Serverløse programarkitekturer som bruker Event Grid

Event Grid kobler sammen datakilder og hendelsesbehandlere. Bruk for eksempel Event Grid for å umiddelbart utløse en serverløs funksjon for å kjøre bildeanalyse hver gang et nytt bilde legges til en Blob-lagringsbeholder.

Event Grid を使用したサーバーレス アプリケーション アーキテクチャEvent Grid はデータソースとイベント ハンドラーをつなぎます。たとえば、Event Grid を使用すると、Blob Storage コンテナーに新しい写真が追加されるたびに画像分析を実行するサーバーレス関数を即時トリガーできます。

Relaterte løsningsarkitekturer

Ops automation using Event GridEvent Grid allows you to speed automation and simplify policy enforcement. For example, Event Grid can notify Azure Automation when a virtual machine is created or a SQL Database is spun up. These events can be used to automatically check that service configurations are compliant, put metadata into operations tools, tag virtual machines or file work items.

Operasjonsautomasjon med Event Grid

Event Grid gir deg mulighet til å få fart på automatiseringen og forenkle policyhåndhevelse. Event Grid kan for eksempel varsle Azure Automation når en virtuell maskin opprettes eller en SQL Database startes opp. Disse hendelsene kan brukes for å automatisk sjekke at tjenestekonfigurasjonene samsvarer med forskriftene, plassere metadata i driftsverktøy, markere virtuelle maskiner eller arkivere arbeidselementer.