Deploy a 5 Node Secure Cluster on Ubuntu

Sist oppdatert: 25.04.2017

Kostnadsoverslag

$830.5719000000

Anslått månedlig kostnad

Forstå hvordan dette ble beregnet og tilpass til dine behov

Priskalkulator

This template allows you to deploy a secure 5 node Service fabric Cluster running on Ubuntu 16.04 on a Standard_D2 Size VMs.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
clusterLocation Location of the Cluster
clusterName Name of your cluster - Between 3 and 23 characters. Letters and numbers only
adminUsername Remote desktop user Id
adminPassword Remote desktop user password. Must be a strong password
vmImagePublisher (ingen beskrivelse tilgjengelig)
vmImageOffer VM image offer
vmImageSku VM image SKU
vmImageVersion VM image version
loadBalancedAppPort1 Input endpoint1 for the application to use. Replace it with what your application uses
loadBalancedAppPort2 Input endpoint2 for the application to use. Replace it with what your application uses
certificateStoreValue The store name where the cert will be deployed in the virtual machine
certificateThumbprint Certificate Thumbprint
sourceVaultValue Resource Id of the key vault, is should be in the format of /subscriptions/<Sub ID>/resourceGroups/<Resource group name>/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/<vault name>
certificateUrlValue Refers to the location URL in your key vault where the certificate was uploaded, it is should be in the format of https://<name of the vault>.vault.azure.net:443/secrets/<exact location>
clusterProtectionLevel Protection level.Three values are allowed - EncryptAndSign, Sign, None. It is best to keep the default of EncryptAndSign, unless you have a need not to
storageAccountType Replication option for the VM image storage account
supportLogStorageAccountType Replication option for the support log storage account
applicationDiagnosticsStorageAccountType Replication option for the application diagnostics storage account
nt0InstanceCount Instance count for node type

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/service-fabric-cluster-ubuntu-5-node-1-nodetype/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/service-fabric-cluster-ubuntu-5-node-1-nodetype/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer