Hopp over navigasjon

Dette er en utdatert versjon av denne Tjenesteavtalen. Klikk her for å se den gjeldende versjonen av Tjenesteavtalen.

SLA for Azure SQL Database

Sist oppdatert: November 2020

Azure SQL Database er en fullt administrert relasjonsdatabase med innebygd regional høy tilgjengelighet og nøkkelferdig georeplikering i ethvert Azure-område. Det omfatter intelligens for å støtte selvdrevne funksjoner som ytelsesjustering, trusselovervåkning og sårbarhetsvurderinger og gir full automatisk oppdatering og oppdatering av kodebasen.

 • Azure SQL Database Business Critical eller Premium-nivåer konfigurert som soneredundante distribusjoner har en garantert tilgjengelighet på minst 99,995 %.
 • Azure SQL Database Business Critical eller Premium-nivåer som ikke er konfigurert som soneredundante distribusjoner, nivåene generell bruk, standard, grunnleggende eller hyperskalering med to eller flere replikeringer har en tilgjengelighet på minst 99,99 %.
 • Azure SQL Database hyperskaleringsnivå med én replikering har en tilgjengelighetsgaranti på minst 99,95 % og 99,9 % for null replikeringer.
 • Azure SQL Database Business Critical tier konfigurert med geo-replikering har en RPO-garanti (gjenopprettingsmål) på 5 sekunder i 100 % av distribuerte timer.
 • Azure SQL Database Business Critical tier konfigurert med geo-replikering har en 30 sekunders garanti som tidsmål (100 timer) for 100 % av distribuerte timer.

Denne Tjenesteavtalen for Microsoft Online Services (denne "SLA-en") er en del av Microsoft-volumlisensavtalen din ("Avtalen"). Begreper med store forbokstaver som ikke er definert i denne Tjenesteavtalen, skal ha den betydningen som er gitt dem i Avtalen. Denne Tjenesteavtalen gjelder den Microsoft Online Services-tjenesten som er oppført her (en "Tjeneste" eller "Tjenestene"), men gjelder ikke for tjenester med eget merkenavn som gjøres tilgjengelige gjennom eller i tilknytning til Tjenestene, eller for lokal programvare som er del av en Tjeneste.

Hvis vi ikke oppnår og opprettholder Tjenestenivået for hver Tjeneste som beskrevet i denne Tjenesteavtalen, kan du være kvalifisert for en kreditt i form av avslag på en del av de månedlige tjenestegebyrene. Vi skal ikke endre vilkårene i Tjenesteavtale din i løpet av den første abonnementsperioden. Hvis du imidlertid fornyer abonnementet ditt, skal den versjonen av Tjenesteavtalen som gjelder på fornyelsestidspunktet, gjelde i hele fornyelsesperioden. Vi skal varsle minst 90 dager på forhånd dersom det gjøres vesentlige endringer i Tjenesteavtalen til ugunst for deg.

Definisjoner

"Applicable Monthly Period" betyr en kalendermåned hvor en servicekreditt skyldes, antall dager du abonnerer på en tjeneste.

"Gjeldende månedlige tjenestegebyrer" betyr de samlede gebyrene som du faktisk betaler for en Tjeneste som blir knyttet til den måneden hvor det skal tildeles Tjenestekreditering.

"Nedetid" defineres for hver Tjeneste i de tjenestespesifikke vilkårene nedenfor.

"Feilkode" betyr en indikasjon på at en operasjon har mislyktes, for eksempel en HTTP-statuskode i 5xx-området.

"Ekstern tilkobling" er toveis nettverkstrafikk over støttede protokoller som HTTP og HTTPS som kan sendes og mottas fra en offentlig IP-adresse.

"Hendelse" betyr enhver (i) enkelthendelse eller (ii) sett med hendelser som fører til nedetid.

"Administrasjonsportal" betyr nettgrensesnittet – levert av Microsoft – som kunder kan administrere Tjenesten gjennom.

"Tjenestekreditering" er prosentandelen av Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer som krediteres deg etter Microsofts kravgodkjenning.

"Tjenestenivå" betyr ytelsesmålene fastsatt i denne Tjenesteavtalen som Microsoft samtykker i å oppfylle gjennom leveringen av Tjenestene.

"Tjenesteressurs" betyr en enkeltressurs som er tilgjengelig for bruk i en Tjeneste.

"Suksesskode" betyr en indikasjon på at en operasjon har lyktes, for eksempel en HTTP-statuskode i 2xx-området.

"Støtteperiode" viser til tidsperioden hvor en Tjenestes funksjon eller kompatibilitet med et separat produkt eller tjeneste støttes.

Vilkår

Krav
For at Microsoft skal vurdere et krav, må du sende kravet til kundestøtten hos Microsoft Corporation, inkludert all informasjon som er nødvendig for Microsoft skal kunne bekrefte kravet, inkludert, men ikke begrenset til: (i) en detaljert beskrivelse av Hendelsen; (ii) informasjon om tidspunktet og varigheten av Nedetiden; (iii) antallet berørte brukere (hvis aktuelt) og hvor de befinner seg; og (iv) en beskrivelse av hvordan du har forsøkt å finne en løsning på Hendelsen da den inntraff.

Krav knyttet til Microsoft Azure må være mottatt av oss innen to måneder etter utgangen av faktureringsmåneden hvor Hendelsen som er gjenstand for kravet, har skjedd. Krav knyttet til alle andre Tjenester må være mottatt av oss innen utgangen av den kalendermåneden som kommer etter måneden hvor Hendelsen har skjedd. Hvis for eksempel hendelsen har skjedd 15. februar, må vi motta kravet og all nødvendig informasjon innen 31. mars.

Vi vurderer all informasjon som er rimelig tilgjengelig for oss, og tar en avgjørelse i god tro om hvorvidt det skal tildeles Tjenestekreditering. Vi skal bruke forretningsmessig rimelige ressurser på å behandle krav i løpet av den påfølgende måneden og innen førtifem (45) dager etter å ha mottatt dem. Du må overholde Avtalen for å være kvalifisert for Tjenestekreditering. Hvis vi kommer frem til at vi skal tildele deg Tjenestekreditering, anvender vi Tjenestekrediteringen på dine Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer.

Hvis du har kjøpt mer enn én Tjeneste (ikke som en pakke), kan du sende inn krav i samsvar med prosessen beskrevet ovenfor som om hver Tjeneste var dekket av en egen Tjenesteavtale. Hvis du for eksempel har kjøpt både Exchange Online og SharePoint Online (ikke som del av en pakke), og en Hendelse fører i løpet av abonnementsperioden til Nedetid for begge Tjenestene, kan du være kvalifisert for to separate Tjenestekrediteringer (én for hver Tjeneste) ved å sende inn to krav i henhold til denne Tjenesteavtalen. Hvis den samme Hendelsen fører til at mer enn ett Tjenestenivå ikke oppfylles for en gitt Tjeneste, kan du bare velge ett Tjenestenivå som grunnlag for krav basert på Hendelsen. Med mindre annet er oppgitt i en spesifikk SLA, er bare én Tjenestekreditering tillatt per Tjeneste for en Gjeldende Månedsperiode.

Bidragsytere til tjenesten
Tjenestekrediteringer er din eneste kravrettighet ved problemer med ytelse eller tilgjengelighet knyttet til enhver Tjeneste i henhold til Avtalen og denne Tjenesteavtalen. Du kan ikke ensidig foreta motregning i dine Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer for problemer knyttet til ytelse eller tilgjengelighet.

Tjenestekrediteringer gjelder bare for gebyrer for den bestemte Tjenesten, Tjenesteressursen eller Tjenestestandarden et Tjenestenivå ikke er innfridd for. I tilfeller der Tjenestenivåer gjelder for individuelle Tjenesteressurser eller for separate Tjenestestandarder, gjelder Tjenestekrediteringer bare for gebyrer som er betalt for den aktuelle Tjenesteressursen eller den aktuelle Tjenestestandarden, i henhold til hva som gjelder. Tjenestekrediteringene som tildeles i en faktureringsmåned for en bestemt Tjeneste eller Tjenesteressurs, skal ikke under noen omstendigheter overstige de månedlige tjenestegebyrene for den aktuelle Tjenesten eller Tjenesteressursen i faktureringsmåneden.

Hvis du har kjøpt Tjenester som del av en pakke eller et annet tilbud, blir de Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrene og Tjenestekrediteringen for hver Tjeneste fordelt.

Hvis du har kjøpt en Tjeneste fra en forhandler, skal du motta en Tjenestekreditering direkte fra forhandleren, og forhandleren skal motta en Tjenestekreditering direkte fra oss. Tjenestekrediteringen skal bygge på den beregnede utsalgsprisen for den aktuelle Tjenesten, fastsatt av oss etter vårt rimelige skjønn.

Begrensninger
Denne Tjenesteavtalen og eventuelle relevante Tjenestenivåer gjelder ikke for ytelses- eller tilgjengelighetsproblemer:

 1. Som har sin årsak i faktorer utenfor vår rimelige kontroll (for eksempel naturkatastrofer, krig, terrorhandlinger, opptøyer, handlinger fra myndighetene, eller nettverks- eller enhetssvikt som finner sted utenfor våre datasentre, inkludert på nettstedet ditt eller mellom nettstedet ditt og datasentret vårt);
 2. Som har sin årsak i bruk av tjenester, maskinvare eller programvare som ikke er levert av oss, inkludert, men ikke begrenset til, problemer som følge av utilstrekkelig båndbredde eller knyttet til tredjeparts programvare eller tjenester;
 3. Dette er et resultat av å koble til en serverløs database som settes på pause eller gjenopptas.
 4. Som har sin årsak i din bruk av en Tjeneste etter at vi har rådet deg til å endre bruken din av Tjenesten, så fremt du ikke har endret bruken din som anbefalt;
 5. Under eller i tilknytning til forhåndsvisning, forhåndsutgivelse, beta- eller prøveversjoner av en Tjeneste, funksjon eller programvare (som fastsatt av oss) eller i tilknytning til kjøp foretatt ved bruk av Microsoft-abonnementskreditter;
 6. Som har sin årsak i uautoriserte handlinger fra din side eller manglende handling når det er nødvendig, eller fra dine ansatte, agenter, oppdragstakere eller leverandører, eller fra noen som får tilgang til nettverket vårt ved hjelp av passordene eller utstyret ditt, eller som på annen måte har sin årsak i at du ikke overholder relevante retningslinjer for sikkerhet;
 7. Som har sin årsak i at du ikke overholder de nødvendige konfigurasjoner, ikke bruker støttede plattformer, ikke følger retningslinjene for akseptabel bruk, eller at du bruker Tjenesten på en måte som ikke er i samsvar med Tjenestens funksjonalitet (for eksempel forsøk på å utføre operasjoner som ikke støttes), eller som er i strid med vår publiserte veiledning;
 8. Som har sin årsak i feilaktige inndata, instrukser eller argumenter (for eksempel forespørsler om tilgang til filer som ikke eksisterer);
 9. Som har sin årsak i forsøk fra din side på å utføre operasjoner som overskrider foreskrevne kvoter, eller som har sin årsak i begrensninger lagt inn fra vår side som følge av mistanke om upassende oppførsel;
 10. Som har sin årsak at du har brukt Tjenestefunksjoner utenfor Støtteperioden; eller
 11. Som er knyttet til lisenser som er reservert, men ikke betalt for på hendelsestidspunktet.
 12. Dine igangsatte operasjoner som omstart, stopp, start, failover, skaleringsberegning og skaleringslagring som medfører nedetid er ekskludert fra oppetidsberegningen.
 13. Månedlig vedlikeholdsvindu som medfører nedetid for oppdatering av serveren og infrastrukturen, er ekskludert fra beregningen av oppetid.

Tjenester kjøpt gjennom volumlisensavtalene Open, Open Verdi og Open Verdiabonnement, og tjenester i en Office 365 Small Business Premium-pakke som er kjøpt i form av en produktnøkkel, er ikke kvalifisert for Tjenestekrediteringer basert på tjenestegebyrer. For slike Tjenester skal enhver Tjenestekreditering som du kan være kvalifisert for, bli kreditert i form av tjenestetid (dvs. dager) i motsetning til tjenestegebyrer, og alle eventuelle henvisninger til "Gjeldende Månedlige Tjenestegebyrer" slettes og erstattes av "Gjeldende Månedsperiode".

Tilleggsdefinisjoner

"Tilgjengelighetssone" er et feilisolert område i en Azure-region, som gir overflødig strøm, kjøling og nettverk.

"Database" betyr hvilken som helst Microsoft Azure SQL-database som er opprettet i en av tjenestene, og distribuert enten som en enkelt database eller i en Elastic Pool.

"Soneredundant Distribusjon" er en Database som er distribuert i flere Tilgjengelighetssoner.

"Primær" betyr enhver Database som har et aktivt geo-replikeringsforhold til en Database i andre Azure-regioner. Primær kan behandle lese- og skriveforespørsler fra applikasjonen.

"Sekundær" betyr hvilken som helst Database som opprettholder asynkron geo-replikeringsrelasjon med Primær i et annet Azure-område og kan brukes som et failover-mål. Sekundær kan behandle skrivebeskyttede forespørsler fra applikasjoner.

"Kompatibel Sekundær" betyr alle Sekundære som er opprettet med samme konfigurasjon og i samme tjenestenivå som den Primære. Hvis Sekundær opprettes i et elastisk delt område, anses det som Kompatibelt hvis både Primær og Sekundær opprettes i elastiske delte områder med matchende konfigurasjoner og med tetthet som ikke overstiger 250 databaser for en kompatibel konfigurasjon.

Månedlig oppetidskalkulering og tjenestenivåer for Azure SQL Database Service

"Distribusjonsminutter" er det totale antall minutter som en gitt database har vært i drift i Microsoft Azure i løpet av en faktureringsmåned.

"Maksimalt antall Tilgjengelige minutter" er summen av alle distribusjonsminutter for et gitt Microsoft Azure-abonnement i løpet av en faktureringsmåned.

"Nedetid" er de totale akkumulerte Distribusjonsminuttene over alle Databaser i et gitt Microsoft Azure-abonnement der Databasen ikke er tilgjengelig. Et minutt anses som ikke tilgjengelig for en gitt Database hvis alle kontinuerlige forsøk fra Kunden på å etablere en tilkobling til Databasen mislykkes gjennom hele minuttet.

"Månedlig Oppetid i Prosent" for en gitt Database blir beregnet som Maksimalt antall Tilgjengelige Minutter minus Nedetid dividert med Maksimalt antall Tilgjengelige Minutter i en faktureringsmåned for et gitt Microsoft Azure-abonnement. Månedlig Oppetid i Prosent vises med følgende formel:

Månedlig Oppetid i % = 100 * (Maksimalt antall Tilgjengelige Minutter - Nedetid) / Maksimalt antall Tilgjengelige Minutter

Følgende tjenestenivåer og tjenestekreditt gjelder for Kundens bruk av forretningskritiske eller Premium-nivåer i SQL-databasetjenesten konfigurert for Zone Redundant Deployments:

Månedlig Oppetid i Prosent Tjenestekreditt
< 99.995 % 10 %
< 99 % 25 %
< 95 % 100 %

Følgende tjenestenivåer og tjenestekreditt gjelder for Kundens bruk av forretningskritiske eller Premium-nivåer i SQL-databasetjenesten som ikke er konfigurert for Zone Redundant Deployments:

Månedlig Oppetid i Prosent Tjenestekreditt
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %
< 95 % 100 %

Følgende tjenestenivåer og tjenestekreditt gjelder for Kundens bruk av generelle formål, standard eller grunnleggende nivåer av SQL-databasetjenesten:

Månedlig Oppetid i Prosent Tjenestekreditt
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %
< 95 % 100 %

Følgende tjenestenivåer og tjenestekreditt gjelder for kundens bruk av Hyperscale-nivået til SQL Database Service.

Avsatte kopier Månedlig Oppetid i Prosent Tjenestekreditt
0 < 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %
1 < 99,95 % 10 %
< 99 % 25 %
2+ < 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %
< 95 % 100 %

Gjenopprettingsmål (RPO)

"Geo-Replikeringslenke" er et programmatisk objekt som representerer en forbindelse mellom en spesifikk primær og den sekundære.

"Geo-Replikeringsforsinkelse" er tidsrommet fra punktet for transaksjonsforpliktelse på primær og erkjennelsen fra den sekundære for at oppdateringen av transaksjonsloggen har vedvart.

"Replikeringsforsinkelsekontroll" er en programmatisk metode for å oppnå Geo-replikeringsforsinkelsesverdien for en spesifikk Geo-Replication Link.

"Mål for gjenoppretting (RPO)" betyr en Geo-replikeringsforsinkelse som ikke skal overstige 5 sekunder.

"N" er antall replikeringsforsinkelser for en gitt geo-replikeringslenke innenfor en gitt time.

"S" er det lagsorterte settet med kontrollresultater for replikeringsforsinkelser i stigende rekkefølge for en gitt geo-replikeringslenke innenfor en gitt time.

"Ordinær Rangering" er den 99. persentilen ved å bruke den nærmeste rangeringsmetoden representert med følgende formel:

Ordinær rangering = (99 / 100) * N

"P99 Replikeringsforsinkelse" er verdien ved Ordinær Rangering av S.

"Distribusjonstimer" er det totale antall timer som et gitt Kompatibelt Sekundær har vært i drift for et gitt Microsoft Azure-abonnement i løpet av en faktureringsmåned.

"Overdrevne forsinkelsestimer" er det totale antallet av éntimesintervaller der kontroll av replikeringsforsinkelsen resulterte i en P99 replikeringsforsinkelse større enn eller lik RPO for et gitt Microsoft Azure-abonnement i løpet av en faktureringsmåned. Hvis antall replikeringsforsinkelser i et gitt éntimessintervall er null, er de overdrevne forsinkelsetimene for dette intervallet 0.

"Månedlig RPO Oppnåelsesprosent" for en gitt database-distribusjon beregnes ved å bruke følgende formel:

100 % - (Overdrevne Forsinkelsestimer / Distribusjonstimer) * 100

Følgende tjenestenivåer og tjenestekreditt gjelder for Kundens bruk av den aktive geo-replikeringsfunksjonen med forretningskritisk nivå for Azure SQL-databasetjenesten med en Kompatibel Sekundær:

Operasjon RPO Månedlig RPO oppnåelsesprosent Tjenestekreditt
GEO-REPLIKERING 5 sek < 100 % 10 % av den totale månedlige kostnaden for Kompatibel Sekundær

Mål for Gjenopprettingstid (RTO)

"Ikke-planlagt Failover" er en handling initiert av kunde når Primæren er frakoblet for å aktivere en Sekundær som er kompatibel med Primær.

"Gjenopprettingstid" er tiden som er gått fra ikke-planlagt Failover til den Sekundære fungerer som den Primære.

"Mål for Gjenopprettingstid (RTO)" betyr en maksimal tillatt gjenopprettingstid som ikke skal overstige 30 sekunder.

"Ikke-kompatible ikke-planlagt Failover" er en ikke planlagt Failover som ikke fullførte innen RTO.

"Månedlig RTO Oppnåelsesprosent" for en gitt Database-distribusjon er i en faktureringsmåned for et gitt abonnement representert med følgende formel:

(Totalt antall ikke-planlagte failovere - Totalt antall ikke-kompatible ikke-planlagte failovere) / Totalt antall ikke-planlagte failovere * 100

Følgende tjenestenivåer og tjenestekreditt gjelder for Kundens bruk av den aktive geo-replikeringsfunksjonen med forretningskritisk tjenestenivå for SQL-databasetjenesten med en Kompatibel Sekundær:

Operasjon RTO Månedlig RTO oppnåelsesprosent Tjenestekreditt
IKKE-PLANLAGTE FAILOVERE AV ENKELTDATABASER 30 sek < 100 % 100 % av den totale månedlige kostnaden for Kompatible Sekundær

versjonslogg

1.8 Last updated: April 2022
Utgivelsesmerknader: Updated content for databases on the Hyperscale service tier

1.7 Sist oppdatert: Mars 2022
Utgivelsesmerknader: Oppdatert innhold for soneredundante databaser

1.6 Sist oppdatert: August 2021
Utgivelsesmerknader: Oppdatert innhold for ytterligere tydeliggjøring.

1.5 Sist oppdatert: November 2020
Utgivelsesmerknader: Fjernet administrert forekomst i en separat SLA for Azure SQL Managed Instance.

1.4 Sist oppdatert: Juli 2019

1.3 Sist oppdatert: Juli 2019
Utgivelsesmerknader: Utvidet SLA til å omfatte garantier for RPO og RTO. Tillegg av garantier for tilgjengelighet og 95 %.

1.2 Sist oppdatert: Mai 2019
Utgivelsesmerknader: Utvidet SLA for å dekke forretningskritiske, premium og hyperscale nivåer av SQL Database. Fjernet referanser til nett- og forretningsnivåer siden de har blitt trukket tilbake.

1.1 Sist oppdatert: Mai 2016
Utgivelsesmerknader: Revidert for å gjenspeile den generelle tilgjengeligheten av Elastic Database 1. 5. 2016

1.0 Sist oppdatert: Mai 2015