 • Spørsmål om piratvirksomhet kan sendes til piracy@microsoft.com, eller du kan ringe 1-800-R-U-LEGIT.

Meddelelser og prosedyre ved krav som gjelder krenkelse av opphavsrett

I henhold til Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) skal meddelelser vedrørende krav om opphavsrett sendes til Tjenesteleverandørens Utpekte Agent. FORESPØRSLER SOM IKKE FØLGER FREMGANGSMÅTEN NEDENFOR, VIL IKKE BLI BESVART.

See Meddelelse og fremgangsmåte vedrørende krav som gjelder krenkelse av opphavsrett.

Opphavsrettserklæring

© 2016 Microsoft Corporation. Med enerett.