Hopp over navigasjon

US Population by County

US Census Population Decennial County

USAs befolkning etter kjønn og rase for hvert amerikanske fylke hentet fra den tiårige folketellingen i 2000 og 2010.

Datasettet er hentet fra folketellingsbyrået i USA sine datasett-API-er for tiårig folketelling. Gjennomgå Tjenestevilkår og Policyer og merknader for vilkår og betingelser til bruk av datasettet.

Volum og dataoppbevaring

Dette datasettet er lagret i Parquet-format og har data for årene 2000 og 2010.

Lagerplassering

Dette datasettet er lagret i Azure-området i øst-USA. Tildeling av databehandlingsressurser i øst-USA er anbefalt for affinitet.

Relaterte datasett

Merknader

MICROSOFT LEVERER AZURE OPEN DATASETS PÅ EN “SOM DE ER”-BASIS. MICROSOFT GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKTE ELLER IMPLISERTE, ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL DIN BRUK AV DATASETTENE. I DEN GRAD LOKAL LOV TILLATER DET, FRASKRIVER MICROSOFT SEG ALT ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER ELLER TAP, INKLUDERT DIREKTE SKADE, FØLGESKADE, DOKUMENTERT ERSTATNINGSKRAV, INDIREKTE SKADE ELLER ERSTATNING UTOVER DET SOM VILLE VÆRE NORMALT, SOM FØLGE AV DIN BRUK AV DATASETTENE.

Dette datasettet leveres i henhold til de originale vilkårene Microsoft mottok kildedata. Datasettet kan inkludere data hentet fra Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

decennialTime stateName countyName population race sex minAge maxAge year
2010 Texas Crockett County 123 WHITE ALONE Male 5 9 2010
2010 Texas Crockett County 1 ASIAN ALONE Female 67 69 2010
2010 Texas Crockett County 111 WHITE ALONE Female 55 59 2010
2010 Texas Crockett County 64 TWO OR MORE RACES null 2010
2010 Texas Crockett County 18 null Male 85 2010
2010 Texas Crockett County 16 AMERICAN INDIAN AND ALASKA NATIVE ALONE Female 2010
2010 Texas Crockett County 7 WHITE ALONE Male 21 21 2010
2010 Texas Crockett County 45 null Female 85 2010
2010 Texas Crockett County 0 NATIVE HAWAIIAN AND OTHER PACIFIC ISLANDER ALONE Female 67 69 2010
2010 Texas Crockett County 4 SOME OTHER RACE ALONE Male 67 69 2010
Name Data type Unique Values (sample) Description
countyName string 1,960 Washington County
Jefferson County

Navn på land.

decennialTime string 2 2010
2000

Tidspunktet for den tiårige folketellingen, f.eks. 2010, 2000.

maxAge int 23 64
49

Maks aldersområde. Hvis den er null. er den det for alle aldre eller aldersområdet har ingen øvre grense > 85.

minAge int 23 35
15

Min. for aldersintervallet. Hvis den er null, er den det for alle aldre.

population int 47,229 1
2

Populasjon for dette segmentet.

race string 8 ASIAN ALONE
NATIVE HAWAIIAN AND OTHER PACIFIC ISLANDER ALONE

Rasekategori i folketellingsdata. Hvis den er null, er den det for alle raser.

sex string 3 Male
Female

Mann eller kvinne. Hvis den er null, er den det for begge kjønn.

stateName string 52 Texas
Georgia

Navn på delstaten i USA.

year int 2 2010
2000

År (i heltall) av tiårstiden.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsPopulationCounty

population = UsPopulationCounty()
population_df = population.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe
ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker
Looking for parquet files...
Reading them into Pandas dataframe...
Reading release/us_population_county/year=2000/part-00177-tid-926394737839939592-51ecde30-440a-40fd-9b41-831814678ab5-1919150.c000.snappy.parquet under container censusdatacontainer
Reading release/us_population_county/year=2010/part-00178-tid-926394737839939592-51ecde30-440a-40fd-9b41-831814678ab5-1919151.c000.snappy.parquet under container censusdatacontainer
Done.
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=11624.4 [ms]
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=11659.25 [ms]
In [2]:
population_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 3664512 entries, 0 to 1855295
Data columns (total 8 columns):
decennialTime  object
stateName    object
countyName    object
population    int32
race       object
sex       object
minAge      float64
maxAge      float64
dtypes: float64(2), int32(1), object(5)
memory usage: 237.6+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "censusdatacontainer"
folder_name = "release/us_population_county/"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsPopulationCounty

population = UsPopulationCounty()
population_df = population.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=3770.1 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=3771.78 [ms]
In [2]:
display(population_df.limit(5))
decennialTimestateNamecountyNamepopulationracesexminAgemaxAgeyear
2010TexasCrockett County123WHITE ALONEMale592010
2010TexasCrockett County1ASIAN ALONEFemale67692010
2010TexasCrockett County111WHITE ALONEFemale55592010
2010TexasCrockett County64TWO OR MORE RACESnullnullnull2010
2010TexasCrockett County18nullMale85null2010
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "censusdatacontainer"
blob_relative_path = "release/us_population_county/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [39]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsPopulationCounty

population = UsPopulationCounty()
population_df = population.to_spark_dataframe()
In [40]:
# Display top 5 rows
display(population_df.limit(5))
Out[40]:
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "censusdatacontainer"
blob_relative_path = "release/us_population_county/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))