Hopp over navigasjon

Etterspørselsprognoser og prisoptimering

Prissetting anses som en sentral suksessfaktor i mange bransjer og det kan være en av de mest utfordrende oppgavene. Bedrifter sliter ofte med mange forskjellige aspekter i prisprosessen, disse inkluderer nøyaktig prognose av den finansielle påvirkningen av potensielle taktikker, tilstrekkelig vurdering av begrensningene til kjernevirksomheten og riktig vurdering av de utførte prisavgjørelsene. Utvidelse av produkttilbudet og videre databehandlingskrav for å kunne foreta prisavgjørelser i sanntid, gjør denne overveldede oppgaven enda vanskeligere.

Denne løsninger adresserer utfordringene ovenfor ved å bruke historiske transaksjonsdata for å lære opp en behovsprognosemodell. Prissetting av produkter i en konkurrerende gruppe blir også inkludert for å forutse påvirkninger på tvers av produkter, slik som kannibalisering. En algoritme for prisoptimalisering bruker deretter den modellen for å forutse behov ved forskjellige prispunkter og vurderer forretningsbegrensinger for å maksimere fortjeneste. Løsningen kan tilpasses for å analysere forskjellige prisscenarier så sant den generelle tilnærmingen for datavitenskap forblir liknende.

Prosessen som beskrives ovenfor er operasjonalisert og distribuert i Cortana Intelligence Suite. Denne løsningen gir bedrifter mulighet til å importere historiske transaksjonsdata, forutse fremtidig behov og få regelmessige optimale prisanbefalinger. Som et resultat av dette driver løsningen muligheter for forbedret lønnsomhet og reduksjon i tid og arbeid som brukes på prissettingsoppgaver.

Demand Forecasting and Price OptimizationPricing is recognized as a pivotal determinant of success in many industries and can be one of the most challenging tasks. Companies often struggle with several aspects of the pricing process, including accurately forecasting the financial impact of potential tactics, taking reasonable consideration of core business constraints, and fairly validating the executed pricing decisions. Expanding product offerings add further computational requirements to make real-time pricing decisions, compounding the difficulty of this already overwhelming task.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Demand Forecasting and Price OptimizationPricing is recognized as a pivotal determinant of success in many industries and can be one of the most challenging tasks. Companies often struggle with several aspects of the pricing process, including accurately forecasting the financial impact of potential tactics, taking reasonable consideration of core business constraints, and fairly validating the executed pricing decisions. Expanding product offerings add further computational requirements to make real-time pricing decisions, compounding the difficulty of this already overwhelming task.

Relaterte løsningsarkitekturer

Demand ForecastingAccurately forecasting spikes in demand for products and services can give a company a competitive advantage. This solution focuses on demand forecasting within the energy sector.

Prognose av etterspørsel

Faktiske prognosetopper i forespørsel for produkter og tjenester kan gi en bedrift en konkurransefordel. Denne løsningen fokuserer på prognose av etterspørsel innen energisektoren.

Demand Forecasting for Shipping and DistributionThe Demand Forecasting for Shipping and Distribution Solution uses historical demand data to forecast demand in future periods across varios customers, products and destinations. For instance, a shipping or delivery company wants to predict the quantities of the different products its customers want delivered at different locations at future times. A company can use these forecasts as input to an allocation tool that optimizes operations, such as delivery vehicles routing, or to plan capacity in the longer term.

Prognose av etterspørsel for frakt og distribusjon

Løsningen for prognose av etterspørsel for frakt og distribusjon bruker historiske etterspørselsdata for å gi en prognose over forespørsel i fremtidige perioder på tvers av forskjellige kunder, produkter og destinasjoner. Et frakt- eller leveranseselskap ønsker for eksempel en prognose over mengdene av de forskjellige produktene kundene vil ha levert til forskjellige lokasjoner i fremtiden. Et selskap kan bruke disse prognosene som informasjon i et allokeringsverktøy som optimerer operasjoner, slik som ruteplanlegging for leveransekjøretøy eller langsiktig kapasitetsplanlegging.