Vilkår for Microsoft Azur Marketplace

Sist oppdatert april 2020

Microsoft Commercial Marketplace vilkår

Disse betingelsene regulerer din bruk av Microsoft Azure Marketplace, AppSource og enhver annen Microsoft-funksjon som lar deg få tilgang til, eller kjøpe produkter og tjenester som er optimalisert for bruk med Azure eller andre Microsoft Services ("Marketplace"). Marketplace kan omfatte produkter eller tjenester ("Marketplace-tilbud" eller "Tilbud") publisert av Microsoft og forskjellige tredjepartsutgivere (hver av disse omtales som en "Utgiver").

 1. Kjøp og fakturering.
  1. Direktekunder. Hvis du har kjøpt Microsoft Services fra Microsoft, vil Microsoft Kundeavtale "Pris- og betalingsbetingelser" gjelde for ditt kjøp av Marketplace-tilbud via disse tjenestene.
  2. Indirekte kunder. Hvis du kjøpte Microsoft Services fra en forhandler, vil innkjøps- og faktureringsbetingelsene som er angitt i avtalen med forhandleren din regulere kjøpet av Marketplace-tilbud.
  3. Allment. Følgende vilkår gjelder uavhengig av enheten du kjøpte Marketplace-tilbudene fra.
   1. Azure-forskuddsbetaling. Med mindre noe annet er angitt for et bestemt Marketplace-tilbud, kan verken Microsoft-abonnementskreditter (for eksempel gratis prøveversjon, MSDN eller Microsoft for Startups) eller Azure-forskuddsbetalingsmidler brukes til å kjøpe Marketplace-tilbud. Slik kjøp faktureres separat.
   2. Reservasjoner. "Reservasjoner" betyr et avansert kjøp av Marketplace-tilbud som er tilgjengelige for en spesifikk periode og region (f.eks. reserverte programvareinstanser osv.). Reservasjoner kjøpes for spesifiserte betingelser på inntil tre år. Reservasjoner utløper ved slutten av den angitte termin. Du får ikke refundert betaling for ubrukte reservasjoner. Om ikke annet er angitt for et bestemt Marketplace-tilbud, er ikke bytting og kansellering tilgjengelig. Prisfastsettelse vil være basert på tilgjengelige priser på tidspunktet for hvert kjøp. Reserverte forekomster for programvare inkluderer ikke kostnadene for beregning.
   3. Automatisk fornyelse. Hvis Marketplace-tilbudet du kjøpte, er et abonnement med et automatisk fornyelsesalternativ, kan vi eller en eventuell forhandler automatisk fornye abonnementet og fakturere deg for en fornyelsesperiode med mindre du sier opp abonnementet før fornyelsesdatoen.
   4. Prøveversjoner. Hvis du deltar i et gratis prøveabonnement for et Marketplace-tilbud, vil du motta varsel før den gratis prøveperioden konverterer til et betalt tilbud. Hvis du oppretter flere abonnement på et gratis prøvetilbud, vil prøveperioden som gjelder for alle slike abonnementer begynne fra datoen du oppretter ditt første abonnement, og, etter varsel vil alle slike abonnement konverteres til betalte tilbud.
   5. Oppsigelse. Vi kan suspendere eller kansellere tilgangen din til Marketplace-tilbud hvis du ikke betaler hele beløpet til rett tid. Suspensjon eller oppsigelse av tilgangen på grunn av manglende betaling kan føre til at du mister dataene dine.
 2. Bruksrettigheter.
  1. Vilkår for bruk for Utgiveren. Dine brukerrettigheter for alle Marketplace-tilbud er underlagt separate vilkår for bruk som oppgis av Utgiveren av Marketplace-tilbudet ("Vilkår for bruk"). Med unntak av Marketplace-tilbud vi selv publiserer, er vi ikke part i eller bundet av noen Utgivers Vilkår for bruk.
  2. BYOL-Tilbud. Utgivere kan gjøre bestemte Marketplace-tilbud tilgjengelige og kreve at du utenfor Marketplace har skaffet deg de nødvendige rettighetene til å bruke disse Tilbudene ("Bring-Your-Own-License-Tilbud (BYOL)). Hvis du bruker et BYOL-Tilbud, har du selv ansvar for å sikre at du har tilstrekkelige rettigheter til å bruke Tilbudet.
  3. Programvareprodukter fra Microsoft. Hvis en tredjepart-utgiver publiserer et virtuelt maskintilbud på Marketplace som inkluderer ethvert Microsoft-programvareprodukt som er oppført som Microsoft Programvareprodukt:
   1. er Microsoft – ikke tredjeparten – lisensgiver for Microsoft-programvareproduktet.
   2. skal bruken din av Microsoft-programvareproduktet betales i henhold til gebyrene for Microsoft-programvareproduktet som gjelder for Microsoft Azure-abonnementet ditt, eller gebyrene som er angitt av forhandleren din, hvis dette er aktuelt, i tillegg til eventuelle gebyr tilknyttet Tilbudet fra tredjeparten;
   3. Det er Microsofts vilkår – ikke tredjepartens Vilkår for bruk – som styrer bruken din av Microsoft-programvareproduktet som er inkludert i Tilbudet, inkludert dine rettigheter, om aktuelt, til å bruke Microsoft-programvareproduktet utenfor Microsoft Azure.
  4. Programmeringsgrensesnitt. Vi kan gjøre programmeringsgrensesnitt ("Marketplace-API-er") tilgjengelige for bruk sammen med Marketplace. Dersom du bruker en Marketplace-API for å kjøpe eller få tilgang til Marketplace-tilbud er du ansvarlig for å lese gjennom og overholde de gjeldende vilkårene for bruk som presenteres i Marketplace-grensesnittet, som kan bli endret fra tid til annen. Hvis du bruker en Marketplace-API for å kjøpe Marketplace-tilbud, samtykker du med dette i å betale alle gjeldende gebyrer i henhold til betalingsbetingelsene som fremgår av Marketplace-grensesnittet på kjøpstidspunktet.
 3. Personvern og Databeskyttelse.
  1. Informasjon som fremlegges for Utgivere. Hvis du kjøper eller bruker et Marketplace-tilbud, kan vi dele din kontaktinformasjon og detaljer om transaksjonen og bruken din med utgiveren av et slikt tilbud. Vi vil ikke dele dine kundedata (som definert i avsnitt 3) med noen utgiver uten din tillatelse.
  2. Personvernregler for Utgivere. Utgivere har ansvar for å oppgi personvernerklæringer som beskriver personvernpraksisen deres med tanke på Kundedataene som samles inn av Tilbudene deres, eller all eventuell kundeinformasjon de mottar fra Microsoft. Med mindre noe annet er oppgitt i forbindelse med et Marketplace-tilbud publisert av Microsoft, gjelder ikke Microsofts retningslinjer for personvern, sikkerhet, dataplassering og dataoppbevaring for noe Marketplace-tilbud eller for Utgiveres bruk av Kundedata eller annen kundeinformasjon.
  3. Behandling av Personlige Data. I den grad Microsoft er en prosessor eller underprosessor av personopplysninger i forbindelse med tilbudene, forplikter Microsoft seg i henhold til vilkårene i EU-s generelle databeskyttelsesforordning i Vilkår for online-tjenester til alle kunder med virkning fra 25. mai 2018, på http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.
  4. Din bruk av Kundedata
   1. Ditt ansvar for Kundedata. I denne Avtalen menes med «Kundedata» alle data, inkludert all tekst, lyd, video- og bildefiler og programvare som Utgivere (herunder Microsoft) mottar av, eller på vegne av, deg gjennom bruk av et Tilbud. Du alene er ansvarlig for innholdet i alle Kundedataene. Du skal sikre og vedlikeholde alle rettigheter i Kundedata som er nødvendig for at vi kan levere Tilbudene til deg uten å bryte med din Organisasjons policyer eller krenke rettighetene til en tredjepart, eller på annen måte forplikte Utgiveren overfor deg eller en tredjepart. Utgiveren påtar seg ikke, og vil ikke påta seg, noen forpliktelser med hensyn til Kundedata eller din bruk av Tilbud, unntatt slik det uttrykkelig angis i denne Avtalen eller slik gjeldende lov krever. Hvis du er en organisasjonsbruker, er din bruk av Kundedata underlagt din organisasjons policyer.
   2. Fellesfunksjoner. Hvis du deler Kundedata i offentlige områder av Tilbudene, gjennom funksjoner som muliggjør offentlig deling av Kundedata. eller i delte områder som er tilgjengelige for andre, samtykker du til at alle du har delt Kundedata med, fritt kan bruke, lagre, gjengi, distribuere, vise og overføre disse Kundedataene. Hvis du ikke vil at andre skal ha den muligheten, må du ikke bruke Tilbudene til å dele Kundedataene dine.
 4. DIVERSE
  1. Finansielle opplysninger. Visse Marketplace-tilbud kan inneholde finansielle data. Microsoft er ikke en megler/aksjehandler eller registrert investeringsrådgiver i henhold til den føderale verdipapirlovgivningen i USA eller andre jurisdiksjoner og gir ikke enkeltpersoner råd om tilrådeligheten av å investere i, kjøpe eller selge verdipapirer eller andre finansprodukter eller -tjenester. Ingenting i Marketplace er et tilbud eller en anmodning om å kjøpe eller selge verdipapirer av noe slag. Verken Microsoft eller dets lisensgivere av aksjekurser eller indeksdata bifaller eller anbefaler bestemte finansprodukter eller -tjenester. Ingenting i Marketplace, inkludert eventuelle datasett eller finansielle programmer, er ment å oppfattes som profesjonell rådgiving, inkludert, men ikke begrenset til, investerings- eller skatterådgivning.
  2. Begrensning. Vi kan begrense antall forespørsler du kan rette til Marketplace for å beskytte systemet vårt eller for å sette rimelige begrensninger for bruken din av Marketplace. I tillegg kan Utgivere sette begrensninger for antall forespørsler du kan rette mot deres respektive tjenester, noe som håndheves av Microsoft ("Spesifikke Begrensninger"). De spesifikke Begrensningene kan bli vist på Utgiverens innholdsdetaljside som de gjelder for. De spesifikke Begrensningene kan bli endret når som helst, med eller uten varsel.
  3. GARANTIER.
   1. INGEN BEGRENSEDE RETTIGHETER. MICROSOFT OG VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER, LEVERANDØRER, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER GIR INGEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BESTEMMELSER MED HENSYN TIL DIN BRUK AV TJENESTENE. DU FORSTÅR AT DU BRUKER TJENESTENE PÅ EGEN RISIKO, OG AT VI TILBYR TJENESTENE "SOM DE ER", "MED ALLE FEIL" OG "SLIK DE ER TILGJENGELIGE". MICROSOFT GARANTERER IKKE AT INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG FRA TJENESTENE, ER NØYAKTIG ELLER OPPDATERT. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV UFRAVIKELIG LOVGIVNING, FRASKRIVER VI OSS ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILT FORMÅL, RIMELIG INNSATS OG KRENKELSE AV EIENDOMSRETT. DU KAN HA VISSE RETTIGHETER I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING.

    HVIS DU HAR SLIKE RETTIGHETER, SKAL IKKE NOE I DENNE AVTALEN PÅVIRKE DEM. FOR AUSTRALIA – DU HAR LOVBESTEMTE GARANTIER UNDER AUSTRALSK FORBRUKERLOV, OG INGENTING I DENNE AVTALEN ER MENT Å SKULLE PÅVIRKE DISSE RETTIGHETENE. DU ANERKJENNER AT DATA OG TELEKOMMUNIKASJONSSYSTEMER IKKE ER FEILFRIE OG AT PERIODER MED NEDETID KAN FOREKOMME FRA TID TIL ANNEN. VI GARANTERER IKKE AT TJENESTENE VIL VÆRE UTEN BRUDD, I TIDE, SIKRE ELLER FEILFRIE, ELLER AT KUNDEDATATAP IKKE VIL SKJE.

   2. Begrensning av ansvar. Hvis Microsoft bryter denne avtalen, eller hvis du har grunnlag for å gjenopprette skader til tross for denne avtalens begrensninger, samtykker du at det eneste målet ditt er å gjenopprette, fra Microsoft eller tilknyttede selskaper, leverandører, forhandlere, distributører og leverandører, direkte skader opp til $5 000. TIL DEN GRAD TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, UANSETT HVILKET RETTSLIG GRUNNLAG FOR KRAVET, KAN DU IKKE GJENOPPRETTE NOEN ANDRE SKADER ELLER TAP, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNINGER, DERAV FØLGENDE, TAP AV FORTJENESTE, SPESIELLE, INDIREKTE, UTILSIKTIGE ELLER STRAFFETOLL. Disse begrensningene og utelatelsene gjelder selv om denne beføyelsen ikke fullstendig kompenserer deg for eventuelle tap eller oppfyller sitt formål, og selv om vi visste eller burde ha visst om muligheten for skaden. I den grad gjeldende lov tillater det, gjelder disse begrensningene og utelatelsene alt i denne Avtalen, for eksempel: (i) tap av Kundedata, (ii) virus som påvirker din bruk av Tjenestene, (iii) forsinkelser eller feil ved igangsetting eller fullføring av overføringer eller transaksjoner, (iv) krav knyttet til brudd på kontrakt, begrensede rettigheter eller vilkår, (v) objektivt ansvar, uaktsomhet, uriktige opplysninger, utelatelser, krenkelse eller annet erstatningsansvar utenfor kontrakt, (vi) brudd på lover og forskrifter eller (vii) uberettiget berikelse. Noen av eller alle disse begrensningene eller utelatelsene gjelder kanskje ikke deg hvis delstaten, provinsen eller landet ditt ikke tillater utelatelsen eller begrensningen av tilfeldig skade, følgeskade eller annen skade.