Hopp over navigasjon

SLA for Kontoer for lagring

Sist oppdatert: Januar 2022

 • Vi garanterer at i minst 99,99 % av tiden (99,9 % for Cool og Archive* tilgangsnivået), vi vil vellykket behandle forespørsler om å lese data fra Read Access-Geo Redundant Storage (RA-GRS)-kontoer, forutsatt at mislykkede forsøk på å lese data fra primærområdet prøves på nytt på det sekundære området. Rehydrering støttes ikke på det sekundære området.
 • Vi garanterer at i minst 99,9 % av tiden (99 % for Cool og Archive* tilgangsnivået) vil vi vellykket behandle forespørsler om å lese data fra lokalt redundant lagring (LRS)-, soneredundant lagring (ZRS)- og georedundant lagring (GRS)-kontoer.
 • Vi garanterer at i minst 99,9 % av tiden (99 % for Cool og Archive* tilgangsnivået) vil vi vellykket behandle forespørsler om å skrive data til lokalt redundant lagring (LRS)-, soneredundant lagring (ZRS)- og georedundant lagring (GRS)-kontoer og Read Access-Geo Redundant Storage (RA-GRS)-kontoer.

Denne Tjenesteavtalen for Microsoft Online Services (denne "SLA-en") er en del av Microsoft-volumlisensavtalen din ("Avtalen"). Begreper med store forbokstaver som ikke er definert i denne Tjenesteavtalen, skal ha den betydningen som er gitt dem i Avtalen. Denne Tjenesteavtalen gjelder den Microsoft Online Services-tjenesten som er oppført her (en "Tjeneste" eller "Tjenestene"), men gjelder ikke for tjenester med eget merkenavn som gjøres tilgjengelige gjennom eller i tilknytning til Tjenestene, eller for lokal programvare som er del av en Tjeneste.

Hvis vi ikke oppnår og opprettholder Tjenestenivået for hver Tjeneste som beskrevet i denne Tjenesteavtalen, kan du være kvalifisert for en kreditt i form av avslag på en del av de månedlige tjenestegebyrene. Vi skal ikke endre vilkårene i Tjenesteavtale din i løpet av den første abonnementsperioden. Hvis du imidlertid fornyer abonnementet ditt, skal den versjonen av Tjenesteavtalen som gjelder på fornyelsestidspunktet, gjelde i hele fornyelsesperioden. Vi skal varsle minst 90 dager på forhånd dersom det gjøres vesentlige endringer i Tjenesteavtalen til ugunst for deg.

Definisjoner

"Applicable Monthly Period" betyr en kalendermåned hvor en servicekreditt skyldes, antall dager du abonnerer på en tjeneste.

"Gjeldende månedlige tjenestegebyrer" betyr de samlede gebyrene som du faktisk betaler for en Tjeneste som blir knyttet til den måneden hvor det skal tildeles Tjenestekreditering.

"Nedetid" defineres for hver Tjeneste i de tjenestespesifikke vilkårene nedenfor.

"Feilkode" betyr en indikasjon på at en operasjon har mislyktes, for eksempel en HTTP-statuskode i 5xx-området.

"Ekstern tilkobling" er toveis nettverkstrafikk over støttede protokoller som HTTP og HTTPS som kan sendes og mottas fra en offentlig IP-adresse.

"Hendelse" betyr enhver (i) enkelthendelse eller (ii) sett med hendelser som fører til nedetid.

"Administrasjonsportal" betyr nettgrensesnittet – levert av Microsoft – som kunder kan administrere Tjenesten gjennom.

"Tjenestekreditering" er prosentandelen av Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer som krediteres deg etter Microsofts kravgodkjenning.

"Tjenestenivå" betyr ytelsesmålene fastsatt i denne Tjenesteavtalen som Microsoft samtykker i å oppfylle gjennom leveringen av Tjenestene.

"Tjenesteressurs" betyr en enkeltressurs som er tilgjengelig for bruk i en Tjeneste.

"Suksesskode" betyr en indikasjon på at en operasjon har lyktes, for eksempel en HTTP-statuskode i 2xx-området.

"Støtteperiode" viser til tidsperioden hvor en Tjenestes funksjon eller kompatibilitet med et separat produkt eller tjeneste støttes.

Vilkår

Krav
For at Microsoft skal vurdere et krav, må du sende kravet til kundestøtten hos Microsoft Corporation, inkludert all informasjon som er nødvendig for Microsoft skal kunne bekrefte kravet, inkludert, men ikke begrenset til: (i) en detaljert beskrivelse av Hendelsen; (ii) informasjon om tidspunktet og varigheten av Nedetiden; (iii) antallet berørte brukere (hvis aktuelt) og hvor de befinner seg; og (iv) en beskrivelse av hvordan du har forsøkt å finne en løsning på Hendelsen da den inntraff.

Krav knyttet til Microsoft Azure må være mottatt av oss innen to måneder etter utgangen av faktureringsmåneden hvor Hendelsen som er gjenstand for kravet, har skjedd. Krav knyttet til alle andre Tjenester må være mottatt av oss innen utgangen av den kalendermåneden som kommer etter måneden hvor Hendelsen har skjedd. Hvis for eksempel hendelsen har skjedd 15. februar, må vi motta kravet og all nødvendig informasjon innen 31. mars.

Vi vurderer all informasjon som er rimelig tilgjengelig for oss, og tar en avgjørelse i god tro om hvorvidt det skal tildeles Tjenestekreditering. Vi skal bruke forretningsmessig rimelige ressurser på å behandle krav i løpet av den påfølgende måneden og innen førtifem (45) dager etter å ha mottatt dem. Du må overholde Avtalen for å være kvalifisert for Tjenestekreditering. Hvis vi kommer frem til at vi skal tildele deg Tjenestekreditering, anvender vi Tjenestekrediteringen på dine Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer.

Hvis du har kjøpt mer enn én Tjeneste (ikke som en pakke), kan du sende inn krav i samsvar med prosessen beskrevet ovenfor som om hver Tjeneste var dekket av en egen Tjenesteavtale. Hvis du for eksempel har kjøpt både Exchange Online og SharePoint Online (ikke som del av en pakke), og en Hendelse fører i løpet av abonnementsperioden til Nedetid for begge Tjenestene, kan du være kvalifisert for to separate Tjenestekrediteringer (én for hver Tjeneste) ved å sende inn to krav i henhold til denne Tjenesteavtalen. Hvis den samme Hendelsen fører til at mer enn ett Tjenestenivå ikke oppfylles for en gitt Tjeneste, kan du bare velge ett Tjenestenivå som grunnlag for krav basert på Hendelsen. Med mindre annet er oppgitt i en spesifikk SLA, er bare én Tjenestekreditering tillatt per Tjeneste for en Gjeldende Månedsperiode.

Bidragsytere til tjenesten
Tjenestekrediteringer er din eneste kravrettighet ved problemer med ytelse eller tilgjengelighet knyttet til enhver Tjeneste i henhold til Avtalen og denne Tjenesteavtalen. Du kan ikke ensidig foreta motregning i dine Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer for problemer knyttet til ytelse eller tilgjengelighet.

Tjenestekrediteringer gjelder bare for gebyrer for den bestemte Tjenesten, Tjenesteressursen eller Tjenestestandarden et Tjenestenivå ikke er innfridd for. I tilfeller der Tjenestenivåer gjelder for individuelle Tjenesteressurser eller for separate Tjenestestandarder, gjelder Tjenestekrediteringer bare for gebyrer som er betalt for den aktuelle Tjenesteressursen eller den aktuelle Tjenestestandarden, i henhold til hva som gjelder. Tjenestekrediteringene som tildeles i en faktureringsmåned for en bestemt Tjeneste eller Tjenesteressurs, skal ikke under noen omstendigheter overstige de månedlige tjenestegebyrene for den aktuelle Tjenesten eller Tjenesteressursen i faktureringsmåneden.

Hvis du har kjøpt Tjenester som del av en pakke eller et annet tilbud, blir de Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrene og Tjenestekrediteringen for hver Tjeneste fordelt.

Hvis du har kjøpt en Tjeneste fra en forhandler, skal du motta en Tjenestekreditering direkte fra forhandleren, og forhandleren skal motta en Tjenestekreditering direkte fra oss. Tjenestekrediteringen skal bygge på den beregnede utsalgsprisen for den aktuelle Tjenesten, fastsatt av oss etter vårt rimelige skjønn.

Begrensninger
Denne Tjenesteavtalen og eventuelle relevante Tjenestenivåer gjelder ikke for ytelses- eller tilgjengelighetsproblemer:

 1. Som har sin årsak i faktorer utenfor vår rimelige kontroll (for eksempel naturkatastrofer, krig, terrorhandlinger, opptøyer, handlinger fra myndighetene, eller nettverks- eller enhetssvikt som finner sted utenfor våre datasentre, inkludert på nettstedet ditt eller mellom nettstedet ditt og datasentret vårt);
 2. Som har sin årsak i bruk av tjenester, maskinvare eller programvare som ikke er levert av oss, inkludert, men ikke begrenset til, problemer som følge av utilstrekkelig båndbredde eller knyttet til tredjeparts programvare eller tjenester;
 3. Dette er et resultat av å koble til en serverløs database som settes på pause eller gjenopptas.
 4. Som har sin årsak i din bruk av en Tjeneste etter at vi har rådet deg til å endre bruken din av Tjenesten, så fremt du ikke har endret bruken din som anbefalt;
 5. Under eller i tilknytning til forhåndsvisning, forhåndsutgivelse, beta- eller prøveversjoner av en Tjeneste, funksjon eller programvare (som fastsatt av oss) eller i tilknytning til kjøp foretatt ved bruk av Microsoft-abonnementskreditter;
 6. Som har sin årsak i uautoriserte handlinger fra din side eller manglende handling når det er nødvendig, eller fra dine ansatte, agenter, oppdragstakere eller leverandører, eller fra noen som får tilgang til nettverket vårt ved hjelp av passordene eller utstyret ditt, eller som på annen måte har sin årsak i at du ikke overholder relevante retningslinjer for sikkerhet;
 7. Som har sin årsak i at du ikke overholder de nødvendige konfigurasjoner, ikke bruker støttede plattformer, ikke følger retningslinjene for akseptabel bruk, eller at du bruker Tjenesten på en måte som ikke er i samsvar med Tjenestens funksjonalitet (for eksempel forsøk på å utføre operasjoner som ikke støttes), eller som er i strid med vår publiserte veiledning;
 8. Som har sin årsak i feilaktige inndata, instrukser eller argumenter (for eksempel forespørsler om tilgang til filer som ikke eksisterer);
 9. Som har sin årsak i forsøk fra din side på å utføre operasjoner som overskrider foreskrevne kvoter, eller som har sin årsak i begrensninger lagt inn fra vår side som følge av mistanke om upassende oppførsel;
 10. Som har sin årsak at du har brukt Tjenestefunksjoner utenfor Støtteperioden; eller
 11. Som er knyttet til lisenser som er reservert, men ikke betalt for på hendelsestidspunktet.
 12. Dine igangsatte operasjoner som omstart, stopp, start, failover, skaleringsberegning og skaleringslagring som medfører nedetid er ekskludert fra oppetidsberegningen.
 13. Månedlig vedlikeholdsvindu som medfører nedetid for oppdatering av serveren og infrastrukturen, er ekskludert fra beregningen av oppetid.

Tjenester kjøpt gjennom volumlisensavtalene Open, Open Verdi og Open Verdiabonnement, og tjenester i en Office 365 Small Business Premium-pakke som er kjøpt i form av en produktnøkkel, er ikke kvalifisert for Tjenestekrediteringer basert på tjenestegebyrer. For slike Tjenester skal enhver Tjenestekreditering som du kan være kvalifisert for, bli kreditert i form av tjenestetid (dvs. dager) i motsetning til tjenestegebyrer, og alle eventuelle henvisninger til "Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer" slettes og erstattes av "Gjeldende Månedsperiode".

Tilleggsdefinisjoner

"Gjennomsnittlig Feilfrekvens" for en faktureringsmåned er summen av Feilfrekvenser for hver time i faktureringsmåneden dividert på det totale antallet timer i faktureringsmåneden.

"Blob-lagringskonto" er en lagringskonto beregnet på lagring av data som blober. Det er mulig å spesifisere et tilgangsnivå som angir hvor ofte det gis tilgang til dataene på kontoen.

"Blokkblob-lagringskonto" er en lagringskonto spesielt for å lagre data som blokk eller tilføye blober på SSD-stasjoner.

"Cool-tilgangsnivå" er en attributt til en blob eller konto som angir at den sjelden er i bruk og har et lavere tjenestenivå for tilgjengelighet enn blober i Hot-tilgangsnivået.

"Hot-tilgangsnivå" er en attributt til en blob eller konto som angir at den ofte er i bruk.

"Ekskluderte transaksjoner" er lagringstransaksjoner som verken telles som Totalt Antall Lagringstransaksjoner eller som Mislykkede Lagringstransaksjoner. Ekskluderte Transaksjoner omfatter forhåndsgodkjenningsfeil, godkjenningsfeil, forsøk på transaksjoner for lagringskontoer som overskrider fastsatte kvoter, opprettelse eller sletting av beholdere, fildelinger, tabeller eller køer, nullstilling av køer og kopiering av blober eller filer mellom lagringskontoer.

"Feilfrekvens" er det totale antallet Mislykkede Lagringstransaksjoner dividert på det Totale Antallet Transaksjoner i løpet av en angitt tidsperiode (for tiden angitt til én time). Hvis det Totale Antallet Lagringstransaksjoner i et gitt intervall på én time er null, er feilfrekvensen for det intervallet 0 %.

"Mislykkede Lagringstransaksjoner" er gruppen av lagringstransaksjoner innenfor det Totale Antallet Lagringstransaksjoner som ikke er fullført innenfor Maksimal Behandlingstid tilknyttet de respektive transaksjonstypene, i henhold til spesifikasjonene i tabellen nedenfor. Maksimal Behandlingstid omfatter bare tiden som er brukt på å behandle en transaksjonsforespørsel innenfor Lagringstjenesten og omfatter ikke tid brukt på å overføre forespørselen til eller fra Lagringstjenesten.

Transaksjonstyper Maksimal Behandlingstid
PutBlob og GetBlob (inkludert blokker og sider)
Få gyldige sideblobområder
To (2) sekunder multiplisert med antallet MB-er overført i løpet av behandlingen av forespørselen.
PutFile og GetFile To (2) sekunder multiplisert med antallet MB-er overført i løpet av behandlingen av forespørselen.
Kopier Blob Nitti (90) sekunder (der kilde- og destinasjonsblobene er i den samme lagringskontoen).
Kopier fil Nitti (90) sekunder (der kilde- og destinasjonsfilene er i den samme lagringskontoen).
PutBlockList
GetBlockList
Seksti (60) sekunder.
Tabellspørring
Listeoperasjoner
Ti (10) sekunder (for å fullføre behandlingen eller returnere en fortsettelse)
Satsvise tabelloperasjoner Tretti (30) sekunder
Alle tabelloperasjoner med én enkelt enhet
Alle andre Blob-, Fil- og Meldingsoperasjoner
To (2) sekunder

Disse tallene representerer maksimal behandlingstid. Faktiske tider og gjennomsnittstider forventes å være mye lavere.

Mislykkede lagringstransaksjoner omfatter ikke:

 1. Transaksjonsforespørsler som er begrenset av Lagringstjenesten på grunn av manglende overholdelse av relevante prinsipper om tilbaketrekking.
 2. Transaksjonsforespørseler som har tidsavbrudd angitt til respektiv Maksimal Behandlingstid angitt ovenfor.
 3. Lesetransaksjonsforespørsler til RA-GRS-kontoer hvor du ikke har forsøkt å uføre forespørselen mot det Sekundære Området tilknyttet lagringskontoen hvis forespørselen til det Primære Området ikke lyktes.
 4. Lesetransaksjonsforespørsler til RA-GRS-kontoer som mislykkes på grunn av Georeplikeringsforsinkelse.

"Georeplikeringsforsinkelse" for GRS og RA-GRS-kontoer er tiden det tar for data lagret i det Primære Området av lagringskontoen å bli replikert til det Sekundære området av lagringskontoen. Ettersom GRS- og RA-GRS-kontoene replikeres asynkront til det Sekundære Området, vil ikke data skrevet til det Primære Området av lagringskontoen være umiddelbart tilgjengelig i det Sekundære Området. Du kan sende spørringer til Georeplikeringsforsinkelsen for en lagringskonto, men Microsoft gir ingen garantier knyttet til varigheten av en Georeplikeringsforsinkelse i henhold til denne tjenesteavtalen.

"Georedundant Lagringskonto (GRS-konto)" er en lagringskonto der data replikeres synkront innenfor et Primært Område og deretter replikeres asynkront til et Sekundært Område. Du kan ikke lese data direkte fra eller skrive data til det Sekundære Området tilknyttet GRS-kontoer.

"Lokal Redundant Lagringskonto (LRS-konto)" er en lagringskonto der data bare replikeres synkront innenfor et Primært Område og deretter replikeres asynkront innenfor et Sekundært Område.

"Primært Område" er et geografisk område der data i en lagringskonto befinner seg, slik du har valgt ved opprettelsen av lagringskontoen. Du kan bare sende skriveforespørsler mot data lagret innenfor det Primære Området som er tilknyttet lagringskontoer.

"Read-Access Geo Redundant-lagringskonto (RA-GRS-konto)" er en lagringskonto der data replikeres synkront innenfor et Primært Område og deretter replikeres asynkront til et Sekundært Område. Du kan lese data direkte fra, men ikke skrive data til, det Sekundære Området tilknyttet RA-GRS-kontoer.

"Sekundært Område" er et geografisk område der data i en GRS- eller RA-GRS-konto replikeres og lagres, som tilordnet av Microsoft Azure på grunnlag av det Primære Området tilknyttet lagringskontoen. Du kan ikke angi det Sekundære Området tilknyttet lagringskontoer.

"Totalt Antall Lagringstransaksjoner" er alle lagringstransaksjoner med unntak av Ekskluderte transaksjoner som er forsøkt innenfor ett éntimesintervall for alle lagringskontoer i Lagringstjenesten i et gitt abonnement.

"Soneredundant Lagringskonto (ZRS-konto)" er en lagringskonto der data replikeres over flere anlegg. Disse stedene kan være innenfor det samme geografiske området eller i to geografiske områder.

Månedlig oppetid i prosent: Månedlig Oppetid i Prosent beregnes med følgende formel:

100 % - Gjennomsnittlig Feilfrekvens

Tjenestekreditering – Hot-blober i LRS-, ZRS-, GRS- og RA-GRS-kontoer (skriveforespørsler), blober i Blokkblob-lagringskontoer og filer i lagringskontoer:

Månedlig Oppetid i Prosent Tjenestekreditering
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Tjenestekreditering – Hot-blober i RA-GRS-kontoer (leseforespørsler):

Månedlig Oppetid i Prosent Tjenestekreditering
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

Tjenestekreditering – Cool-blober i LRS-, GRS-, RA-GRS-kontoer (skriveforespørsler):

Månedlig Oppetid i Prosent Tjenestekreditering
< 99 % 10 %
< 98 % 25 %

Tjenestekreditering – Cool-blober i RA-GRS-kontoer (leseforespørsler):

Månedlig Oppetid i Prosent Tjenestekreditering
< 99,9 % 10 %
< 98 % 25 %

Tjenestekreditering – Archive-blober i LRS-, GRS-, RA-GRS-kontoer (skriveforespørsler):

Månedlig Oppetid i Prosent Tjenestekreditering
< 99 % 10 %
< 98 % 25 %

Tjenestekreditering – Archive-blober i RA-GRS-kontoer (leseforespørsler):

Månedlig Oppetid i Prosent Tjenestekreditering
< 99,9 % 10 %
< 98 % 25 %
<sup>*</sup> Cool og Archive SLA gjelder bare for lagringskontotyper som støtter Cool- og Archive-nivåer.

versjonslogg

1.5 Sist oppdatert: Januar 2022
Utgivelsesmerknader: Lagt til filer i lagringskontoer i listen over funksjoner som dekkes av oppetidsgarantien.

1.4 Last updated: March 2019
Utgivelsesmerknader: Updated SLA for the newly introduced Block Blob Storage Accounts.

1.3 Last updated: December 2017
Utgivelsesmerknader: Updated “Cool Access Tier” and added “Hot Access Tier” definitions.

1.2 Last updated: April 2017
Utgivelsesmerknader: Updated SLA to reflect guarantees for Azure File Storage.

1.1 Last updated: April 2016
Utgivelsesmerknader: Updated SLA for the newly introduced Blob Storage Accounts with the Cool Access Tier.

1.0 Last updated: May 2015