Hopp over navigasjon

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringssystemer gir bedrifter mulighet til å forhindre defekter i prosessene for vare- eller tjenesteleveranser til kunder. Utvikling av et slikt system som samler inn data og identifiserer potensielle problemer langs et datasamlebånd kan gi veldig store fordeler. I digital produksjon for eksempel, er kvalitetssikring på tvers av samlebåndet avgjørende. Identifisering av forsinkelser og mulige feil før de oppstår i stedet for etter at de oppdages kan hjelpe bedrifter med å redusere kostnader for forkastelser og omarbeiding samtidig som produktiviteten forbedres.

Denne løsningen viser hvordan feil kan forutses ved å bruke et eksempel på produksjonssamlebånd. Dette gjøres ved å benytte testsystemer som allerede er etablert samt data om feil, og ser spesifikt på returer og funksjonelle feil på slutten av samlebåndet. Ved å kombinere disse dataene med bransjeekunnskap og analyse av grunnleggende årsaker innenfor en modulær design som innkapsler hovedtrinnene i produksjonen, leverer vi en generisk løsning med avanserte analyser som bruker maskinlæring til å forutse feil før de skjer. Tidlig prognose av fremtidige feil fører til at reparasjoner blir billigere eller til og med ikke trengs, noe som vanligvis er mer kostnadseffektivt enn alle kostnader knyttet til tilbakekalling og garantier.

품질 보증비즈니스는 품질 보증 시스템을 통해 고객에게 상품 또는 서비스를 제공하는 전체 프로세스에서 결함을 방지할 수 있습니다. 파이프라인을 따라 데이터를 수집하고 잠재적인 문제를 식별하는 시스템을 빌드하면 큰 장점이 있을 수 있습니다. 예를 들어 디지털 제조에서 어셈블리 라인에 대한 품질 보증은 필수적입니다. 속도 저하와 잠재적인 문제를 감지된 후보다는 발생하기 전에 식별하면 회사에서는 생산성을 개선하면서 폐기 및 재작업 비용을 줄일 수 있습니다.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

품질 보증비즈니스는 품질 보증 시스템을 통해 고객에게 상품 또는 서비스를 제공하는 전체 프로세스에서 결함을 방지할 수 있습니다. 파이프라인을 따라 데이터를 수집하고 잠재적인 문제를 식별하는 시스템을 빌드하면 큰 장점이 있을 수 있습니다. 예를 들어 디지털 제조에서 어셈블리 라인에 대한 품질 보증은 필수적입니다. 속도 저하와 잠재적인 문제를 감지된 후보다는 발생하기 전에 식별하면 회사에서는 생산성을 개선하면서 폐기 및 재작업 비용을 줄일 수 있습니다.

Relaterte løsningsarkitekturer

예지 정비이 예측 유지 관리 솔루션은 항공기를 모니터링하고 항공기 엔진 부품의 남은 유효 수명을 예측합니다.

Prediktivt vedlikehold

Denne prediktive vedlikeholdsløsningen overvåker fly og forutser den gjenværende brukstiden for komponenter i flymotorer.

실시간 데이터 스트림의 변칙 검색Cortana Intelligence IT Anomaly Insights 솔루션을 사용하면 대규모 조직 내의 IT 부서에서는 IT 인프라(CPU, 메모리 등), 서비스(시간 초과, SLA 편차, brownout 등) 및 기타 KPI(핵심 성과 지표)(주문 백로그, 로그인 및 결제 실패 등)로부터의 기본적인 상태 메트릭을 바탕으로 확장 가능한 자동화된 방식으로 문제를 빠르게 진단하고 해결할 수 있습니다. 이 솔루션을 통해 사용자 지정 데이터를 사용해 볼 수 있는 ‘평가판 사용해 보기’ 환경에서 솔루션이 제공하는 가치를 쉽게 실현할 수 있습니다. ‘배포’ 환경을 사용하여 종단 간 솔루션 구성 요소를 Azure 구독에 배포하고 필요에 따라 사용자 지정을 완벽하게 제어하는 방식으로 Azure에서 솔루션을 빠르게 시작할 수 있습니다.

Avvikspåvisning i sanntids datastrømmer

Cortana Intelligence IT Anomaly Insights-løsningen hjelper IT-avdelinger i store organisasjoner med å raskt oppdage og rette opp problemer basert på underliggende tilstandsmål fra IT-infrastruktur (CPU, minne osv.), tjenester (tidsavbrudd, SLA-variasjoner, spenningsfall osv.) og andre sentrale ytelsesindikatorer (gjenstående arbeidsordrer, feil i forbindelse med pålogging og betaling osv.), på en automatisert og skalerbare måte. Denne løsningen tilbyr også en enkelt «Prøv nå»-opplevelser som kan testes ut på tilpassede data for å vise verdiskapningen som tilbys av løsningen. «Distribuer»-opplevelsen lar deg komme raskt i gang med løsningen på Azure ved å distribuerer de fullstendige løsningskomponentene inn i Azure-abonnementet ditt og gir deg full kontroll for tilpasning ved behov.