Hopp over navigasjon

Avvikspåvisning i sanntids datastrømmer

Cortana Intelligence IT Anomaly Insights-løsningen hjelper IT-avdelinger i store organisasjoner med å raskt oppdage og rette opp problemer basert på underliggende tilstandsmål fra IT-infrastruktur (CPU, minne osv.), tjenester (tidsavbrudd, SLA-variasjoner, spenningsfall osv.) og andre sentrale ytelsesindikatorer (gjenstående arbeidsordrer, feil i forbindelse med pålogging og betaling osv.), på en automatisert og skalerbare måte. Denne løsningen tilbyr også en enkelt «Prøv nå»-opplevelser som kan testes ut på tilpassede data for å vise verdiskapningen som tilbys av løsningen. «Distribuer»-opplevelsen lar deg komme raskt i gang med løsningen på Azure ved å distribuerer de fullstendige løsningskomponentene inn i Azure-abonnementet ditt og gir deg full kontroll for tilpasning ved behov.

Anomaly Detection in Real-time Data StreamsCortana Intelligence IT Anomaly Insights solution helps IT departments within large organizations quickly detect and fix issues based on underlying health metrics from IT infrastructure (CPU, Memory, etc.), services (Timeouts, SLA variations, Brownouts, etc.), and other key performance indicators (KPIs) (Order backlog, Login and Payment failures, etc.) in an automated and scalable manner. This solution also offers an easy to 'Try it Now' experience that can be tried with customized data to realize the value offered by the solution. The 'Deploy' experience allows to quickly get started with the solution on Azure by deploying the end to end solution components into your Azure subscription and providing full control for customization as needed.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Anomaly Detection in Real-time Data StreamsCortana Intelligence IT Anomaly Insights solution helps IT departments within large organizations quickly detect and fix issues based on underlying health metrics from IT infrastructure (CPU, Memory, etc.), services (Timeouts, SLA variations, Brownouts, etc.), and other key performance indicators (KPIs) (Order backlog, Login and Payment failures, etc.) in an automated and scalable manner. This solution also offers an easy to 'Try it Now' experience that can be tried with customized data to realize the value offered by the solution. The 'Deploy' experience allows to quickly get started with the solution on Azure by deploying the end to end solution components into your Azure subscription and providing full control for customization as needed.

Relaterte løsningsarkitekturer

Predictive MaintenanceThis Predictive Maintenance solution monitors aircraft and predicts the remaining useful life of aircraft engine components.

Prediktivt vedlikehold

Denne prediktive vedlikeholdsløsningen overvåker fly og forutser den gjenværende brukstiden for komponenter i flymotorer.

Quality AssuranceQuality assurance systems allow businesses to prevent defects throughout their processes of delivering goods or services to customers. Building such a system that collects data and identifies potential problems along a pipeline can provide enormous advantages. For example, in digital manufacturing, quality assurance across the assembly line is imperative. Identifying slowdowns and potential failures before they occur rather than after they are detected can help companies reduce costs for scrap and rework while improving productivity.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringssystemer gir bedrifter mulighet til å forhindre defekter i prosessene for vare- eller tjenesteleveranser til kunder. Utvikling av et slikt system som samler inn data og identifiserer potensielle problemer langs et datasamlebånd kan gi veldig store fordeler. I digital produksjon for eksempel, er kvalitetssikring på tvers av samlebåndet avgjørende. Identifisering av forsinkelser og mulige feil før de oppstår i stedet for etter at de oppdages kan hjelpe bedrifter med å redusere kostnader for forkastelser og omarbeiding samtidig som produktiviteten forbedres.