Hopp over navigasjon

SLA for Azure SQL Database

Last updated: April 2022

Azure SQL Database is a fully managed relational database with built-in regional high availability and turnkey geo-replication to any Azure region. It includes intelligence to support self-driving features such as performance tuning, threat monitoring, and vulnerability assessments and provides fully automated patching and updating of the code base.

  • Azure SQL Database Business Critical, Premium or General Purpose tiers configured as Zone Redundant Deployments have an availability guarantee of at least 99.995%.
  • Azure SQL Database Hyperscale, Business Critical, Premium, or General Purpose tiers not configured for Zone Redundant deployments have an availability guarantee of at least 99.99%.
  • Azure SQL Database Basic or Standard tiers have an availability guarantee of at least 99.99%.
  • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery point objective (RPO) of 5 sec for 100% of deployed hours.
  • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery time objective (RTO) of 30 sec for 100% of deployed hours.

Denne Tjenesteavtalen for Microsoft Online Services (denne "SLA-en") er en del av Microsoft-volumlisensavtalen din ("Avtalen"). Begreper med store forbokstaver som ikke er definert i denne Tjenesteavtalen, skal ha den betydningen som er gitt dem i Avtalen. Denne Tjenesteavtalen gjelder den Microsoft Online Services-tjenesten som er oppført her (en "Tjeneste" eller "Tjenestene"), men gjelder ikke for tjenester med eget merkenavn som gjøres tilgjengelige gjennom eller i tilknytning til Tjenestene, eller for lokal programvare som er del av en Tjeneste.

Hvis vi ikke oppnår og opprettholder Tjenestenivået for hver Tjeneste som beskrevet i denne Tjenesteavtalen, kan du være kvalifisert for en kreditt i form av avslag på en del av de månedlige tjenestegebyrene. Vi skal ikke endre vilkårene i Tjenesteavtale din i løpet av den første abonnementsperioden. Hvis du imidlertid fornyer abonnementet ditt, skal den versjonen av Tjenesteavtalen som gjelder på fornyelsestidspunktet, gjelde i hele fornyelsesperioden. Vi skal varsle minst 90 dager på forhånd dersom det gjøres vesentlige endringer i Tjenesteavtalen til ugunst for deg.

Definisjoner

"Applicable Monthly Period" betyr en kalendermåned hvor en servicekreditt skyldes, antall dager du abonnerer på en tjeneste.

"Gjeldende månedlige tjenestegebyrer" betyr de samlede gebyrene som du faktisk betaler for en Tjeneste som blir knyttet til den måneden hvor det skal tildeles Tjenestekreditering.

"Nedetid" defineres for hver Tjeneste i de tjenestespesifikke vilkårene nedenfor.

"Feilkode" betyr en indikasjon på at en operasjon har mislyktes, for eksempel en HTTP-statuskode i 5xx-området.

"Ekstern tilkobling" er toveis nettverkstrafikk over støttede protokoller som HTTP og HTTPS som kan sendes og mottas fra en offentlig IP-adresse.

"Hendelse" betyr enhver (i) enkelthendelse eller (ii) sett med hendelser som fører til nedetid.

"Administrasjonsportal" betyr nettgrensesnittet – levert av Microsoft – som kunder kan administrere Tjenesten gjennom.

"Tjenestekreditering" er prosentandelen av Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer som krediteres deg etter Microsofts kravgodkjenning.

"Tjenestenivå" betyr ytelsesmålene fastsatt i denne Tjenesteavtalen som Microsoft samtykker i å oppfylle gjennom leveringen av Tjenestene.

"Tjenesteressurs" betyr en enkeltressurs som er tilgjengelig for bruk i en Tjeneste.

"Suksesskode" betyr en indikasjon på at en operasjon har lyktes, for eksempel en HTTP-statuskode i 2xx-området.

"Støtteperiode" viser til tidsperioden hvor en Tjenestes funksjon eller kompatibilitet med et separat produkt eller tjeneste støttes.

Vilkår

Krav
For at Microsoft skal vurdere et krav, må du sende kravet til kundestøtten hos Microsoft Corporation, inkludert all informasjon som er nødvendig for Microsoft skal kunne bekrefte kravet, inkludert, men ikke begrenset til: (i) en detaljert beskrivelse av Hendelsen; (ii) informasjon om tidspunktet og varigheten av Nedetiden; (iii) antallet berørte brukere (hvis aktuelt) og hvor de befinner seg; og (iv) en beskrivelse av hvordan du har forsøkt å finne en løsning på Hendelsen da den inntraff.

Krav knyttet til Microsoft Azure må være mottatt av oss innen to måneder etter utgangen av faktureringsmåneden hvor Hendelsen som er gjenstand for kravet, har skjedd. Krav knyttet til alle andre Tjenester må være mottatt av oss innen utgangen av den kalendermåneden som kommer etter måneden hvor Hendelsen har skjedd. Hvis for eksempel hendelsen har skjedd 15. februar, må vi motta kravet og all nødvendig informasjon innen 31. mars.

Vi vurderer all informasjon som er rimelig tilgjengelig for oss, og tar en avgjørelse i god tro om hvorvidt det skal tildeles Tjenestekreditering. Vi skal bruke forretningsmessig rimelige ressurser på å behandle krav i løpet av den påfølgende måneden og innen førtifem (45) dager etter å ha mottatt dem. Du må overholde Avtalen for å være kvalifisert for Tjenestekreditering. Hvis vi kommer frem til at vi skal tildele deg Tjenestekreditering, anvender vi Tjenestekrediteringen på dine Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer.

Hvis du har kjøpt mer enn én Tjeneste (ikke som en pakke), kan du sende inn krav i samsvar med prosessen beskrevet ovenfor som om hver Tjeneste var dekket av en egen Tjenesteavtale. Hvis du for eksempel har kjøpt både Exchange Online og SharePoint Online (ikke som del av en pakke), og en Hendelse fører i løpet av abonnementsperioden til Nedetid for begge Tjenestene, kan du være kvalifisert for to separate Tjenestekrediteringer (én for hver Tjeneste) ved å sende inn to krav i henhold til denne Tjenesteavtalen. Hvis den samme Hendelsen fører til at mer enn ett Tjenestenivå ikke oppfylles for en gitt Tjeneste, kan du bare velge ett Tjenestenivå som grunnlag for krav basert på Hendelsen. Med mindre annet er oppgitt i en spesifikk SLA, er bare én Tjenestekreditering tillatt per Tjeneste for en Gjeldende Månedsperiode.

Bidragsytere til tjenesten
Tjenestekrediteringer er din eneste kravrettighet ved problemer med ytelse eller tilgjengelighet knyttet til enhver Tjeneste i henhold til Avtalen og denne Tjenesteavtalen. Du kan ikke ensidig foreta motregning i dine Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer for problemer knyttet til ytelse eller tilgjengelighet.

Tjenestekrediteringer gjelder bare for gebyrer for den bestemte Tjenesten, Tjenesteressursen eller Tjenestestandarden et Tjenestenivå ikke er innfridd for. I tilfeller der Tjenestenivåer gjelder for individuelle Tjenesteressurser eller for separate Tjenestestandarder, gjelder Tjenestekrediteringer bare for gebyrer som er betalt for den aktuelle Tjenesteressursen eller den aktuelle Tjenestestandarden, i henhold til hva som gjelder. Tjenestekrediteringene som tildeles i en faktureringsmåned for en bestemt Tjeneste eller Tjenesteressurs, skal ikke under noen omstendigheter overstige de månedlige tjenestegebyrene for den aktuelle Tjenesten eller Tjenesteressursen i faktureringsmåneden.

Hvis du har kjøpt Tjenester som del av en pakke eller et annet tilbud, blir de Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrene og Tjenestekrediteringen for hver Tjeneste fordelt.

Hvis du har kjøpt en Tjeneste fra en forhandler, skal du motta en Tjenestekreditering direkte fra forhandleren, og forhandleren skal motta en Tjenestekreditering direkte fra oss. Tjenestekrediteringen skal bygge på den beregnede utsalgsprisen for den aktuelle Tjenesten, fastsatt av oss etter vårt rimelige skjønn.

Begrensninger
Denne Tjenesteavtalen og eventuelle relevante Tjenestenivåer gjelder ikke for ytelses- eller tilgjengelighetsproblemer:

  1. Som har sin årsak i faktorer utenfor vår rimelige kontroll (for eksempel naturkatastrofer, krig, terrorhandlinger, opptøyer, handlinger fra myndighetene, eller nettverks- eller enhetssvikt som finner sted utenfor våre datasentre, inkludert på nettstedet ditt eller mellom nettstedet ditt og datasentret vårt);
  2. Som har sin årsak i bruk av tjenester, maskinvare eller programvare som ikke er levert av oss, inkludert, men ikke begrenset til, problemer som følge av utilstrekkelig båndbredde eller knyttet til tredjeparts programvare eller tjenester;
  3. Dette er et resultat av å koble til en serverløs database som settes på pause eller gjenopptas.
  4. Som har sin årsak i din bruk av en Tjeneste etter at vi har rådet deg til å endre bruken din av Tjenesten, så fremt du ikke har endret bruken din som anbefalt;
  5. Under eller i tilknytning til forhåndsvisning, forhåndsutgivelse, beta- eller prøveversjoner av en Tjeneste, funksjon eller programvare (som fastsatt av oss) eller i tilknytning til kjøp foretatt ved bruk av Microsoft-abonnementskreditter;
  6. Som har sin årsak i uautoriserte handlinger fra din side eller manglende handling når det er nødvendig, eller fra dine ansatte, agenter, oppdragstakere eller leverandører, eller fra noen som får tilgang til nettverket vårt ved hjelp av passordene eller utstyret ditt, eller som på annen måte har sin årsak i at du ikke overholder relevante retningslinjer for sikkerhet;
  7. Som har sin årsak i at du ikke overholder de nødvendige konfigurasjoner, ikke bruker støttede plattformer, ikke følger retningslinjene for akseptabel bruk, eller at du bruker Tjenesten på en måte som ikke er i samsvar med Tjenestens funksjonalitet (for eksempel forsøk på å utføre operasjoner som ikke støttes), eller som er i strid med vår publiserte veiledning;
  8. Som har sin årsak i feilaktige inndata, instrukser eller argumenter (for eksempel forespørsler om tilgang til filer som ikke eksisterer);
  9. Som har sin årsak i forsøk fra din side på å utføre operasjoner som overskrider foreskrevne kvoter, eller som har sin årsak i begrensninger lagt inn fra vår side som følge av mistanke om upassende oppførsel;
  10. Som har sin årsak at du har brukt Tjenestefunksjoner utenfor Støtteperioden; eller
  11. Som er knyttet til lisenser som er reservert, men ikke betalt for på hendelsestidspunktet.
  12. Dine igangsatte operasjoner som omstart, stopp, start, failover, skaleringsberegning og skaleringslagring som medfører nedetid er ekskludert fra oppetidsberegningen.
  13. Månedlig vedlikeholdsvindu som medfører nedetid for oppdatering av serveren og infrastrukturen, er ekskludert fra beregningen av oppetid.

Tjenester kjøpt gjennom volumlisensavtalene Open, Open Verdi og Open Verdiabonnement, og tjenester i en Office 365 Small Business Premium-pakke som er kjøpt i form av en produktnøkkel, er ikke kvalifisert for Tjenestekrediteringer basert på tjenestegebyrer. For slike Tjenester skal enhver Tjenestekreditering som du kan være kvalifisert for, bli kreditert i form av tjenestetid (dvs. dager) i motsetning til tjenestegebyrer, og alle eventuelle henvisninger til "Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer" slettes og erstattes av "Gjeldende Månedsperiode".

Additional Definitions

"Availability Zone" is a fault-isolated area within an Azure region, providing redundant power, cooling, and networking.

"Database" means any Microsoft Azure SQL Database created in any of the Service tiers and deployed either as a single database or in an Elastic Pool.

"Zone Redundant Deployment" is a Database that is deployed across multiple Availability Zones.

"Primary" means any Database that has active geo-replication relationship with a Database in other Azure regions. Primary can process read and write requests from the application.

"Secondary" means any Database that maintains asynchronous geo-replication relationship with a Primary in another Azure region and can be used as a failover target. Secondary can process read-only requests from applications.

"Compliant Secondary" means any Secondary that is created with the same configuration and in the same service tier as the Primary. If the Secondary is created in an elastic pool, it is considered Compliant if both Primary and Secondary are created in elastic pools with matching configurations and with density not exceeding 250 databases for a compliant configuration.

Monthly Uptime Calculation and Service Levels for Azure SQL Database Service

"Deployment Minutes" is the total number of minutes that a given Database has been operational in Microsoft Azure during a billing month.

"Maximum Available Minutes" is the sum of all Deployment Minutes for a given Microsoft Azure subscription during a billing month.

"Downtime" is the total accumulated Deployment Minutes across all Databases in a given Microsoft Azure subscription during which the Database is unavailable. A minute is considered unavailable for a given Database if all continuous attempts by Customer to establish a connection to the Database within the minute fail.

"Monthly Uptime Percentage" for a given Database is calculated as Maximum Available Minutes less Downtime divided by Maximum Available Minutes in a billing month for a given Microsoft Azure subscription. Monthly Uptime Percentage is represented by the following formula:

Monthly Uptime %= 100 * (Maximum Available Minutes-Downtime) / Maximum Available Minutes

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer's use of the General Purpose, Business Critical or Premium tiers of the SQL Database Service configured for Zone Redundant Deployments:

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.995% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer's use of the Hyperscale, Business Critical, Premium or General Purpose, of the SQL Database Service not configured for Zone Redundant Deployments:

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer's use of the Basic or Standard tiers of the SQL Database Service:

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Recovery Point Objective (RPO)

"Geo-Replication Link" is a programmatic object representing a connection between a specific Primary and the Secondary.

"Geo-Replication Lag" is a time span from the point of transaction commit on the Primary and the acknowledgement by the Secondary that the transaction log update has been persisted.

"Replication Lag Check" is a programmatic method of obtaining the Geo-Replication Lag value for a specific Geo-Replication Link.

"Recovery Point Objective (RPO)" means a Geo-Replication Lag not to exceed 5 seconds.

"N" is the number of Replication Lag Check for a given Geo-Replication Link in a given hour.

"S" is the lag-sorted set of Replication Lag Check results in ascending order for a given Geo-Replication Link in a given hour.

"Ordinal Rank" is the 99th percentile using the nearest rank method represented by the following formula:

Ordinal Rank = (99 / 100) * N

"P99 Replication Lag" is the value at the Ordinal Rank of S.

"Deployment Hours" is the total number of hours that a given Compliant Secondary has been operational for a given Microsoft Azure subscription during a billing month.

"Excessive Lag Hours" is the total number of one-hour intervals during which Replication Lag Check resulted in a P99 Replication Lag greater than or equal to RPO for a given Microsoft Azure subscription during a billing month. If the number of Replication Lag Checks in a given one-hour interval is zero, the Excessive Lag Hours for that interval is 0.

"Monthly RPO Attainment Percentage" for a given Database deployment is calculated using the following formula:

100% - (Excessive Lag Hours / Deployment hours) *100

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer's use of the active geo-replication feature with Business Critical tier of Azure SQL Database service with a Compliant Secondary:

Operation RPO Monthly RPO attainment percentage Service credit
GEO-REPLICATION 5 sec < 100% 10% of total monthly cost of Compliant Secondary

Recovery Time Objective (RTO)

"Unplanned Failover" is an action initiated by Customer when the Primary is offline to enable a Compliant Secondary as Primary.

"Recovery Time" is the time elapsed from the Unplanned Failover until the Secondary is acting as the Primary.

"Recovery Time Objective (RTO)" means a maximum allowed Recovery Time not to exceed 30 seconds.

"Non-compliant Unplanned Failover" is an Unplanned Failover that failed to complete within the RTO.

"Monthly RTO Attainment Percentage" for a given Database deployment, in a billing month for a given subscription is represented by the following formula:

(Total number of Unplanned Failovers – Total number of Non-compliant Unplanned Failovers) / Total number of Unplanned Failovers* 100

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer's use of the active geo-replication feature with Business Critical service tier of SQL Database service with a Compliant Secondary:

Operation RTO Monthly RTO attainment percentage Service credit
UNPLANNED FAILOVER OF SINGLE DATABASE 30 sec < 100% 100% of total monthly cost of Compliant Secondary

versjonslogg

1.8 Last updated: April 2022
Utgivelsesmerknader: Updated content for databases on the Hyperscale service tier

1.7 Sist oppdatert: Mars 2022
Utgivelsesmerknader: Oppdatert innhold for soneredundante databaser

1.6 Sist oppdatert: August 2021
Utgivelsesmerknader: Oppdatert innhold for ytterligere tydeliggjøring.

1.5 Sist oppdatert: November 2020
Utgivelsesmerknader: Fjernet administrert forekomst i en separat SLA for Azure SQL Managed Instance.

1.4 Sist oppdatert: Juli 2019

1.3 Sist oppdatert: Juli 2019
Utgivelsesmerknader: Utvidet SLA til å omfatte garantier for RPO og RTO. Tillegg av garantier for tilgjengelighet og 95 %.

1.2 Sist oppdatert: Mai 2019
Utgivelsesmerknader: Utvidet SLA for å dekke forretningskritiske, premium og hyperscale nivåer av SQL Database. Fjernet referanser til nett- og forretningsnivåer siden de har blitt trukket tilbake.

1.1 Sist oppdatert: Mai 2016
Utgivelsesmerknader: Revidert for å gjenspeile den generelle tilgjengeligheten av Elastic Database 1. 5. 2016

1.0 Sist oppdatert: Mai 2015