Hopp over navigasjon

Interaktiv prisanalyse

Prisanalyseløsningen bruker dine historiske transaksjonsdata for å vise hvordan etterspørselen for produktene dine påvirkes av prisene du tilbyr, for å anbefale prisendringer og gi deg mulighet til å simulere hvordan prisendringer vil påvirke etterspørselen, med fine justeringer.

Løsningen gir deg et dashbord hvor du kan se anbefalinger for optimale priser, elementelastisiteter på et nivå fordelt på element-sted-kanal-segment, beregninger for relaterte produkteffekter, slik som «kannibalisering», prognose for angitt aktiv prosess og måledata for modellytelse.

Direkte interaksjon med prismodellen i Excel gir deg mulighet til å enkelt lime inn salgsdataene dine og analysere prisene uten behov for å først integrere dataene inn i løsningsdatabasen, simulere kampanjer og plotte etterspørselskurver (som viser etterspørselrespons på pris) og tilgang til dashborddata i numerisk form.

Den omfattende funksjonaliteten er ikke begrenset til Excel. Den drives av nettjenester som du, eller implementeringspartneren, kan hente direkte fra forretningsprogrammene for å integrere prisanalyse inn i forretningsprogrammene.

Interactive Price AnalyticsThe Pricing Analytics solution uses your transactional history data to show you how the demand for your products responds to the prices you offer, to recommend pricing changes, and allow you to simulate how changes in price would affect your demand, at a fine granularity.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Interactive Price AnalyticsThe Pricing Analytics solution uses your transactional history data to show you how the demand for your products responds to the prices you offer, to recommend pricing changes, and allow you to simulate how changes in price would affect your demand, at a fine granularity.

Relaterte løsningsarkitekturer

Demand ForecastingAccurately forecasting spikes in demand for products and services can give a company a competitive advantage. This solution focuses on demand forecasting within the energy sector.

Prognose av etterspørsel

Faktiske prognosetopper i forespørsel for produkter og tjenester kan gi en bedrift en konkurransefordel. Denne løsningen fokuserer på prognose av etterspørsel innen energisektoren.

Demand Forecasting and Price OptimizationPricing is recognized as a pivotal determinant of success in many industries and can be one of the most challenging tasks. Companies often struggle with several aspects of the pricing process, including accurately forecasting the financial impact of potential tactics, taking reasonable consideration of core business constraints, and fairly validating the executed pricing decisions. Expanding product offerings add further computational requirements to make real-time pricing decisions, compounding the difficulty of this already overwhelming task.

Etterspørselsprognoser og prisoptimering

Prissetting anses som en sentral suksessfaktor i mange bransjer og det kan være en av de mest utfordrende oppgavene. Bedrifter sliter ofte med mange forskjellige aspekter i prisprosessen, disse inkluderer nøyaktig prognose av den finansielle påvirkningen av potensielle taktikker, tilstrekkelig vurdering av begrensningene til kjernevirksomheten og riktig vurdering av de utførte prisavgjørelsene. Utvidelse av produkttilbudet og videre databehandlingskrav for å kunne foreta prisavgjørelser i sanntid, gjør denne overveldede oppgaven enda vanskeligere.