Hopp over navigasjon

NYC Taxi & Limousine Commission - For-Hire Vehicle (FHV) trip records

NYC TLC Taxi FHV

FHV-reiseposter (For-Hire Vehicle) inkluderer felt for lisensnummeret og hentedato, klokkeslett og taxisonens steds-ID (formfil nedenfor). Disse postene genereres fra FHV-reisepostinnsendinger foretatt av baser.

Volum og dataoppbevaring

Dette datasettet er lagret i Parquet-format. Det er ca. 500M rader (5 GB) fra og med 2018.

Dette datasettet inneholder historiske poster akkumulert fra 2009 til 2018. Du kan bruke parameterinnstillinger i vårt SDK til å hente data innenfor et spesifikt tidsintervall.

Lagerplassering

Dette datasettet er lagret i Azure-området i øst-USA. Tildeling av databehandlingsressurser i øst-USA er anbefalt for affinitet.

Mer informasjon

NYC Taxi and Limousine Commission (TLC):

Dataene ble samlet inn og levert til NYC Taxi and Limousine Commission (TLC) av teknologileverandører autorisert under programmene Taxicab & Livery Passenger Enhancement (TPEP/LPEP). Reisedataene ble ikke opprettet av TLC, og TLC gir ingen framstilling hva gjelder nøyaktigheten av disse dataene.

Du finner ytterligere informasjon om TLC-reisepostdata her og her.

Merknader

MICROSOFT LEVERER AZURE OPEN DATASETS PÅ EN “SOM DE ER”-BASIS. MICROSOFT GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKTE ELLER IMPLISERTE, ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL DIN BRUK AV DATASETTENE. I DEN GRAD LOKAL LOV TILLATER DET, FRASKRIVER MICROSOFT SEG ALT ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER ELLER TAP, INKLUDERT DIREKTE SKADE, FØLGESKADE, DOKUMENTERT ERSTATNINGSKRAV, INDIREKTE SKADE ELLER ERSTATNING UTOVER DET SOM VILLE VÆRE NORMALT, SOM FØLGE AV DIN BRUK AV DATASETTENE.

Dette datasettet leveres i henhold til de originale vilkårene Microsoft mottok kildedata. Datasettet kan inkludere data hentet fra Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

dispatchBaseNum pickupDateTime dropOffDateTime puLocationId doLocationId srFlag puYear puMonth
B03157 6/30/2019 11:59:57 PM 7/1/2019 12:07:21 AM 264 null null 2019 6
B01667 6/30/2019 11:59:56 PM 7/1/2019 12:28:06 AM 264 null null 2019 6
B02849 6/30/2019 11:59:55 PM 7/1/2019 12:14:10 AM 264 null null 2019 6
B02249 6/30/2019 11:59:53 PM 7/1/2019 12:15:53 AM 264 null null 2019 6
B00887 6/30/2019 11:59:48 PM 7/1/2019 12:29:29 AM 264 null null 2019 6
B01626 6/30/2019 11:59:45 PM 7/1/2019 12:18:20 AM 264 null null 2019 6
B01259 6/30/2019 11:59:44 PM 7/1/2019 12:03:15 AM 264 null null 2019 6
B01145 6/30/2019 11:59:43 PM 7/1/2019 12:11:15 AM 264 null null 2019 6
B00887 6/30/2019 11:59:42 PM 7/1/2019 12:34:21 AM 264 null null 2019 6
B00821 6/30/2019 11:59:40 PM 7/1/2019 12:02:57 AM 264 null null 2019 6
Name Data type Unique Values (sample) Description
dispatchBaseNum string 1,144 B02510
B02764

TLC-lisensnummeret til basen som kjørte reisen

doLocationId string 267 265
132

TLC Taxi-sonen turen endte i.

dropOffDateTime timestamp 57,110,352 2017-07-31 23:59:00
2017-10-15 00:44:34

Datoen og klokkeslettet for reiseavlevering.

pickupDateTime timestamp 111,270,396 2016-08-16 00:00:00
2016-08-17 00:00:00

Datoen og klokkeslettet for reisehenting.

puLocationId string 266 79
161

TLC Taxi-sonen turen begynte i.

puMonth int 12 1
12
puYear int 5 2018
2017
srFlag string 44 1
2

Indikerer om reisen var del av en delt reisekjede tilbudt av et High Volume FHV-selskap (f.eks. Uber, Lyft Line). For delte reiser, er verdien 1. For ikke-delte reiser, er dette feltet null.

OBS! For de fleste High Volume FHV-selskaper, flagges kun delte reiser som ble forespurt OG matchet med en annen forespørsel om delt reise i løpet av reisen. Men Lyft (lisensnumre B02510 + B02844) flagger også reiser der en delt reise ble forespurt, men en annen person ikke ble matchet for å dele reisen—derfor kan reiseposter med SR_Flag=1 fra de to basene indikere ENTEN en første reise i en delt reisekjede ELLER en reise der en delt reise ble forespurt, men aldri matchet. Brukere bør forvente et overtall av vellykkede delte reiser fullført av Lyft.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcFhv

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcFhv(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker Target paths: ['/puYear=2018/puMonth=5/', '/puYear=2018/puMonth=6/'] Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading fhv/puYear=2018/puMonth=5/part-00087-tid-3759768514304694104-985150ea-1bd1-4f3d-b368-27cbe0c377b0-12952.c000.snappy.parquet under container nyctlc Reading fhv/puYear=2018/puMonth=6/part-00171-tid-3759768514304694104-985150ea-1bd1-4f3d-b368-27cbe0c377b0-13036.c000.snappy.parquet under container nyctlc Done. ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=737522.49 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=737620.1 [ms]
In [2]:
nyc_tlc_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 25142904 entries, 0 to 21089615 Data columns (total 6 columns): dispatchBaseNum object pickupDateTime datetime64[ns] dropOffDateTime datetime64[ns] puLocationId object doLocationId object srFlag object dtypes: datetime64[ns](2), object(4) memory usage: 1.3+ GB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "nyctlc"
folder_name = "fhv"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import NycTlcFhv

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcFhv(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=27284.71 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=27288.78 [ms]
In [2]:
display(nyc_tlc_df.limit(5))
dispatchBaseNumpickupDateTimedropOffDateTimepuLocationIddoLocationIdsrFlagpuYearpuMonth
B028002018-05-08T13:31:30.000+00002018-05-08T13:57:23.000+000042237120185
B028002018-05-08T13:31:30.000+00002018-05-08T13:48:36.000+000033261null20185
B028002018-05-08T13:31:38.000+00002018-05-08T13:59:23.000+000016497120185
B028002018-05-08T13:31:41.000+00002018-05-08T13:38:35.000+0000144211120185
B028002018-05-08T13:31:43.000+00002018-05-08T13:44:23.000+000018648120185
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "fhv"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [29]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcFhv

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcFhv(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
In [30]:
# Display top 5 rows
display(nyc_tlc_df.limit(5))
Out[30]:
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "fhv"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))