Azure-løsningsarkitekturer

Arkitekturer som hjelper deg å utforme og implementere sikre, svært tilgjengelige, raske og robuste løsninger på Azure.

FAQ Chatbot ArchitectureThe QnA Maker tool makes it easy for the content owners to maintain their knowledge base of Questions and Answers. Combined with Bot Service and Language Understanding, it becomes simple to setup a FAQ chatbot which responds from different knowledge bases depending on the intent of the query.1234567

Chatrobotarkitektur for vanlige spørsmål

QnA Maker-verktøyet gjør det superlett for innholdseiere å vedlikeholde deres kunnskapsbase av spørsmål og svar. Kombinert med robottjeneste og Language Understanding, er det lett å sette opp en vanlige spørsmål-chatrobot som svarer fra forskjellige kunnskapsbaser avhengig av hensikten med spørringen.

Mer informasjon
Build high availability into your BCDR strategyVirtual machines (VMs) are physically separated across zones, and a virtual network is created using load balancers at each site. These locations are close enough for high-availability replication, so your applications stay running, despite any issues at the physical locations.1234567

Bygg inn høy tilgjengelighet i nødgjenopprettingsstrategien din

Virtuelle maskiner (VM-er) er fysisk separert på tvers av soner, og et virtuelt nettverk opprettes ved hjelp av belastningsfordelere i hvert område. Disse stedene er nær nok for replikering med høy tilgjengelighet, slik at programmene dine kan fortsette å kjøre, til tross for eventuelle problemer på de fysiske stedene.

Mer informasjon
Campaign Optimisation with Azure HDInsight Spark ClustersThis solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with Microsoft R Server on Azure HDInsight Spark clusters to recommend actions to maximise the purchase rate of leads targeted by a campaign. This solution enables efficient handling of big data on Spark with Microsoft R Server.

Kampanjeoptimalisering med Azure HDInsight Spark-klynger

Denne løsningen demonstrerer hvordan du bygger og distribuerer en maskinlæringsmodell med Microsoft R Server på Azure HDInsight Spark-klynger med R Services for å anbefale tiltak for å maksimalisere kjøp av potensielle kunder som en kampanje er rettet mot. Denne løsningen muliggjør effektiv behandling av store data på Spark med Microsoft R Server.

Mer informasjon
Cross cloud scaling with Azure and Azure StackModern software is increasingly connected and distributed. The consistency of Azure Stack with Azure infrastructure and platform services enable you to scale resources cross cloud to meet increased load as needed and decrease resources as demand drops. Optimise cost and maximise resource efficiency while remaining compliant with cross cloud architecture.12345

Skalering med Azure og Azure Stack på tvers av skyen

Moderne programvare er i økende grad tilkoplet og distribuert. Bestandigheten av Azure Stack med Azure Infrastruktur og platformtjenester setter deg i stand til å skalere ressurser på tvers av skyen for å møte belastning etter behov og å krympe ressursene ettersom etterspørselen avtar. Optimer kostnadene og maksimer ressurseffektiviteten mens du forblir i samsvar med arkitektur på tvers av skyen.

Mer informasjon