Hopp over navigasjon

New York City Safety Data

New York City Social Services 311 Service Requests City Government Public Safety

Alle New York City 311-tjenesteforespørsler fra 2010 til dags dato.

Volum og dataoppbevaring

Dette datasettet er lagret i Parquet-format. Det oppdateres daglig og inneholder ca. 12M rader (500 MB) totalt fra og med 2019.

Dette datasettet inneholder historiske poster akkumulert fra 2010 til nå. Du kan bruke parameterinnstillinger i vårt SDK til å hente data innenfor et spesifikt tidsintervall.

Lagerplassering

Dette datasettet er lagret i Azure-området i øst-USA. Tildeling av databehandlingsressurser i øst-USA er anbefalt for affinitet.

Mer informasjon

Dette datasettet er hentet fra myndighetene i New York City. Du finner ytterligere opplysninger her. Slå opp her for å se vilkårene til bruk av datasettet.

Merknader

MICROSOFT LEVERER AZURE OPEN DATASETS PÅ EN “SOM DE ER”-BASIS. MICROSOFT GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKTE ELLER IMPLISERTE, ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL DIN BRUK AV DATASETTENE. I DEN GRAD LOKAL LOV TILLATER DET, FRASKRIVER MICROSOFT SEG ALT ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER ELLER TAP, INKLUDERT DIREKTE SKADE, FØLGESKADE, DOKUMENTERT ERSTATNINGSKRAV, INDIREKTE SKADE ELLER ERSTATNING UTOVER DET SOM VILLE VÆRE NORMALT, SOM FØLGE AV DIN BRUK AV DATASETTENE.

Dette datasettet leveres i henhold til de originale vilkårene Microsoft mottok kildedata. Datasettet kan inkludere data hentet fra Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

dataType dataSubtype dateTime category subcategory status address latitude longitude source extendedProperties
Safety 311_All 2/21/2021 1:59:24 AM Noise - Residential Loud Music/Party In Progress 14-74 BEACH CHANNEL DRIVE 40.6100848832634 -73.7535605680209 null
Safety 311_All 2/21/2021 1:59:04 AM Noise - Residential Loud Music/Party In Progress 65 AINSLIE STREET 40.712579294372 -73.951902491108 null
Safety 311_All 2/21/2021 1:58:48 AM Noise - Residential Banging/Pounding In Progress 271 PROSPECT PARK WEST 40.6584006795199 -73.9821267568679 null
Safety 311_All 2/21/2021 1:58:47 AM Blocked Driveway No Access In Progress 101-21 92 STREET 40.6832274842353 -73.8483759439409 null
Safety 311_All 2/21/2021 1:58:10 AM Noise - Residential Loud Music/Party In Progress 758 GREENWICH STREET 40.7359964368603 -74.0067404918206 null
Safety 311_All 2/21/2021 1:57:54 AM Noise - Residential Loud Music/Party In Progress 346 54 STREET 40.6447594131065 -74.0158084063265 null
Safety 311_All 2/21/2021 1:57:54 AM Noise - Commercial Loud Music/Party In Progress 227 EAST 19 STREET 40.7358033279575 -73.9835601756515 null
Safety 311_All 2/21/2021 1:57:33 AM Noise - Residential Loud Music/Party In Progress 1010 SOUNDVIEW AVENUE 40.8254817783779 -73.8704142498206 null
Safety 311_All 2/21/2021 1:57:16 AM Noise - Residential Loud Music/Party In Progress 272 NAGLE AVENUE 40.8634229702802 -73.9199280064557 null
Safety 311_All 2/21/2021 1:56:36 AM Noise - Residential Loud Music/Party In Progress 153 EAST 33 STREET 40.7455410958093 -73.9797323203144 null
Name Data type Unique Values (sample) Description
address string 1,526,822 655 EAST 230 STREET
78-15 PARSONS BOULEVARD

Husnummer og hendelsesadresse oppgitt av innsender.

category string 445 Noise - Residential
HEAT/HOT WATER

Dette er det første nivået i et hierarki som identifiserer emnet for hendelsen eller tilstanden (klagetype). Det kan ha en korresponderende underkategori (deskriptor) eller kan stå alene.

dataSubtype string 1 311_All

“311_All”

dataType string 1 Safety

“Safety”

dateTime timestamp 16,982,771 2013-01-24 00:00:00
2015-01-08 00:00:00

Dato tjenesteforespørselen ble opprettet.

latitude double 1,492,892 40.89187241649303
40.72195913199264

Geobasert breddegrad for hendelsesstedet.

longitude double 1,492,914 -73.86016845296459
-73.80969682426189

Geobasert lengdegrad for hendelsesstedet.

status string 13 Closed
Pending

Status for innsendt tjenesteforespørsel.

subcategory string 1,708 Loud Music/Party
ENTIRE BUILDING

Dette er forbundet med kategorien (klagetype) og gir mer informasjon om hendelsen eller tilstanden. Verdiene er uavhengige av klagetypen og trengs ikke alltid i tjenesteforespørselen.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycSafety

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = NycSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading Safety/Release/city=NewYorkCity/part-00026-tid-845600952581210110-a4f62588-4996-42d1-bc79-23a9b4635c63-446869.c000.snappy.parquet under container citydatacontainer Done. ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=106593.46 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=106687.96 [ms]
In [2]:
safety.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 1204035 entries, 7 to 12307252 Data columns (total 11 columns): dataType 1204035 non-null object dataSubtype 1204035 non-null object dateTime 1204035 non-null datetime64[ns] category 1204035 non-null object subcategory 1203974 non-null object status 1204035 non-null object address 1010833 non-null object latitude 1169358 non-null float64 longitude 1169358 non-null float64 source 0 non-null object extendedProperties 0 non-null object dtypes: datetime64[ns](1), float64(2), object(8) memory usage: 110.2+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "citydatacontainer"
folder_name = "Safety/Release/city=NewYorkCity"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import NycSafety

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = NycSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=4392.11 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=4395.98 [ms]
In [2]:
display(safety.limit(5))
dataTypedataSubtypedateTimecategorysubcategorystatusaddresslatitudelongitudesourceextendedProperties
Safety311_All2015-12-28T13:58:58.000+0000HEAT/HOT WATERENTIRE BUILDINGClosed548 11 STREET40.664924841709606-73.98101480555805nullnull
Safety311_All2015-06-14T01:11:08.000+0000Noise - ResidentialLoud Music/PartyClosednull40.86969422534882-73.86620623861982nullnull
Safety311_All2015-06-14T04:47:37.000+0000Noise - ResidentialLoud TalkingClosednull40.858744389082254-73.93011726711445nullnull
Safety311_All2015-06-16T16:56:00.000+0000SewerCatch Basin Clogged/Flooding (Use Comments) (SC)Closed82 JEWETT AVENUE40.63510898432114-74.12886658384302nullnull
Safety311_All2015-06-22T14:03:05.000+0000ELECTRICLIGHTINGClosed2170 BATHGATE AVENUE40.852335329676464-73.89389734164266nullnull
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "citydatacontainer"
blob_relative_path = "Safety/Release/city=NewYorkCity"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [15]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycSafety

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = NycSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
In [16]:
# Display top 5 rows
display(safety.limit(5))
Out[16]:
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "citydatacontainer"
blob_relative_path = "Safety/Release/city=NewYorkCity"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

City Safety

From the Urban Innovation Initiative at Microsoft Research, databricks notebook for analytics with safety data (311 and 911 call data) from major U.S. cities. Analyses show frequency distributions and geographic clustering of safety issues within cities.