Hopp over navigasjon

Prognose av etterspørsel for frakt og distribusjon

Løsningen for prognose av etterspørsel for frakt og distribusjon bruker historiske etterspørselsdata for å gi en prognose over forespørsel i fremtidige perioder på tvers av forskjellige kunder, produkter og destinasjoner. Et frakt- eller leveranseselskap ønsker for eksempel en prognose over mengdene av de forskjellige produktene kundene vil ha levert til forskjellige lokasjoner i fremtiden. Et selskap kan bruke disse prognosene som informasjon i et allokeringsverktøy som optimerer operasjoner, slik som ruteplanlegging for leveransekjøretøy eller langsiktig kapasitetsplanlegging.

Previsione della domanda per la spedizione e la distribuzioneLa soluzione Previsione della domanda per la spedizione e la distribuzione usa i dati cronologici della domanda per prevedere la domanda in periodi futuri tra vari clienti, prodotti e destinazioni. Ad esempio, una società di spedizione o consegna vuole prevedere le quantità dei diversi prodotti che dovrà consegnare per conto dei propri clienti in diverse località in periodi futuri. Una società può usare queste previsioni come dati di input in uno strumento di allocazione che ottimizza le operazioni, ad esempio la definizione degli itinerari di consegna, oppure per pianificare la capacità nel lungo periodo.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Previsione della domanda per la spedizione e la distribuzioneLa soluzione Previsione della domanda per la spedizione e la distribuzione usa i dati cronologici della domanda per prevedere la domanda in periodi futuri tra vari clienti, prodotti e destinazioni. Ad esempio, una società di spedizione o consegna vuole prevedere le quantità dei diversi prodotti che dovrà consegnare per conto dei propri clienti in diverse località in periodi futuri. Una società può usare queste previsioni come dati di input in uno strumento di allocazione che ottimizza le operazioni, ad esempio la definizione degli itinerari di consegna, oppure per pianificare la capacità nel lungo periodo.

Relaterte løsningsarkitekturer

Demand ForecastingAccurately forecasting spikes in demand for products and services can give a company a competitive advantage. This solution focuses on demand forecasting within the energy sector.

Prognose av etterspørsel

Faktiske prognosetopper i forespørsel for produkter og tjenester kan gi en bedrift en konkurransefordel. Denne løsningen fokuserer på prognose av etterspørsel innen energisektoren.

Demand Forecasting and Price OptimisationPricing is recognised as a pivotal determinant of success in many industries and can be one of the most challenging tasks. Companies often struggle with several aspects of the pricing process, including accurately forecasting the financial impact of potential tactics, taking reasonable consideration of core business constraints, and fairly validating the executed pricing decisions. Expanding product offerings adds further computational requirements to making real-time pricing decisions, thereby compounding the difficulty of this already overwhelming task.

Etterspørselsprognoser og prisoptimering

Prissetting anses som en sentral suksessfaktor i mange bransjer og det kan være en av de mest utfordrende oppgavene. Bedrifter sliter ofte med mange forskjellige aspekter i prisprosessen, disse inkluderer nøyaktig prognose av den finansielle påvirkningen av potensielle taktikker, tilstrekkelig vurdering av begrensningene til kjernevirksomheten og riktig vurdering av de utførte prisavgjørelsene. Utvidelse av produkttilbudet og videre databehandlingskrav for å kunne foreta prisavgjørelser i sanntid, gjør denne overveldede oppgaven enda vanskeligere.