Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a two VM SQL Server Reporting Services Deployment

Sist oppdatert: 14.05.2021

This template creates two new Azure VMs, each with a public IP address, it configures one VM to be an SSRS Server, one with SQL Server mixed auth for the SSRS Catalog with the SQL Agent Started. All VMs have public facing RDP and diagnostics enabled , the diagnostics is stored in a consolidated diagnostics storage account different than the vm disk

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dbSAUsername Username for SA of the database
dbSAUserPassword Password for SA of the database.
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
sqlImageVersion The SQL Iamge for the VM. This will pick a fully patched image of this given SQL Image
sqlImageSKU The SQL SKU, for SQL CTP Versions the only available is evaluation
vmPrefix Prefix of the Virtual Machines (Prefix-RS, Prefix-Catalog)
vmSize The size of the VM Created
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sql-reporting-services-sql-server/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sql-reporting-services-sql-server/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer