Prognose av olje- og gasstanknivå

I dag opererer de fleste fasiliteter reaktivt til problemene i tanknivåer. Dette fører ofte til utslipp, nødavstengninger, kostbare utbedringer, forskriftsproblemer, dyre reparasjoner og bøter. Tanknivåprognose hjelper med å administrere og unngå disse og andre problemer.

Prognosene dannes ved å samle kreftene til sanntids- og historiske data som er tilgjengelige fra sensorer, målere og oppføringer, som hjelper med å:

  • Unngå tankutslipp og nødavstengninger
  • Oppdage maskinvarefeil
  • Planlegge vedlikehold, nedstengninger og logistikk
  • Optimalisere operasjoner og anleggseffektivitet
  • Oppdage rørledningslekkasjer og -plugger
  • Redusere kostnader, bøter og nedetid

Prosessen for prognose av tanknivå begynner ved brønninntaket. Olje målet når det kommer inn til anlegges via målere og den sendes til tankene. Nivåene overvåkes og registreres i tankene i løpet av raffineringsprosessen, deretter registreres olje-, gass- og vannuttak via sensorer, målere og oppføringer. Prognosene utføres så ved å bruke data fra anlegget, prognoser kan for eksempel utføre hver 15. minutt.

Cortana Intelligence Suite er tilpasningsdyktig og kan skreddersys for å møte forskjellige krav som anlegg og bedrifter måtte ha.

Oil and Gas Tank Level ForecastingToday, most facilities operate reactively to problems in tank levels. This often leads to spills, emergency shutdowns, expensive remediation costs, regulatory issues, costly repairs and fines. Tank level forecasting helps manage and abate these and other problems.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Oil and Gas Tank Level ForecastingToday, most facilities operate reactively to problems in tank levels. This often leads to spills, emergency shutdowns, expensive remediation costs, regulatory issues, costly repairs and fines. Tank level forecasting helps manage and abate these and other problems.

Relaterte løsningsarkitekturer

Energy Supply OptimizationIn an energy grid, energy consumers are engaged with various types of energy supplying, trading, and storage components such as substations, batteries, windfarms and solar panels, micro-turbines, as well as demand response bids, to meet their respective demands and minimize the cost of energy commitment. To do so, the grid operator must determine how much energy each type of the resources should commit over a time frame, given the prices of soliciting different types of resources and the capacities and the physical characteristics of them.

Optimalisering av energileveranse

I et strømnett engasjeres energiforbrukere med forskjellige metoder for energileveranse, -handel og -oppbevaringskomponenter slik som transformatorstasjoner, batterier, vindfarmer, solpaneler, mikroturbiner i tillegg til etterspørselsresponsbud, for å møte deres respektive behov og redusere kostnaden for energileveranse. For å gjøre dette må nettleverandøren kunne avgjøre hvor mye energi hver ressurstype kan levere over en tidsramme, basert på prisene for leveranse fra de forskjellige ressurstypene og deres kapasiteter og fysiske karakteristikker.