Skalering med Azure og Azure Stack på tvers av skyen

Moderne programvare er i økende grad tilkoplet og distribuert. Bestandigheten av Azure Stack med Azure Infrastruktur og platformtjenester setter deg i stand til å skalere ressurser på tvers av skyen for å møte belastning etter behov og å krympe ressursene ettersom etterspørselen avtar. Optimer kostnadene og maksimer ressurseffektiviteten mens du forblir i samsvar med arkitektur på tvers av skyen.

Cross cloud scaling with Azure and Azure StackModern software is increasingly connected and distributed. The consistency of Azure Stack with Azure infrastructure and platform services enable you to scale resources cross cloud to meet increased load as needed, and decrease resources as demand drops. Optimize cost and maximize resource efficiency while remaining compliant with cross cloud architecture.12345

Et stort antall brukere forsøker å få tilgang til en nettapp.

Traffic Manager returnerer Azure Stacks DNS-navn.

Brukere får tilgang til Azure Stacks nettapp.

Straks en terskel er nådd, starter en funksjon Azures nettapp og istandsetter Azure Traffic Managers rute.

Trafikken blir rutet til Azure, som automatisk kan skalere app-tjenestene.

  1. 1 Et stort antall brukere forsøker å få tilgang til en nettapp.
  2. 2 Traffic Manager returnerer Azure Stacks DNS-navn.
  3. 3 Brukere får tilgang til Azure Stacks nettapp.
  1. 4 Straks en terskel er nådd, starter en funksjon Azures nettapp og istandsetter Azure Traffic Managers rute.
  2. 5 Trafikken blir rutet til Azure, som automatisk kan skalere app-tjenestene.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Traffic Manager

Distribuer innkommende trafikk etter høy ytelse og tilgjengelighet

Azure Functions

Behandle hendelser med kode uten server

Azure Stack

Åpne opp for innovasjon med hybride skyprogrammer

Relaterte løsningsarkitekturer

Hybrid CI/CD with Azure StackImplementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways than cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it far easier for organizations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.123455

Hybrid CI/CD med Azure Stack

Implementering av en tilnærming for kontinuerlig integrering / kontinuerlig utvikling (CI/CD) for programdistribusjon blir vanskelig når lokale programmer er utviklet og brukt på forskjellige måter enn skyprogrammer. Hvis du har et konsistent utvalg av utviklingsverktøy og -prosesser på tvers av den offentlig Azure-skyen og lokale Azure Stack-miljøer blir det mye enklere for organisasjonen å implementere en praksis for CI/CD. Apper og tjenester som er distribuert på riktig måte i Azure og Azure Stack er mer eller mindre utskiftbare og kan kjøre på begge lokasjoner.

Hybrid connectivity with Azure StackAzure Stack enables you to deploy Azure services on-premises or in the cloud with a consistent application logic, development paradigm, and operations methodology. Hybrid cloud applications are a single system that has components running in both Azure and Azure Stack. This solution blueprint is relevant to establishing connectivity for any application that involves communications between the Azure public cloud and on-premises Azure Stack components. Hybrid connectivity is a foundational blueprint that will be applicable to most Azure Stack solutions. Note: This doesn't apply to Azure Stack deployments that are disconnected from the public internet.4321321

Hybridtilkobling med Azure Stack

Azure Stack gjør deg i stand til å distribuere Azure-tjenester lokalt eller i skyen med konsistent programlogikk, utviklingsmønstre og operasjonsmetode. Hybride skyprogrammer er enkle systemer som har komponenter som kjører på både Azure og Azure Stack. Denne løsningsplanen gjelder for etablering av tilkobling for ethvert program som involverer kommunikasjon mellom den offentlige Azure-skyen og lokale Azure Stack-komponenter. Hybrid tilkobling er en grunnleggende plan som gjelder de fleste Azure Stack-løsninger. Merk: Dette gjelder ikke Azure Stack-distribusjoner som er frakoblet det offentlige Internettet.

Hybrid identity with Azure StackThe need to keep application components on-premises doesn't have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.12334556

Hybrididentitet med Azure Stack

Behovet for å holde programkomponenter lokalt behøver ikke være et hinder for å benytte skyteknologier. Med Azure Stack kan appkomponenter befinne seg lokalt mens de har interaksjoner med komponenter som kjører i den offentlig Azure-skyen. Denne planen gir team mulighet til å administrere identiteter for brukere i tillegg til programmer på en konsistent måte på tvers av skyene.