Hopp over navigasjon

NOAA Global Hydro Estimator (GHE)

Weather GHE AIforEarth NOAA

Global nedbør estimeres i 15-minutters intervaller.

NOAA Global Hydro Estimator (GHE)-programmet produserer estimater av global (mellom -60 ° og +60 ° breddegrad) nedbør hvert femtende minutt ved ~4 km oppløsning. Estimatene deriveres fra satellittbilder og data fra NOAAs Global Forecast System. Detaljer om GHE-algoritmer er tilgjengelig her.

Dette datasettet er tilgjengelig på Azure takket være NOAA Big Data Program.

Lagringsressurser

Data lagres i blober i formatet gzip’d NetCDF (en blob per bilde) i det østamerikanske datasenteret i følgende blob-beholder:

https://ghe.blob.core.windows.net/noaa-ghe

Innenfor den beholderen kalles dataene:

[product]/[year]/[month]/[day]/[filename]

 • produkt er et produktnavn, dette skal alltid være «nedbør»
 • år er et firesifret år
 • måned er en tosifret kode for måned-i-årstall og begynner med 01
 • dag er en tosifret kode for dag-i-måneden og begynner med 01
 • filnavn avkoder produktet, dato og time, og hvor de siste fire sifrene avkoder 24-timers tid innen en begrensning på 15-minutter

For eksempel kan dette filnavnet:

https://ghe.blob.core.windows.net/noaa-ghe/rain_rate/2020/04/02/NPR.GEO.GHE.v1.S202004020030.nc.gz

… inneholde nedbørsestimatet for en 15-minuttersperiode klokken 00.30 UTC 2. april 2020.

Bredde- og lengdegrad er ikke nøyaktig ensartede verdier, så en tilleggsfil er tilgjengelig for å spesifisere det nøyaktige rutenettet for bredde- og lengdegrad som er tilknyttet alle GHE-filer (~160 MB):

https://ghe.blob.core.windows.net/noaa-ghe/NPR.GEO.GHE.v1.Navigation.netcdf.gz

Et fullstendig eksempel på tilgang til og innføring av GHE-bilde (f.eks. et momentant globalt estimat) i Python, er tilgjengelig i notatboken under “datatilgang”.

Vi leverer også et skrivebeskyttet SAS-token (delt tilgangssignatur) for å gi tilgang til GHE-data via, f.eks., BlobFuse, som lar deg sette inn blob-beholdere som stasjoner:

st=2020-04-14T00%3A09%3A17Z&se=2034-04-15T00%3A09%3A00Z&sp=rl&sv=2018-03-28&sr=c&sig=%2F1X7FhDPqwF9TYzXVvB8D%2BX%2F%2B3OYbDdMkXpKU37T6eI%3D

Monteringsinstruksjoner for Linux er her.

Behandling i stor skala med dette datasettet utføres best i Azure-datasenteret USA, øst, der dataene er lagret. Hvis du bruker GHE-data for miljøvitenskapsprogrammer, vurder å søke om et AI for Earth-stipend for å støtte dine databehandlingskrav.

Fint bilde


Daglig global utfelling den 9. april 2020.

Kontakt

For spørsmål om datasettet kontakt aiforearthdatasets@microsoft.com.

Varsler

MICROSOFT LEVERER AZURE OPEN DATASETS PÅ EN “SOM DE ER”-BASIS. MICROSOFT GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKTE ELLER IMPLISERTE, ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL DIN BRUK AV DATASETTENE. I DEN GRAD LOKAL LOV TILLATER DET, FRASKRIVER MICROSOFT SEG ALT ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER ELLER TAP, INKLUDERT DIREKTE SKADE, FØLGESKADE, DOKUMENTERT ERSTATNINGSKRAV, INDIREKTE SKADE ELLER ERSTATNING UTOVER DET SOM VILLE VÆRE NORMALT, SOM FØLGE AV DIN BRUK AV DATASETTENE.

Dette datasettet leveres i henhold til de originale vilkårene Microsoft mottok kildedata. Datasettet kan inkludere data hentet fra Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing NOAA Global Hydro Estimator data on Azure

This notebook provides an example of accessing NOAA Global Hydro Estimator (GHE) data from blob storage on Azure, including (1) finding data files corresponding to a date, (2) retrieving those files from blob storage, (3) opening the downloaded files using the NetCDF4 library, and (4) rendering global rainfall on a map.

GHE data are stored in the East US data center, so this notebook will run most efficiently on Azure compute located in East US. We recommend that substantial computation depending on GHE data also be situated in East US. If you are using GHE data for environmental science applications, consider applying for an AI for Earth grant to support your compute requirements.

Imports and environment

In [1]:
# Mostly-standard imports
import os
import gzip
import tempfile
import numpy as np
import shutil
import urllib
import requests
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib as mpl
from scipy.interpolate import interp2d
from tqdm import tqdm

# Less-common-but-still-pip-installable imports
import netCDF4
from azure.storage.blob import ContainerClient
from mpl_toolkits.basemap import Basemap

# pip install progressbar2, not progressbar
import progressbar

# Storage locations are documented at http://aka.ms/ai4edata-ghe
ghe_account_name = 'ghe'
ghe_container_name = 'noaa-ghe'
ghe_account_url = 'https://' + ghe_account_name + '.blob.core.windows.net'
ghe_blob_root = ghe_account_url + '/' + ghe_container_name + '/'

# Create a ContainerClient to enumerate blobs
ghe_container_client = ContainerClient(account_url=ghe_account_url, 
                     container_name=ghe_container_name,
                     credential=None)

# The grid spacing for all GHE files is defined in a separate NetCDF file. Uniform
# interpolation is close, but it's not perfectly regular.
grid_file_url = 'https://ghe.blob.core.windows.net/noaa-ghe/NPR.GEO.GHE.v1.Navigation.netcdf.gz'

temp_dir = os.path.join(tempfile.gettempdir(),'ghe')
os.makedirs(temp_dir,exist_ok=True)

%matplotlib inline

Functions

In [2]:
def download_url(url, destination_filename=None, progress_updater=None,
         force_download=False, verbose=True):
  """
  Download a URL to a temporary file
  """
  if not verbose:
    progress_updater = None
		
  # This is not intended to guarantee uniqueness, we just know it happens to guarantee
  # uniqueness for this application.
  if destination_filename is None:
    url_as_filename = url.replace('://', '_').replace('/', '_')  
    destination_filename = \
      os.path.join(temp_dir,url_as_filename)
  if (not force_download) and (os.path.isfile(destination_filename)):
    if verbose:
      print('Bypassing download of already-downloaded file {}'.format(
        os.path.basename(url)))
    return destination_filename
  if verbose:
    print('Downloading file {} to {}'.format(os.path.basename(url),
                         destination_filename),end='')
  urllib.request.urlretrieve(url, destination_filename, progress_updater) 
  assert(os.path.isfile(destination_filename))
  nBytes = os.path.getsize(destination_filename)
  if verbose:
    print('...done, {} bytes.'.format(nBytes))
  return destination_filename

Download the grid spacing file

In [3]:
# This file is ~150MB, so best to cache this
grid_filename_gz = download_url(grid_file_url,verbose=True)
with gzip.open(grid_filename_gz) as gz:
    grid_dataset = netCDF4.Dataset('dummy', mode='r', memory=gz.read())
    print(grid_dataset.variables)
    lat_grid_raw = grid_dataset['latitude']
    lon_grid_raw = grid_dataset['longitude']
Bypassing download of already-downloaded file NPR.GEO.GHE.v1.Navigation.netcdf.gz
{'latitude': <class 'netCDF4._netCDF4.Variable'>
float32 latitude(lines, elems)
  long_name: latitude of GHE (positive North)
  units: degrees
  parameter_type: GHE rain
  valid_range: [-65. 65.]
  _FillValue: -9999.0
unlimited dimensions: 
current shape = (4800, 10020)
filling on, 'longitude': <class 'netCDF4._netCDF4.Variable'>
float32 longitude(lines, elems)
  long_name: longitude of GHE (positive East)
  units: degrees
  parameter_type: GHE rain
  valid_range: [-180. 180.]
  _FillValue: -9999.0
unlimited dimensions: 
current shape = (4800, 10020)
filling on}

Select data

In [4]:
# Data are stored as product/year/month/day/filename
product = 'rain_rate'

# Grab data from April 9, 2020
syear = '2020'; smonth = '04'; sday = '09'

# Filenames look like:
#
# NPR.GEO.GHE.v1.S202001170000.nc.gz
#
# ...where the last four digits represent time, n increments of 15 minutes from 0000

# We can either sum over a whole day, or take a single 15-minute window
single_time_point = False

if single_time_point:
  
  # Pick an arbitrary time of day to plot
  stime = '0200'
  
  filename = 'NPR.GEO.GHE.v1.S' + syear + smonth + sday + stime + '.nc.gz'
  blob_urls = [ghe_blob_root + product + '/' + syear + '/' + smonth + '/' + sday + '/' \
         + filename]
  
else:
  
  prefix = product + '/' + syear + '/' + smonth + '/' + sday
  print('Finding blobs matching prefix: {}'.format(prefix))
  generator = ghe_container_client.list_blobs(name_starts_with=prefix)
  blob_urls = []
  for blob in generator:
    blob_urls.append(ghe_blob_root + blob.name)
  print('Found {} matching scans'.format(len(blob_urls)))
Finding blobs matching prefix: rain_rate/2020/04/09
Found 96 matching scans

Read and sum the datasets

In [5]:
rainfall = None
variable_description = None

n_valid = np.zeros(lat_grid_raw.shape)
rainfall = np.zeros(lat_grid_raw.shape)

for i_blob,blob_url in tqdm(enumerate(blob_urls),total=len(blob_urls)):
  
  # Typical files are ~3MB compressed
  filename = download_url(blob_url,verbose=False)

  # NetCDF4 can read directly from gzip without unzipping the file to disk
  with gzip.open(filename) as gz:
    dataset = netCDF4.Dataset('dummy', mode='r', memory=gz.read())

  rainfall_sample = dataset['rain'][:]
  
  # There are fill values in here where data isn't available. If we were really trying to
  # produce global rainfall estimates over a fixed time period, we would think carefully
  # about what we want to do with those invalid values, e.g. averaging over all the *valid*
  # values at each grid cell, instead of summing.
  rainfall_sample[rainfall_sample < 0] = 0
  
  variable_description = str(dataset.variables)    
  rain_units = dataset['rain'].units
  rainfall = rainfall + rainfall_sample
    
  dataset.close()

min_rf = np.min(rainfall)
max_rf = np.max(rainfall)

print('Ranfall ranges from {}{} to {}{}'.format(min_rf,rain_units,max_rf,rain_units))

# Make a 'backup' so we can tinker, as one does in notebooks
rainfall_raw = rainfall.copy();

# Take a look at what's in each NetCDF file
print(variable_description)
100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 96/96 [01:53<00:00, 1.18s/it]
Ranfall ranges from 0.0mm to 1110.815962344408mm
{'rain': <class 'netCDF4._netCDF4.Variable'>
float32 rain(lines, elems)
  long_name: GHE Global Instantaneous rain total for 202004092345
  grid_range: Lat 65 to -65, Lon -180 to +180
  units: mm
  parameter_type: GHE rain
  valid_range: [ 0. 508.]
  _FillValue: -9999.0
unlimited dimensions: 
current shape = (4800, 10020)
filling on}

Prepare indices, downsample for faster plotting

In [6]:
image_size = np.shape(rainfall_raw)
nlat = image_size[0]; nlon = image_size[1]

assert(np.shape(rainfall_raw)==np.shape(lat_grid_raw))
assert(np.shape(rainfall_raw)==np.shape(lon_grid_raw))

# Downsample by decimation
ds_factor = 10

lon_grid = lon_grid_raw[::ds_factor,::ds_factor,]
lat_grid = lat_grid_raw[::ds_factor,::ds_factor,]
rainfall = rainfall_raw[::ds_factor,::ds_factor,]

Plot rainfall

In [7]:
plt.figure(figsize=(20,20))

# Prepare a matplotlib Basemap so we can render coastlines and borders
m = Basemap(projection='merc',
 llcrnrlon=np.nanmin(lon_grid),urcrnrlon=np.nanmax(lon_grid),
 llcrnrlat=np.nanmin(lat_grid),urcrnrlat=np.nanmax(lat_grid),
 resolution='c')

# Convert lat/lon to a 2D grid
# lon_grid,lat_grid = np.meshgrid(lon,lat)
x,y = m(lon_grid,lat_grid)

# Clip our plot values to an upper threshold, and leave anything
# below the lower threshold as white (i.e., unplotted)
n_files = len(blob_urls)
upper_plot_threshold = n_files*10
lower_plot_threshold = n_files*0.01

Z = rainfall.copy()
Z[Z > upper_plot_threshold] = upper_plot_threshold
Z[Z < lower_plot_threshold] = np.nan
Z = np.ma.masked_where(np.isnan(Z),Z)

# Choose normalization and color mapping
norm = mpl.colors.LogNorm(vmin=Z.min(), vmax=Z.max(), clip=True)
cmap = plt.cm.Blues

# Plot as a color mesh
cs = m.pcolormesh(x,y,Z,norm=norm,cmap=cmap)

# Draw extra stuff to make our plot look fancier... sweeping clouds on a plain background
# are great, but sweeping clouds on contentinal outlines are *very* satisfying.
m.drawcoastlines()
m.drawmapboundary()
m.drawparallels(np.arange(-90.,120.,30.),labels=[1,0,0,0])
m.drawmeridians(np.arange(-180.,180.,60.),labels=[0,0,0,1])
m.colorbar(cs)

plt.title('Global rainfall ({})'.format(rain_units))
plt.show()

Clean up temporary files

In [ ]:
shutil.rmtree(temp_dir)