Hopp over navigasjon

SLA for Azure Health Data Services

Sist oppdatert: Februar 2022

Vi garanterer at Applied Health Datatjenester og Azure API for FHIR vil være tilgjengelige minst 99,9 % av tiden.

Denne Tjenesteavtalen for Microsoft Online Services (denne "SLA-en") er en del av Microsoft-volumlisensavtalen din ("Avtalen"). Begreper med store forbokstaver som ikke er definert i denne Tjenesteavtalen, skal ha den betydningen som er gitt dem i Avtalen. Denne Tjenesteavtalen gjelder den Microsoft Online Services-tjenesten som er oppført her (en "Tjeneste" eller "Tjenestene"), men gjelder ikke for tjenester med eget merkenavn som gjøres tilgjengelige gjennom eller i tilknytning til Tjenestene, eller for lokal programvare som er del av en Tjeneste.

Hvis vi ikke oppnår og opprettholder Tjenestenivået for hver Tjeneste som beskrevet i denne Tjenesteavtalen, kan du være kvalifisert for en kreditt i form av avslag på en del av de månedlige tjenestegebyrene. Vi skal ikke endre vilkårene i Tjenesteavtale din i løpet av den første abonnementsperioden. Hvis du imidlertid fornyer abonnementet ditt, skal den versjonen av Tjenesteavtalen som gjelder på fornyelsestidspunktet, gjelde i hele fornyelsesperioden. Vi skal varsle minst 90 dager på forhånd dersom det gjøres vesentlige endringer i Tjenesteavtalen til ugunst for deg.

Definisjoner

"Applicable Monthly Period" betyr en kalendermåned hvor en servicekreditt skyldes, antall dager du abonnerer på en tjeneste.

"Gjeldende månedlige tjenestegebyrer" betyr de samlede gebyrene som du faktisk betaler for en Tjeneste som blir knyttet til den måneden hvor det skal tildeles Tjenestekreditering.

"Nedetid" defineres for hver Tjeneste i de tjenestespesifikke vilkårene nedenfor.

"Feilkode" betyr en indikasjon på at en operasjon har mislyktes, for eksempel en HTTP-statuskode i 5xx-området.

"Ekstern tilkobling" er toveis nettverkstrafikk over støttede protokoller som HTTP og HTTPS som kan sendes og mottas fra en offentlig IP-adresse.

"Hendelse" betyr enhver (i) enkelthendelse eller (ii) sett med hendelser som fører til nedetid.

"Administrasjonsportal" betyr nettgrensesnittet – levert av Microsoft – som kunder kan administrere Tjenesten gjennom.

"Tjenestekreditering" er prosentandelen av Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer som krediteres deg etter Microsofts kravgodkjenning.

"Tjenestenivå" betyr ytelsesmålene fastsatt i denne Tjenesteavtalen som Microsoft samtykker i å oppfylle gjennom leveringen av Tjenestene.

"Tjenesteressurs" betyr en enkeltressurs som er tilgjengelig for bruk i en Tjeneste.

"Suksesskode" betyr en indikasjon på at en operasjon har lyktes, for eksempel en HTTP-statuskode i 2xx-området.

"Støtteperiode" viser til tidsperioden hvor en Tjenestes funksjon eller kompatibilitet med et separat produkt eller tjeneste støttes.

Vilkår

Krav
For at Microsoft skal vurdere et krav, må du sende kravet til kundestøtten hos Microsoft Corporation, inkludert all informasjon som er nødvendig for Microsoft skal kunne bekrefte kravet, inkludert, men ikke begrenset til: (i) en detaljert beskrivelse av Hendelsen; (ii) informasjon om tidspunktet og varigheten av Nedetiden; (iii) antallet berørte brukere (hvis aktuelt) og hvor de befinner seg; og (iv) en beskrivelse av hvordan du har forsøkt å finne en løsning på Hendelsen da den inntraff.

Krav knyttet til Microsoft Azure må være mottatt av oss innen to måneder etter utgangen av faktureringsmåneden hvor Hendelsen som er gjenstand for kravet, har skjedd. Krav knyttet til alle andre Tjenester må være mottatt av oss innen utgangen av den kalendermåneden som kommer etter måneden hvor Hendelsen har skjedd. Hvis for eksempel hendelsen har skjedd 15. februar, må vi motta kravet og all nødvendig informasjon innen 31. mars.

Vi vurderer all informasjon som er rimelig tilgjengelig for oss, og tar en avgjørelse i god tro om hvorvidt det skal tildeles Tjenestekreditering. Vi skal bruke forretningsmessig rimelige ressurser på å behandle krav i løpet av den påfølgende måneden og innen førtifem (45) dager etter å ha mottatt dem. Du må overholde Avtalen for å være kvalifisert for Tjenestekreditering. Hvis vi kommer frem til at vi skal tildele deg Tjenestekreditering, anvender vi Tjenestekrediteringen på dine Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer.

Hvis du har kjøpt mer enn én Tjeneste (ikke som en pakke), kan du sende inn krav i samsvar med prosessen beskrevet ovenfor som om hver Tjeneste var dekket av en egen Tjenesteavtale. Hvis du for eksempel har kjøpt både Exchange Online og SharePoint Online (ikke som del av en pakke), og en Hendelse fører i løpet av abonnementsperioden til Nedetid for begge Tjenestene, kan du være kvalifisert for to separate Tjenestekrediteringer (én for hver Tjeneste) ved å sende inn to krav i henhold til denne Tjenesteavtalen. Hvis den samme Hendelsen fører til at mer enn ett Tjenestenivå ikke oppfylles for en gitt Tjeneste, kan du bare velge ett Tjenestenivå som grunnlag for krav basert på Hendelsen. Med mindre annet er oppgitt i en spesifikk SLA, er bare én Tjenestekreditering tillatt per Tjeneste for en Gjeldende Månedsperiode.

Bidragsytere til tjenesten
Tjenestekrediteringer er din eneste kravrettighet ved problemer med ytelse eller tilgjengelighet knyttet til enhver Tjeneste i henhold til Avtalen og denne Tjenesteavtalen. Du kan ikke ensidig foreta motregning i dine Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer for problemer knyttet til ytelse eller tilgjengelighet.

Tjenestekrediteringer gjelder bare for gebyrer for den bestemte Tjenesten, Tjenesteressursen eller Tjenestestandarden et Tjenestenivå ikke er innfridd for. I tilfeller der Tjenestenivåer gjelder for individuelle Tjenesteressurser eller for separate Tjenestestandarder, gjelder Tjenestekrediteringer bare for gebyrer som er betalt for den aktuelle Tjenesteressursen eller den aktuelle Tjenestestandarden, i henhold til hva som gjelder. Tjenestekrediteringene som tildeles i en faktureringsmåned for en bestemt Tjeneste eller Tjenesteressurs, skal ikke under noen omstendigheter overstige de månedlige tjenestegebyrene for den aktuelle Tjenesten eller Tjenesteressursen i faktureringsmåneden.

Hvis du har kjøpt Tjenester som del av en pakke eller et annet tilbud, blir de Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrene og Tjenestekrediteringen for hver Tjeneste fordelt.

Hvis du har kjøpt en Tjeneste fra en forhandler, skal du motta en Tjenestekreditering direkte fra forhandleren, og forhandleren skal motta en Tjenestekreditering direkte fra oss. Tjenestekrediteringen skal bygge på den beregnede utsalgsprisen for den aktuelle Tjenesten, fastsatt av oss etter vårt rimelige skjønn.

Begrensninger
Denne Tjenesteavtalen og eventuelle relevante Tjenestenivåer gjelder ikke for ytelses- eller tilgjengelighetsproblemer:

 1. Som har sin årsak i faktorer utenfor vår rimelige kontroll (for eksempel naturkatastrofer, krig, terrorhandlinger, opptøyer, handlinger fra myndighetene, eller nettverks- eller enhetssvikt som finner sted utenfor våre datasentre, inkludert på nettstedet ditt eller mellom nettstedet ditt og datasentret vårt);
 2. Som har sin årsak i bruk av tjenester, maskinvare eller programvare som ikke er levert av oss, inkludert, men ikke begrenset til, problemer som følge av utilstrekkelig båndbredde eller knyttet til tredjeparts programvare eller tjenester;
 3. Dette er et resultat av å koble til en serverløs database som settes på pause eller gjenopptas.
 4. Som har sin årsak i din bruk av en Tjeneste etter at vi har rådet deg til å endre bruken din av Tjenesten, så fremt du ikke har endret bruken din som anbefalt;
 5. Under eller i tilknytning til forhåndsvisning, forhåndsutgivelse, beta- eller prøveversjoner av en Tjeneste, funksjon eller programvare (som fastsatt av oss) eller i tilknytning til kjøp foretatt ved bruk av Microsoft-abonnementskreditter;
 6. Som har sin årsak i uautoriserte handlinger fra din side eller manglende handling når det er nødvendig, eller fra dine ansatte, agenter, oppdragstakere eller leverandører, eller fra noen som får tilgang til nettverket vårt ved hjelp av passordene eller utstyret ditt, eller som på annen måte har sin årsak i at du ikke overholder relevante retningslinjer for sikkerhet;
 7. Som har sin årsak i at du ikke overholder de nødvendige konfigurasjoner, ikke bruker støttede plattformer, ikke følger retningslinjene for akseptabel bruk, eller at du bruker Tjenesten på en måte som ikke er i samsvar med Tjenestens funksjonalitet (for eksempel forsøk på å utføre operasjoner som ikke støttes), eller som er i strid med vår publiserte veiledning;
 8. Som har sin årsak i feilaktige inndata, instrukser eller argumenter (for eksempel forespørsler om tilgang til filer som ikke eksisterer);
 9. Som har sin årsak i forsøk fra din side på å utføre operasjoner som overskrider foreskrevne kvoter, eller som har sin årsak i begrensninger lagt inn fra vår side som følge av mistanke om upassende oppførsel;
 10. Som har sin årsak at du har brukt Tjenestefunksjoner utenfor Støtteperioden; eller
 11. Som er knyttet til lisenser som er reservert, men ikke betalt for på hendelsestidspunktet.
 12. Dine igangsatte operasjoner som omstart, stopp, start, failover, skaleringsberegning og skaleringslagring som medfører nedetid er ekskludert fra oppetidsberegningen.
 13. Månedlig vedlikeholdsvindu som medfører nedetid for oppdatering av serveren og infrastrukturen, er ekskludert fra beregningen av oppetid.

Tjenester kjøpt gjennom volumlisensavtalene Open, Open Verdi og Open Verdiabonnement, og tjenester i en Office 365 Small Business Premium-pakke som er kjøpt i form av en produktnøkkel, er ikke kvalifisert for Tjenestekrediteringer basert på tjenestegebyrer. For slike Tjenester skal enhver Tjenestekreditering som du kan være kvalifisert for, bli kreditert i form av tjenestetid (dvs. dager) i motsetning til tjenestegebyrer, og alle eventuelle henvisninger til "Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer" slettes og erstattes av "Gjeldende Månedsperiode".

Tilleggsdefinisjoner

Azure Health Datatjenester (unntatt MedTech-tjenesten)

"Totalt Antall Transaksjonsforsøk" er det totale antallet autentiserte API-forespørsler fra Kunden i løpet av en faktureringsmåned for et gitt Health Datatjenester API (unntatt MedTech-tjenesten). Totalt Antall Transaksjonsforsøk omfatter ikke API-forespørsler som returnerer en feilkode som gjentas kontinuerlig innenfor en periode på fem minutter etter at den første feilkoden er mottatt.

"Mislykkede transaksjoner" er alle forespørsler til det Health Datatjeneste API-er (unntatt MedTech-tjenesten) blant det totale antallet transaksjonsforsøk som returnerer en feilkode. Mislykkede transaksjonsforsøk omfatter ikke API-forespørsler som returnerer en feilkode som gjentas kontinuerlig innenfor en periode på fem minutter etter at den første feilkoden er mottatt.

Beregning av månedlig oppetid

"Månedlig Oppetid i Prosent" for hver API-tjeneste (unntatt MedTech service) beregnes som totale transaksjonsforsøk minus mislykkede transaksjoner delt på totale transaksjonsforsøk. Månedlig Oppetid i Prosent vises med følgende formel:

Månedlig Oppetid i Prosent % = (Totalt Antall Transaksjonsforsøk – Mislykkede Transaksjoner) / Totalt Antall Transaksjonsforsøk * 100

Følgende tjenestenivåer og tjenestekreditter gjelder for Azure Health Datatjenester (unntatt MedTech-tjenesten):

Månedlig Oppetid i Prosent Tjenestekreditering
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

MedTech-tjenester

En MedTech-tjeneste anses som tilgjengelig innen et ett-minutts vindu hvis den har lest fra den konfigurerte datakilden, eller er tilgjengelig for lesing fra en datakilde når den er riktig konfigurert.

Beregning av månedlig oppetid

"Månedlig Oppetid i Prosent" for MedTech-tjenesten beregnes som totalt antall tilgjengelige minutter, minus antall minutter nedetid dividert på totalt antall minutter der MedTech-tjenesten var aktiv. Månedlig Oppetid i Prosent vises med følgende formel:

Månedlig oppetid i prosent = (totalt antall tilgjengelige minutter - mislykkede minutter) / totalt antall tilgjengelige minutter * 100.

Følgende Tjenestenivåer og Tjenestekreditter gjelder for MedTech-tjenesten:

Månedlig Oppetid i Prosent Tjenestekreditering
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Azure API for FHIR

"Totalt Antall Transaksjonsforsøk" er det totale antallet godkjente Azure API for FHIR-forespørsler fra en Kunde i løpet av en faktureringsmåned for et gitt Microsoft Azure-abonnement. Totalt Antall Transaksjonsforsøk omfatter ikke API-forespørsler som returnerer en feilkode som gjentas kontinuerlig innenfor en periode på fem minutter etter at den første feilkoden er mottatt.

"Mislykkede Transaksjoner" er settet av alle forespørsler innenfor Totalt Antall Transaksjonsforsøk som fører til en Feilkode eller på andre måter ikke returnerer en Suksesskode innen 60 sekunder fra Azure API for FHIR-tjenesten mottar forespørselen.

Beregning av månedlig oppetid

"Månedlig Oppetid i Prosent" for et gitt Azure API for FHIR blir beregnet som totale transaksjonsforsøk minus mislykkede transaksjoner dividert med totale transaksjonsforsøk multiplisert med 100. Månedlig oppetid i prosent er representert med følgende formel:

Månedlig Oppetid i Prosent % = (Totalt Antall Transaksjonsforsøk – Mislykkede Transaksjoner) / Totalt Antall Transaksjonsforsøk * 100

Følgende Tjenestenivåer og Tjenestekreditter gjelder for Azure API for FHIR:

Månedlig Oppetid i Prosent Tjenestekreditering
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

versjonslogg

1.1 Sist oppdatert: Februar 2022
Utgivelsesmerknader: Tjenesten endret til Azure Health Datatjenester

1.0 Sist oppdatert: Oktober 2019
Utgivelsesmerknader: GA lansering av Azure API for FHIR